Деловодна информация
02716
ОД-03-69 01/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
02716-2017-0118 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАЗАНЛЪК 2016176540149
гр.Казанлък, ул. ОСвобождение №19
Казанлък BG344 6100 България
Ивайло Антонов - Замстник Директор +359 43164776
dgskazanluk@uidp-sliven.com +359 43164775

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com

http://uidp-sliven.com/procedures/1525


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uidp-sliven.com/procedures/1525
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на горски територии, държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други
50320000      
Услуги

Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от подписването на договора услуги по поддръжка на офис техниката на ТП на ДГС Казанлък по предмет и обем съгласно Техническата спецификация на поръчката, част от документацията за участие, публикувана на профила на Купувача.Поддръжката обхваща компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други.
Видове дейности : Хардуерни услуги за настолен компютър, Хардуерни услуги за преносим компютър, Периферни устройства, Софтуерни услуги за настолни и преносими компютри.
Избраният изпълнител ще доставя с предложена от него търговска отстъпка и резеревни части и консумативи за повредената офис техника при необходимост.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр.Казанлък, ул. Освобождение №19 - сградата на ТП ДГС Казанлък

„Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“
Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от подписването на договора услуги по поддръжка на офис техниката на ТП на ДГС Казанлък по предмет и обем съгласно Техническата спецификация на поръчката, част от документацията за участие, публикувана на профила на Купувача.Поддръжката обхваща компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други.
Видове дейности : Хардуерни услуги за настолен компютър, Хардуерни услуги за преносим компютър, Периферни устройства, Софтуерни услуги за настолни и преносими компютри.
Избраният изпълнител ще доставя с предложена от него търговска отстъпка и резеревни части и консумативи за повредената офис техника при необходимост.надвишава 1000 лв. без ДДС.При изчерпване на предвиденият финансовият ресурс на Възложителя за въпросните доставки, Възложителят няма да прави поръчки.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предложена обща едногодишна цена за поддръжка на офис техниката – П1    60 %
Предложен процент отстъпка от актуалната единична цена на всички резервни части и консумативи – П2    10%
Време за явяване/реакция след повикване от Възложителя – П3    30%
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за упражняване на професионална дейност.
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1) Участникът следва да докаже, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил услуги с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, поне една услуга.
Под „услуга сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори и др./“
2) Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти с определена професионална компетенстност, свързана с предмета на поръчката, минимум:
1.Експерт компютри (1 брой), отговарящ на следните минимални изисквания:
завършено висше образование, квалификация „Информатика” или „Компютърни системи и технологии” или еквивалентна с четиригодишен курс на обучение или еквивалентна образователна/професионална квалификация за дипломи, придобити извън Република България.
Участникът удостоверява съответвието си с критериите за подбор с попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздели А-Г на ЕЕДОП в приложимите полета, съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се попълват ЕЕДОП на другите лица.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Казанлък, ул. Освобождение №19, етаж 2, стая 205

Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
гр.София, бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва