Деловодна информация
00349
АВ-1325 27/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/10/2017 (дд/мм/гггг)
00349-2017-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО 000672343
бул. Драган Цанков № 4
София BG411 1040 България
Десислава Лилова +359 29336323
dlilova@bnr.bg +359 29336307

Интернет адрес/и

http://bnr.bg/

https://www.profilnakupuvacha.com/1470


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.profilnakupuvacha.com/1470,12061
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт, осигуряване на услуги по внедряване и поддръжка на нови технологии за нуждите на БНР, за период от три години"
48218000      
Доставки

За нуждите в Българска Национално Радио е необходимо да бъдат доставени следните софтуерни лицензи: 1.Microsoft 365 E3 - 300 бр.; 2.Enterprise Mobility + Security E3 - 100 бр.; 3.Exchange Online Plan 1 - 300 бр.; 4.Microsoft Operations Management Suite E2 - 15 бр.; 5.Windows Server Client Access License per user - 1000 бр.; 6.Skype for Business Server - 1 бр.; 7.System Center Server - 48 бр. Техническите изисквания за изпълнение на обществената поръчка се съдържа в Раздел II "Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка" от документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1100586.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48218000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София, бул. Драган Цанков № 4

За нуждите в Българска Национално Радио е необходимо да бъдат доставени следните софтуерни лицензи: 1.Microsoft 365 E3 - 300 бр.; 2.Enterprise Mobility + Security E3 - 100 бр.; 3.Exchange Online Plan 1 - 300 бр.; 4.Microsoft Operations Management Suite E2 - 15 бр.; 5.Windows Server Client Access License per user - 1000 бр.; 6.Skype for Business Server - 1 бр.; 7.System Center Server - 48 бр. Техническите изисквания за изпълнение на обществената поръчка се съдържа в Раздел II "Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка" от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1100586.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката последните 3 (три) години от дата на подаване на офертата. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Под „доказателство за извършената доставка” се разбира: удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
2. Участникът трябва да разполага със сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на услугите със съответните спецификации или стандарти. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва чрез представяне на сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемия се стандарт. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
3. Участникът трябва да разполага със сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на информационната сигурност удостоверяващи съответствието на услугите със съответните спецификации или стандарти. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва чрез представяне на Сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемия се стандарт. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
4. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 6) от ЕЕДОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, който ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.


1. Участниците трябва да са изпълнили дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката последните 3 (три) години от дата на подаване на офертата.
Под „сходни“ или „идентични“ с предмета и обема на обществената поръчка, следва да се разбира: „доставка на софтуерни лицензи с или без Софтуерна осигуровка и/или услуги по внедряване на технологиите“, предмет на обществената поръчка на стойност сходна с прогнозната стойност на настоящата поръчка лв. без ДДС.
Под „изпълнена“ следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило, преди датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й.
2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:20XX или еквивалент включващ в обхвата си „предоставяне на софтуерни услуги и/или доставка на софтуерни продукти и/или изграждане и поддръжка на информационни системи“.
3. Участникът да има внедрена система за управление на информационната сигурност по стандарта ISO/IEC 27001:20XX или еквивалентен с обхват: „информационна сигурност при предоставяне на софтуерни услуги и/или доставка на софтуерни продукти и/или изграждане и поддръжка на информационни системи.
4. Участникът следва да разполага с технически лица, които трябва да притежават необходимата професионална квалификация и професионален опит за изпълнение на внедряването на новите технологии.
4.1. Минимум един сертифициран специалист, притежаващ компетенция за:
- Office 365 или еквивалент и
- Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions или еквивалент;
4.2. Минимум един сертифициран специалист, притежаващ компетенция за Private Cloud или еквивалент;
4.3.Минимум един сертифициран от производителя за обучение с MCT Enrollment или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Настоящата обществена поръчка следва да бъде изпълнена съгласно изискванията на Възложителя посочени в:
а) Решение за откриване на процедурата;
б) Обявление за обществена поръчка;
в) Техническа спецификация;
г) Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка;
д) Указания към участниците;
е) Образци на документи за участие в процедурата;
и действащите в областта на предмета на поръчката законови разпоредби
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Драган Цанков № 4 - сградата на БНР

Офертите в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка ще се отворят в публично заседание на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова комуникация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП и по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т.1 се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В, Г.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:
а) кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия на поръчката; правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;
в) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято обосновка не е приета на основание чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;
г) кандидати или участници, които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 от ЗОП.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите и строителството, предмет на поръчката, както следва:
а) относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: http://www.nap.bg/
б) относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
София 1000, ул. „Уилям Гладстон“ № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
Интернет адрес: http://www3.moew.govemment.bg/
в) относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.govemment.bgСофия 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443
4. При подписване на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 в ЗОП. Начинът на плащане се урежда в проекта на договора, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедура и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва