Деловодна информация
00398
4172 31/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
31/10/2017 (дд/мм/гггг)
00398-2017-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Медицински университет /МУ/-София-Ректорат 831385737
бул.Акад.Ив.Евстратиев Гешов №15, сградата на НЦОЗА, ет.10, стая 20, 21, 22 и 24
София BG411 1431 България
г-жа Марта Генсузова +359 28510879
zop@mu-sofia.bg +359 29515087

Интернет адрес/и

http://mu-sofia.bg/

http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2017-0011


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2017-0011
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Медицински университет /МУ/-София-Ректорат 831385737
бул.Акад.Ив.Евстратиев Гешов №15, сградата на НЦОЗА, ет.10, стая 24
София BG411 1431 България
г-жа Розалия Балдаранова +359 29152145
zop@mu-sofia.bg +359 29152145

Интернет адрес/и

http://mu-sofia.bg/

http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2017-0011

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Медицински университет /МУ/-София- Ректорат 831385737
бул.Акад.Ив.Евстратиев Гешов №15, сградата на НЦОЗА, ет.10, стая 20
София BG411 1431 България
г-жа Боряна Апостолова и г-жа Христина Бешева +359 29152122
zop@mu-sofia.bg +359 29515087

Интернет адрес/и

http://mu-sofia.bg/

http://pk.mu-sofia.bg/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на звената на Медицински университет -София“.
09310000      
Доставки

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на звената на Медицински университет -София“ в гр. София, гр.Враца и гр. Китен /границата на собственост на обектите на Възложителя- подробно описани в Техн. спецификации/. Прогн. количество за потребление на елек. енергия за срока на договора, а именно 24 месеца е приблизително 8 296 000 kWh.За 24-мес. срок на договора е възможно увеличаване на потреблението на електрическа енергия в обектите на Възложителя.Прогн. количество електр.енергия не ангажира Възложителя да го потреби, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период от договора.Общата прогнозна стойност на наст.общ. поръчка е приблизително в размер на 1437100,00 лв. без ДДС.Продължава в допълнителна информация- раздел VІ,т.VІ.3.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1437100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG313
BG341

Звената на Възложителя в гр.София, гр.Враца и гр.Китен.

Описанието е посочено в разделІІ, т.ІІ.1.4. и допълнителна информация раздел VІ,т.VІ.3. от настоящото обявление.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1437100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Минимално изискване:
1.Участниците трябва да имат валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на балансираща група“, издаден от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в съответствие със Закона за енергетиката.
2.Участниците следва да са вписани в Регистъра на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.
3.Участниците следва да са вписани в „Регистъра на координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.
Изискванията по т.1, т.2 и т.3 се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство – чл.58, ал.1, т.1 и т.3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, във връзка с чл.40, ал.1 и ал.7, във връзка с чл. 39, ал.5, във вр. с ал.1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата информация, като попълнят: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва вида и номера на документа/ите, удостоверяващ/и правото му да извършва дейността.
Преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи:
- заверено копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ);
- заверено от участника копие на решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ;
- доказателства за регистрации в регистъра на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия и в „Регистър на координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или Декларации /оригинал/ или заверени от участника копия на удостоверения за наличието на такива регистрации от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството с обхват, включващ търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
За доказване на критерия за подбор участникът попълва: Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, по образец, представен към документацията.
Съответствието на участника избран за изпълнител се доказва със следните документи:
Заверено копие „Вярно с оригинала“ на валиден сертификат за качество EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, включващ търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.


Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, включващ търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.
Участникът може да посочи еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да посочи доказателства, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за обществена поръчка.
Преди сключване на договора,избраният за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. Гаранцията се представя по един начините по чл.111, ал. 5 от ЗОП. Срокът на валидност на банк. гаранция и застраховката е минимум 30 дни след изтичане срока на договора. Гаранцията се освобождава съгласно проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/12/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

зала № 6, етаж 12 в Медицински университет-София-Ректорат,гр.София, бул."Акад.Ив.Евст.Гешов" № 15, в сградата на НЦОЗА.

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват, чрез профила на купувача съгласно чл.53 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

/продължава от раздел ІІ, т.ІІ.1.4./ В прогнозната стойност на обществената поръчка са включени всички данъци и държавни такси (акциз, задължение към обществото), както и заплащането на всички мрежовите услуги за доставка на електрическата енергия.Прогнозната стойност е изчислена на база заплатените сметки за електрическа енергия за предходен 12 месечен период умножен по 2.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник при наличие на основания по чл.55,ал.1, т.1 от ЗОП и всички останали основания, описани подробно в документацията за обществената поръчка.Възложителят има право да не отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице основания по чл.55,ал.1, т.1 от ЗОП, ако се докаже,че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен на основание чл.55, ал.4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва