Деловодна информация
3559
ДА-02-788 01/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
3559-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СУ МАКСИМ РАЙКОВИЧ град Дряново 000209992
ул.Васил Левски 16
Дряново BG322 5370 България
Боряна Димитрова Данкова +359 676-72156
roska30@abv.bg +359 676-72156

Интернет адрес/и

http://sou-dryanovo.com/

http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2017-2018 година
55524000      
Услуги

Предмет на поръчката е доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2017-2018 година. Броят на закуските и обядите за всеки ден от изпълнение на договора се уточнява в заявка на Възложителя. Прогнозният дневен брой закуски е 210. Съобразно прогнозния брой на учебни дни - 172, за целия период на изпълнение на договора прогнозният брой закуски е 36 120. Прогнозният дневен брой обяди е 285. Съобразно прогнозния брой на учебни дни - 184 за целия период на изпълнение на договора прогнозният брой обяди е 52 440.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
124746      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка закуски на учениците от І до ІV клас 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55524000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Столовата на СУ Максим Райкович град Дряново

Прогнозният дневен брой закуски е 210. Прогнозният брой учебни дни за учебната 2017/2018г. е 172. Т.е. прогнозният брой закуски, който изпълнителят трябва да достави за целия период на изпълнение на договора е 36 120.
Критериите по-долу
 
ДА Брой седмични менюта    20
Разнообразие в рамките на седмични менюта    30
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена на предложението    50
II.2.6) Прогнозна стойност
19866      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18/09/2017 (дд/мм/гггг) / 31/05/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обяди на ученици от І до VІІ клас целодневно обучение 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55524000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Столовата на СУ Максим Райкович град Дряново

Прогнозния дневен брой обяди, които трябва да доставя изпълнителя са 285. Прогнозния брой учебни дни пред учебната 2017/2018г. е 184. Т.е. за целия период на изпърнение на договора изпълнителя трябва да достави прогнозно 52 440 броя обяди .
Критериите по-долу
 
ДА Брой седмични менюта    20
Разнообразие в рамките на седмични менюта    30
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена на предложението    50
II.2.6) Прогнозна стойност
104880      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18/09/2017 (дд/мм/гггг) / 15/06/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнителят трябва да разполага с обект, от който ще се извършва доставката, притежаващ Удостоверение за регистрация по чл.12 от ЗХ, доказващо, че има право да се извършва дейност за производство и/или търговия с групите с храни, които са съвместими с изискванията за здравословно хранене на учениците
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Да разполага с транспортни средства (собствени, наети или ползвани на друго правно основание) оборудвани за доставка на храни при спазване изискването на чл.5 от Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
2. Да разполага с персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, с професионална компетентност в областта на общественото хранене.
3. През последните три години участникът следва да е изпълнил поне пет договора с идентичен или сходен предмет с предмета на обществената поръчка.


1. Да разполага с минимум едно транспортно средство (собствено, наето или ползвано на друго правно основание) оборудвано за доставка на храни при спазване изискването на чл.5 от Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
2. Да разполага с персонал - минимум 2 човека, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, с професионална компетентност в областта на общественото хранене.
3. През последните три години участникът следва да е изпълнил минимум пет договора с идентичен или сходен предмет с предмета на обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

23/10/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/08/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

СУ Максим Райкович град Дряново, ул. Васил Левски 16

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


юли 2018г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва