Деловодна информация
00126
Н2-УОП-7716 27/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00126-2017-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Несебър 000057122
ул. Еделвайс 10
Несебър BG341 8230 България
Сюрея Исуф +359 55429399
uopnesebar@abv.bg +359 55429399

Интернет адрес/и

www.nessebarinfo.com

https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=9ksSlmT3OzI%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=9ksSlmT3OzI%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на северен околовръстен път на с. Равда, община Несебър
45233120      
Строителство

Съгл. проект, неразделна част от техническата спецификация по обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Изграждане на северен околовръстен път на с. Равда, общ. Несебър“ е предвидено строителство съгл. Разрешение за строеж №237/05.10.2017г. за строителство на „Северен околовръстен път на с. Равда, общ. Несебър“
Разработката на проекта е направена съгл. одобрен ПУП-ПР.
Целта на проекта е да се осигури изместване на транзитния трафик за гр. Несебър от центъра на с. Равда по настоящото трасе, което е част от второстепенната улична мрежа и е обслужваща улица от VI клас.
Улицата е с обща дължина 867,52м. с двупосочно движение с постоянна ширина 7,50м. и тротоари от двете страни и завършва в кръгово кръстовище.
Количеството и обема на работа са съгласно видовете строително-монтажни работи, описани в количествена сметка, техническа спецификация и одобрен инвестиционен проект, приложени към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

с. Равда, общ. Несебър

Съгл. проект, неразделна част от техническата спецификация по обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Изграждане на северен околовръстен път на с. Равда, общ. Несебър“ е предвидено строителство съгл. Разрешение за строеж №237/05.10.2017г. за строителство на „Северен околовръстен път на с. Равда, общ. Несебър“
Разработката на проекта е направена съгл. одобрен ПУП-ПР.
Целта на проекта е да се осигури изместване на транзитния трафик за гр. Несебър от центъра на с. Равда по настоящото трасе, което е част от второстепенната улична мрежа и е обслужваща улица от VI клас.
Улицата е с обща дължина 867,52м. с двупосочно движение с постоянна ширина 7,50м. и тротоари от двете страни и завършва в кръгово кръстовище.
Количеството и обема на работа са съгласно видовете строително-монтажни работи, описани в количествена сметка, техническа спецификация и одобрен инвестиционен проект, приложени към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Гаранционен срок на изпълнени видове СМР    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния регистър на Камарата на строителите за Втора група, минимум Четвърта категория строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за Четвърта категория строеж, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност”.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под дейности, „сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира СМР по изграждане на обекти от транспортната инфраструктура.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Участниците следва да прилагат:
- система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват „строителство”
- ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентна с обхват „строителство”
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на Сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемия се стандарт. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.


Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- 1 /един/ брой Ръководител обект – с професионална квалификация Строителен инженер, специалност Пътно /Транспортно/ строителство, ПГС /ССС/ или аналогична, с опит като ръководител на минимум един обект, „сходен” с предмета на поръчката;
Под обект, „сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира СМР по изграждане на обекти от транспортната инфраструктура.
- 1 /един/ брой Отговорник по контрола на качеството - с професионална квалификация минимум средно образование в областта на строителството и да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството при изпълнение на строителство или еквивалент.
- 1 /един/ брой Координатор по безопасност и здраве – с професионална квалификация минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за Координатор по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Всички плащания по настоящата обществена поръчка ще се извършват при осигурено финансиране от бюджета на Община Несебър.
Начин на плащане:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава аванс в размер на 5 % от общата цена по ал.1 в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след подписване на договора и представяне на оригинална фактура за дължимата стойност.
2. Междинните плащания на изпълнени строително-монтажни работи се извършват в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол за извършени СМР и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Окончателно плащане в размер на не по-малко от 10% от общата цена по ал.1 се извършва в срок от 30 /тридесет/ дни след приемане на обекта, съгласно чл.177 от ЗУТ и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Несебър, ул. Еделвайс 10, Заседателна зала

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и условията по чл. 107 ЗОП.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението за откриване на процедура подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва