Деловодна информация
0652
9600-32 01/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
0652-2017-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Явор Митев +359 3561-7777
municipality@septemvri.org +359 3561-7779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/132-96-00-32-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/132-96-00-32-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”
55521100      
Услуги

Услугата „топъл обяд” ще се предоставя на потребители, които са жители на населените места: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.
Процесът на хранене няма да се осъществява в обособени трапезарии, а в дома на потребителите.
Храноденът за 1 потребител на услугата трябва да включва 300гр. супа, 250гр./300гр. основно ястие / в зависимост от ястието/ и 2 филии хляб. Количеството и качеството на доставената храна следва да обхваща ежедневната нужда на 100 потребители от целевата група на територията на община Септември.
Обхватът на обществената поръчка е подробно описан в Техническата спецификация към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
123600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
15500000      
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен,с.Семчиново, с.Симеоновец.

Поръчката е за доставка на готова храна/топъл обяд/ в изпълнение на проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ” по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).
Храноденът за 1 потребител на услугата трябва да включва 300гр. супа, 250гр./300гр. основно ястие / в зависимост от ястието/ и 2 филии хляб. Количеството и качеството на доставената храна следва да обхваща ежедневната нужда на 100 потребители от целевата група на територията на община Септември.
Обхватът на обществената поръчка е подробно описан в Техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Т=Т1+Т2+ТЗ    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
123600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът е необходимо да докаже, че разполага с обект за приготвяне на готова храна (обекти тип – кухня – майка /кетъринг), в които ще се извършва приготвянето на храната, отговарящи на действащите санитарно – хигиенни изисквания, притежаващи документи за регистрация в съответствие с чл.12 от Закона за храните, като представи копие на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните. Участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност, т.1) и се представя копие от удостоверението за регистрация на обект по ЗХ. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит при изпълнението на дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката, като в 3 (три) годишен предходен период, считано от крайния срок за подаване на офертите назад, трябва да има изпълнени минимум една дейност, свързани с приготвяне и доставка на готови храни.
Участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В, т.1б. и се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания, удостоверени с референции или други еквивалентни документи, издадени от възложителите на съответните дейности/доставки;
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Участника е необходимо да докаже, че разполага с обект за приготвяне на готова храна (обекти тип – кухня – майка /кетъринг), в които ще се извършва приготвянето на храната, отговарящи на действащите санитарно – хигиенни изисквания, притежаващи документи за регистрация в съответствие с чл.12 от Закона за храните, като представи копие на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните. участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност, т.1) и се представя копие от удостоверението за регистрация на обект по ЗХ.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. Участниците декларират съответното обстоятелството в ЕЕДОП - Образец №2.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.


1. Участникът следва да има изпълнена минимум една дейност, свързани с приготвяне и доставка на готови храни.
2. Участника да разполага с обект за приготвяне на готова храна (обекти тип – кухня – майка /кетъринг), в които ще се извършва приготвянето на храната, отговарящи на действащите санитарно – хигиенни изисквания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя или парична сума, преведена по сметка на община Септември: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC SOMBBGSF, при банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик или се предоставя безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Септември и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или копие на документ за извършено плащане.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Септември, ул. Александър Стамболиски" №37А, Заседателна зала на община Септември

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник се отстранява от участие: 1.При наличие на обстоятелствата по чл.54, ал.1 ЗОП (1.е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран,за престъпление по чл.108а,чл.159а–159г,чл.172,чл.192а,чл.194–217,чл.219–252,чл.253–260,чл.301–307,чл.321,321а и чл.352–353е от НК.; 2.е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран,за престъпление,аналогично на тези по т.1,в др. държава членка или трета страна; 3.има задължения за данъци и задължит. осигурит. вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях,към държ. или към общината по седалището на Възлож. и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгл. законодателството на държ., в която участникът е установен,освен ако е допуснато разсрочване,отсрочване или обезпечение на задълженията/задължението е по акт,който не е влязъл в сила; 4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44,ал.5; 5.е установено,че: а)е представил документ с невярно съдържание,свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б)не е предоставил изискваща се информация,свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,че при изпълнение на дог. за общ. поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301–305 от КТ или аналогични задължения,установени с акт на компетентен орган,съгл. законодателст. на държавата, в която участникът е установен; 7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен) и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва