Деловодна информация
00267
17РОП83-1 27/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/10/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0095 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Ст. Стамболов 1
Пловдив BG421 4000 България
Лиляна Шопова - юрисконсулт в дирекция ОП +359 32656751
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://op.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171024HZkR5500942
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив.
45000000      IA01
Строителство

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива, да се изпълнят необходимите строително – монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив”.
Поръчката включва в обхвата си следните дейности:
1. Инвестиционен проект за строително - разрушителните работи;
2.Разрушаване на съществуващата сграда;
3. Проектиране;
4. Извършване на СМР;
5. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, ул. "Гладстон" № 32

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива, да се изпълнят необходимите строително – монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив”.
Поръчката включва в обхвата си следните четири дейности:
1. Разрушаване на съществуващата сграда;
2. Проектиране;
3. Извършване на СМР;
4. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Подробно описание се съдържа в Техническите спецификации на възложителя. Условията, при които следва да се извършва строителството, както и правата и задълженията на изпълнителя и възложителя, са подробно описани в проекта на договор.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:КО = ПП + ЦП,където:КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника.
ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от групата и категорията строежи, в която попада обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи първа група, минимум четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, при спазване разпоредбата на чл. 25а от Закона за камарата на строителите.
Съгласно чл. 3 от ЗКС в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група минимум четвърта категория. Участието в обединението не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, проектиране и строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. За доказване на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1а) от ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на: Списък на проектирането и строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Строителството се счита за изпълнено, когато има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя.
2.Участникът следва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Г – Стандарти за осигуряване на качеството;При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


1. Участникът трябва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил проектиране и строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.
За предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка възложителят ще приема: Изпълнено, през последните 5 години от датата на подаване на офертата проектиране и строителство на строеж Сграда за обществено обслужване минимум четвърта категория съгласно чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и постигнат най – малко клас на енергопотребление „В”
2. Участникът следва да разполага с внедрена прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Предметът на поръчката е да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива, да се изпълнят необходимите строително – монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив”. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и изпълнителя, са посочени в проекта на договор- неразделна част от документацията, както ценовоти и техническо предложение на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, т.2, т.3 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от Закона. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Възложителят няма да се ползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т.2, т.3 и т.5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени чрез съобщение на Профила на купувача не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва така да организира и управлява строителния процес, че всякакви строително - монтажни работи, доставки и монтаж на електро-механично, технологично и друго, различно от тях, оборудване да са приключили с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) преди 15.12.2018 г.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 20 % (двадесет) процента от цената за изпълнение на строителството и цената за авторски надзор. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При предоставяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 в нея трябва да бъде изрично записано, че същата е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При предоставяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП срокът на валидност и условията на освобождаване/усвояване на гаранцията следва да бъдат съобразени със срока на изпълнение и условията на проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва