Деловодна информация
00226
ЕП-243 26/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
26/10/2017 (дд/мм/гггг)
00226-2017-0062 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Плевен 000413974
пл.Възраждане № 2
Плевен BG314 5800 България
Камелия Горненска +359 64881273
stefan.milev@pleven.bg +359 822414

Интернет адрес/и

https://www.pleven.bg/

http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=b627e2c8-feae-42a5-b816-61413f2636f5
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от образователната инфраструктура на гр. Плевен по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на об ОП-68
45000000      
Строителство

„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. ПЛЕВЕН ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОДЕРНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО", ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ 12 „РАЛИЦА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ 8 „ЩУРЧЕ”,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ДЕТСКА ЯСЛА „ГЕРГАНА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ 20 „КАЛИНА”,
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2552494      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ 12 „РАЛИЦА” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Сградата на ЦДГ №12 „Ралица“ е ситуирана в ПИ с идентификатор 56722.661.507 и сграда с идентификатор 56722.661.507.1, стр.кв.40, УПИ I , ул.“Браила“ № 26 в гр.Плевен.

Дейности, предписани с проекта:
- Изпълнение на нова дървена покривна конструкция и полагане на нови покривни покрития - дъсчена обшивка, хидроизолация, керемиди.
- топлоизолация по фасадата: полагане на ЕРS - 8 см външно по фасадата;
- топлоизолация на покрива: полагане на 12 см твърда каменна вата върху плочата на покрива на кота + 6,28м и полагане на армирана циментова замазка – 3 см;
- изпълнение на рампа за достъп към южната тераса на кота ±0,00м.
- Изпълнение на нови настилки по външните площадки и стълби
- изпълнение на нов цокъл с топлоизолация и водоплътна минерална мазилка;
- подмяна на вътрешните дограми - вътрешни врати и прозорци
- подмяна на фасадни дограми в сутерена с нова Р\/С дограма с двоен стъклопакет;
- пребоядисване на всички помещения;
- изграждане на нови настилки в помещенията;
- изграждане на фаянсови облицовки по стените на кухнята, кухненските боксове и санитарните помещения;
- изпълнение на окачени тавани в помещенията;
- изпълнение на нови парапети по тераси;
(Нова дървена покривна конструкция и покривното покритие, нова дъсчена обшивка и нова двойна летвена скара- 650м2; Изпълнение на 408м2 топлоизолация по всички фасади с EPS – 8см, 45м2XPS – 8см, а в подпокривното пространство410м2 твърда каменна вата 12см с армирана циментова замазка; минерална мазилка-479м2; гипсова шпакловка 2265м2; фаянсова облицовка 115м2; боядисване с латекс по стени и тавани– 2735м2; гранитогрес-354м2; теракотна настилка-65м2; саморазливна замазка и PVC настилка – 91м2;растерен таван-530м2; . Подмяна на останалата неподменена вътрешна и външна дограма и изпълнение на нови парапети по терасите и рампите. Нови настилки, облицовки и окачени тавани във всички помещения.)
За обекта има влязло в сила Разрешение за строеж
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
717764      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и р

II.2) Описание 1

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ 8 „ЩУРЧЕ” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Сградата е ситуирана в ПИ с идентификатор 56722.659. стр.кв. 381а, УПИ II, гр. Плевен ул. „Стоян Заимов" №2.

Дейности, предписани с проекта:
- запълване на пукнатините по фасадите с разтвор по предписание на конструктора;
- полагане на топлоизолация по фасадата;
- нова врата на кота +3,60;
- топлоизолация по гредореда на покрива;
о полагане на топлоизолация 10 см каменна вата по гредореда на покрива и покриване с гипскартон;
- пожарозащита на тавани;
о реализиране на окачени тавани с пожарозащита Е1 60 по междуетажните конструкции;
- реализиране на стоманена евакуационна стълба на разстояние 1,50 м от източната фасада на сградата;
- изграждане на стоманобетонна настилка на терасата и полагане на нова настилка;
- изпълнение на нов цокъл с топлоизолация и минерална замазка за цокъл;
- полагане на нова настилка и топлоизолация на северната тераса;
- подмяна на три врати по фасадата, както и на вътрешните врати в сутерена;
о предвижда се промяна на входните врати с метални блендирани врати с изолация; подмяна на вратите на сутерена с пожарозащитни врати Е1 60
- подмяна на три прозореца на сутерена;
- пребоядисване на всички помещения;
- изграждане на нови настилки в помещенията, в които съществуващите са в лошо състояние;
- изграждане на фаянсови облицовки по стените на кухнята и офиса на първия етаж;
(Частичен ремонт на покрива:подмяна на компрометираните участъци от керемиди, ремонт на дървената покривна конструкция, нова дъсчена обшивка и нова двойна летвена скара, премахване на 10бр. табакери и оставяне на 2бр., подмяна на компрометираните участъци с керемиди-757м2; дифузионна мембрана-757м2; Изпълнение на топлоизолация и минерална мазилка по фасадите - 839м2; каменна вата в подпокривното пространство-398м2;. Подмяна на останалата неподменена стара дограма. Нови настилки, облицовки и окачени тавани в помещенията.)
За обекта има влязло в сила Разрешение за строеж
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
569131      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и р

II.2) Описание 1

„Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на детска ясла „ГЕРГАНА” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Сградата е ситуирана в ПИ с идентификатор 56722.662.643 и .. кв. 331, УПИ I, гр. Плевен, с административен адрес: ул. „Мур" №15.

Дейности, предписани с проекта:
-полагане на топлоизолация по фасадата бсм и изпълнение на мазилка; -изпълнение на нова хидроизолация по покрива;
-изпълнение на нов цокъл с топлоизолация и минерална мазилка за цокъл;
- подмяна на всички дървени прозорци с такива с Р\/С дограма със система петкамерни профили, двоен стъклопакет;
( Изпълнение на: 545м2 топлоизолация по фасадите отвън с ЕPS – 7см; минерална мазилка – 130 м2; 130 м2- топлоизолация от XPS 7см; гипсова шпакловка- 2940м2; фаянсова облицовка – 555м2; боядисване с латекс по стени – 1950м2; боядисване с латекс по тавани – 990м2; гранитогрес -163м2; теракотна настилка - 515м2; циментова замазка – 328м2; Подмяна на неподменената стара дограма, нови парапети по терасите и нови външни настилки.)
За обекта има влязло в сила Разрешение за строеж
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
513772      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и р

II.2) Описание 1

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ 20 „КАЛИНА” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Сградата е ситуирана в ПИ с идентификатор 56722.667.413 стр.кв. 37а, УПИ III, гр. Плевен, ж. К. „Дружба”, 3-ти микрорайон.

Дейности, предписани с проекта:
- полагане на топлоизолация от екструдиран полистерол ЕРS дебелина 60 мм външно по фасадата;
- две нови врати на кота ±0,00 и една нова врата на кота +2,90 (клас на пожароустойчивост Е1 60) с цел осигуряване на пожарна безопасност и обособяване на две защитени зони, всяка от които със самостоятелен и независим евакуационен път;
- премахване на двете съществуващи тоалетни в помещението за главно ел. табло;
- подмяна на съществуващата настилка на вътрешния двор с тротоарни плочи върху пясъчно легло, като се изградят необходимите наклони за отводняването;
- подмяна на всички дървени прозорци и входни врати с нови РVС;
- подмяна на съществуващата врата на котелното с нова метална врата;
- подмяна на съществуващата алуминиева врата на коридора в кухненския блок с нова PVC врата, отваряща се навън;
- подмяна на всички интериорни врати с нови МРЕ врати;
- полагане на нова настилка във всички помещения с изключение на котелното, склада за гориво, помещението за отпадъци, главното ел. табло и всички тераси;
- пребоядисване на всички помещения;
- изграждане на фаянсови облицовки по стените на топлата кухня и подготвителните към нея, битовото помещение, помещението за домакински нужди, служебното помещение, всички тоалетни и разливни офиси.
- подмяна на водосточните тръби
( Изпълнение на: 979м2 топлоизолация по фасадите отвън с ЕPS – 6см ; минерална мазилка – 130,04м2;фасадна мазилка – 844,96м2; 966м2 топлоизолация от XPS 10см на покрива с армирана цим.замазка и нова хидроизолация от PVC 1,5мм покривна мембрана; гипсова шпакловка по тавани- 1644м2; фаянсова облицовка – 463м2; гипсокартон на конструкция – 23м2; боядисване с латекс по стени – 2688м2; боядисване с латекс по тавани – 1644м2; гранитогрес -268м2; теракотна настилка - 299м2; PVC настилка – 718м2; саморазливна циментова замазка – 655м2; Подмяна на неподменената стара дограма, нови парапети по терасите и нови външни настилки)
За обекта има влязло в сила Разрешение за строеж
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
751827      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и р

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от „четвърта категория, първа група”, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, сомер на Удостоверениеъгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл.5, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата и да бъде придружена с декларация в свободен текст, че в случай същата изтече по време на действие на договора то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на действие на договора.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритиеда съответства за обекти четвърта категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката. ; 2. Участникът в откритата процедура трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на всички работи, нужни за качественото изпълнение на проекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има изискуемия опит, изрично посочен от възложителя в документацията и обявлението. ; 3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката.4. Участникът трябва да има система за управление на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват сходен с предмета на поръчката.

1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнението на следните видове работи: основни ремонти, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради, изграждане на детски площадки.** При участие за повече от една обособена позиция, участниците следва да покрива минималните изисквания за всяка по отделно. ; 2. Ключови експерти необходими за изпълнението на строителството: Ръководител обект: с придобита образователна степен „магистър”, строителен инженер ПГС/ССС или еквивалентна специалност. Да е бил ръководител на поне един строителен обект за изграждане и/или основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради; Технически ръководител на обекта – минимум двама, които имат квалификация „строителен инженер”, „архитект“, „строителен техник” или еквивалентна. Да имат опит като технически ръководители на поне един строителен обект за изграждане и/или основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради;
Електро инженер, Машинен инженер ОВиК, инженер Озеленяване или ландшафтен архитект, Геодезист - Да имат опит на поне един строителен обект за изграждане и/или основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради;
Експерт „Контрол по качеството“ - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
Експерт по безопасност и здраве в строителството - Да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Забележка: *Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. *При участие за повече от една обособена позиция, участниците следва да покриват минималните изисквания (екипи) за всяка по отделно.3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката.4. Участникът трябва да има система за управление на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват сходен с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключването на договора, участника определен за изпълнител следва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл.54, ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 във връзка с чл.58 ЗОП, както и съответствието с поставените критерии за подбор съгласно чл.67, ал.6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 5% (пет на сто) от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/12/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Плевен, сградата на Община Плевен, площад Възраждане №2, Заседателна зала на трети етаж.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, върху копието на който е записано “вярно с оригинала” с подпис и печат.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Абсолютни основания за задължително отстраняване: Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Специфични национални основания за отстраняване: 1. Осъждания за престъпления по чл.чл. 172, 194-208, 213а-217, 219-252, 254а-260 и 352-353е от НК. Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.; 2. Налице е забраната предвидена в чл.101, ал.8 ЗОП; 3. Налице е някоя от следните забрани при участие в обединение предвидени в чл.101, ал.9 и 10 ЗОП; 4. Наличие на свързаност по смисъла на чл.101, ал.11 във връзка с параграф 2, т.45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в една и съща процедура; 5. е установено наличието на основание по чл.3, т.8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДР).; 6. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване на обстоятелства по смисъла на чл.6, ал.2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка счл.3, ал.5 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).
Възложителят отстранява от процедурата:1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;
3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва