Деловодна информация
894
 
не
894-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Борба с градушките 000625870
бул. Христо Ботев № 17
София BG411 1606 България
Симеон Главчев +359 0359029152951
agency@weathermod-bg.eu +359 0359029516597

Интернет адрес/и

http://iabg.government.bg/

http://iabg.government.bg/?p=36&kid=14


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://iabg.government.bg/?p=36&kid=14
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Защита на земеделска продукция

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремон
45200000      
Строителство

Изграждане на ракетни площадки за противоградова защита, на които трябва да бъдат изработени бетонни основи за монтаж на ракетни установки, площадка за разполагане на мобилни работни помещения, заедно с бетонна пътека между тях. Дейностите по изграждане на площадките включват и изработване на система за мълниезащита, огради на имотите и обособяване на санитарен възел. Ремонт и вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за командни пунктове. Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на ифраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
710850      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца; с. Брест, община Гулянци, област Плевен

Изграждане на ракетни площадки за противоградова защита, на които трябва да бъдат изработени бетонни основи за монтаж на ракетни установки, площадка за разполагане на мобилни работни помещения, заедно с бетонна пътека между тях. Дейностите по изграждане на площадките включват и изработване на система за мълниезащита, огради на имотите и обособяване на санитарен възел.
Критериите по-долу
 
ДА ТО - срок за изпълнение на поръчката    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
17500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисар 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик; с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив; с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив

Изграждане на ракетни площадки за противоградова защита, на които трябва да бъдат изработени бетонни основи за монтаж на ракетни установки, площадка за разполагане на мобилни работни помещения, заедно с бетонна пътека между тях. Дейностите по изграждане на площадките включват и изработване на система за мълниезащита, огради на имотите и обособяване на санитарен възел.
Критериите по-долу
 
ДА ТО-срок за изпълнение на поръчката    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
26250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Заго 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

с. Камен, община Сливен, област Сливен; с. Николаево, община Сливен, област Сливен; с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Изграждане на ракетни площадки за противоградова защита, на които трябва да бъдат изработени бетонни основи за монтаж на ракетни установки, площадка за разполагане на мобилни работни помещения, заедно с бетонна пътека между тях. Дейностите по изграждане на площадките включват и изработване на система за мълниезащита, огради на имотите и обособяване на санитарен възел.
Критериите по-долу
 
ДА ТО-срок за изпълнение на поръчката    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
26250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара З 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Община Павел баня, Община Карлово, Община Мъглиж, Община Казанлък

Изграждане на ракетни площадки за противоградова защита, на които трябва да бъдат изработени бетонни основи за монтаж на ракетни установки, площадка за разполагане на мобилни работни помещения, заедно с бетонна пътека между тях. Дейностите по изграждане на площадките включват и изработване на система за мълниезащита, огради на имотите и обособяване на санитарен възел.
Критериите по-долу
 
ДА ТО - срок за изпълнение на поръчката    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
201250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Община Димитровград, Община Любимец, Община Свиленград, Община Симеоновград, Община Стамболово, Община Харманли, Община Хасково, Община Стара Загора, Община Гълъбово, Община Димитровград,

Изграждане на ракетни площадки за противоградова защита, на които трябва да бъдат изработени бетонни основи за монтаж на ракетни установки, площадка за разполагане на мобилни работни помещения, заедно с бетонна пътека между тях. Дейностите по изграждане на площадките включват и изработване на система за мълниезащита, огради на имотите и обособяване на санитарен възел.
Критериите по-долу
 
ДА ТО-срок за изпълнение на поръчката    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
280000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

област Стара Загора, община Павел Баня, с. Тъжа, ул. "Марко Чернев" № 3

Ремонт и вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за командни пунктове.
Критериите по-долу
 
ДА ТО - срок за изпълнение на поръчката    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
58300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

област Хасково, гр. Хасково, бул. „Освобождение“ № 57

Ремонт и вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за командни пунктове.
Критериите по-долу
 
ДА ТО - срок за изпълнение на поръчката    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
66300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Строително-монтажниремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

с. Правище, община Съединение, област Пловдив

Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на ифраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище.
Критериите по-долу
 
ДА ТО - срок за изпълнение на поръчката    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от групата и категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – четвърта група, първа категория строежи или да има регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Изискването се отнася за всички обособени позиции.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ като строител, за съответната категория, в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38 от 24.02.2004 г.).
Изискването се отнася за всички обособени позиции.


доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за съответната категория строежи.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет идентични или сходни с предмета на поръчката на минимум един обект.
Участникът трябва да осигури ключов персонал, както следва:
• Технически ръководител:
– Да отговаря на изискванията на чл. 163а от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
– Да има образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „инженер“, специалност „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна;
- Минимум 5 (пет) години професионален опит;
- Минимум 3 (три) години на ръководна позиция в строителния процес;
- Да има опит като ръководител поне на 1 (един) обект, сходен с предмета на обособената позиция.
• Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд:
– да притежава необходимия сертификат за упражняване на позицията „Координатор по безопасност и здраве“ или еквивалент;
– да има опит поне на 1 (един) обект, сходен с предмета на поръчката по съответната обособена позиция.
Изискването се отнася за всяка обособена позиция по отделно!
Под предмет, сходен с предмета на поръчката да се разбира:
За Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 – Изпълнение на нови или ремонти на съществуващи бетонни основи и/или площадки и изпълнение на инсталации за защита от мълнии.
За Обособени позиции № 6 и № 7 – Изпълнение на вътрешни ремонтни дейности в сгради.
За Обособена позиция № 8 – Изпълнение на нови или ремонти на съществуващи бетонни основи и/или площадки и извършване на дейности по подготовка за полагане на електрическа кабелна мрежа.
* Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO ЕN 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат) или ISO ЕN 9001:2015 (или еквивалентeн сертификат), с обхват строителство.
Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004 (или еквивалент) или EN ISO 14001:2015 (или еквивалент) с обхват строителство.


За доказване на изискванията – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата;
копие от валиден сертификат за управление на качеството ISO ЕN 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат) или ISO ЕN 9001:2015 (или еквивалентeн сертификат), в обхват строителство;
копие от валиден сертификат за внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004 (или еквивалент) или EN ISO 14001:2015 (или еквивалент), или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/11/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Изпълнителна агенция Борба с градушките, гр. София, бул. Христо Ботев № 17, ет. 6

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

І. За участникът в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване посочени в чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
ІІ. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
ІІ. Гаранции:
1. Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора за съответната обособена позиция без ДДС под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
2. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставени средства е в размер на 100% от стойността на аванса. Гаранцията се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.
ІV. Възложителят допуска подаване на оферти по една или повече обособени позиции, по преценка на участника, като максималния брой обособени позиции, по които може да подаде оферта, съвпада с общия брой на позициите.
V. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция се допуска представяне на едно заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и за двете позиции. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиции за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.
VІ. За настоящата поръчка не е осигурено финансиране, като в проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение и на основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва