Деловодна информация
01270
РПД17-ДИ05-204-1 26/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
01270-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0001696327053
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51
София BG411 1517 България
инж. Лина Грънчарова н-к отдел „ИИБЕ” +359 28146161
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.zop1.bg/organization/bid/1000283


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000283
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Подуяне“, във връзка с „Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради 1
45000000      
Строителство

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по шест обособени позиции посочени в настоящото обявление.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2109599.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх. "В" и "Г". 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. "Суха река, бл. 133, вх. "В" и "Г".

Съгласно документацията на Възложителя, спецификата и характерните особености, посочени в енергийния поспорт на сградата.
Критериите по-долу
 
ДА тех.предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
456660.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. "Левски-Г", бл.36

Съгласно количеството и обем, посочен от Възложителя и изискванията за обекта с оглед паспорта на сградата.
Критериите по-долу
 
ДА Тех. предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1598951.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за бл.133 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Суха река", бл. 133, вх. В и вх. Г

Услугата, следва да бъде предоставена, съгласно одобрената документация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9893.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за бл.36 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36.

Съгласно одобрената документация от Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30794.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството за бл.133 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ж.к. „Суха река", бл 133, вх. В и Г.

Съгласно одобрената документация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3234.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството за бл.36 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36

Съгласно одобрената документация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10067.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособени позиции 1 и 2: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група и категория, съответстваща на категорията на строежа или да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности. Участникът декларира това обстоятелство в ЕЕДОП; За обособена позиция №3и4, Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. Както и да докаже, че има поне един специалист/лиценз от АУЕР. В случай, че участникът е чуждестранно лице, съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност/дейности по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност.Участникът декларира тези обстоятелства в ЕЕДОП; За обособена позиция №5 и 6, Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За обособена позиция 1 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 700 000,00 (седемстотин хиляди ) лева, от които 350 000,00 (триста и петдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. За обособена позиция 2 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 2 600 000,00 (два милиона и шестстотин хиляди) лева, от които 1 300 000 (един милион и триста хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.За обособени позиции 3 и 4 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. За обособени позиции 5 и 6 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. Участникът предоставя (декларира) в (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата и годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

За обособена позиция 1 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 700 000,00 (седемстотин хиляди ) лева, от които 350 000,00 (триста и петдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. За обособена позиция 2 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 2 600 000,00 (два милиона и шестстотин хиляди) лева, от които 1 300 000 (един милион и триста хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособени позиции 1 и 2 За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3г., считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката. Участникът предоставя (декларира) в (ЕЕДОП) информация за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др.).За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за за строителството изпълнено през последните 5г., считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружено с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко посочените специалисти, съгласно одобрената документация.За изпълнение на строителството, следва да има посочените лица в одобрената документация за участие и съответната им правоспособност. За изпълнение на проектирането:Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за екипа от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от ЗКАИИП, в който посочва професионалната компетентност на лицата. За изпълнение на строителството:Участникът предоставя (ЕЕДОП) информация за посочените обстоятелства.Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле.; Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за това обстоятелство. Участникът да прилага : ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ СМР и система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент.Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за посочените системи, които следва да отговарят на изискванията на одобрената документация. Обособена позиция №3 и 4, Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по упражняван строителен надзор на най-малко един обекта за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за услугите - упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др.). За обособени позиции 5 и 6:Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор. През последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 услуга по осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор.Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информацията. Участникът да разполага с лицата посочени в одобрената документация. Участникът следва да попълни образците на възложителя одобрени в настоящата процедура, техническо предложение и ценови параметри за съответната обособена позиция.

За обособени позиции 1 и 2 За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3г., считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката. Участникът предоставя (декларира) в (ЕЕДОП) информация за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др.).За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за за строителството изпълнено през последните 5г., считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружено с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко посочените специалисти, съгласно одобрената документация.За изпълнение на строителството, следва да има посочените лица в одобрената документация за участие и съответната им правоспособност. За изпълнение на проектирането:Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за екипа от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от ЗКАИИП, в който посочва професионалната компетентност на лицата. За изпълнение на строителството:Участникът предоставя (ЕЕДОП) информация за посочените обстоятелства.Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле.; Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за това обстоятелство. Участникът да прилага : ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ СМР и система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент.Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за посочените системи, които следва да отговарят на изискванията на одобрената документация. Към техническото предложение за ОП №1 и 2, следва да са приложени и изпълнение условията на документацията.Обособена позиция №3 и 4, Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по упражняван строителен надзор на най-малко един обекта за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информация за услугите - упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др.). За обособени позиции 5 и 6:Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор. През последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 услуга по осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор.Участникът (декларира) в (ЕЕДОП) информацията. Участникът да разполага с лицата посочени в одобрената документация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Националната програма) - http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.Допустимите дейности за финансиране са посочени от Възложителя в одобрената документация. Заплащането на избрания изпълнител се осъществява чрез Българска Банка за Развитие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/08/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Гр. София, Столична община - район "Подуяне", административна сграда, стаж 3-заседетелна зала №321

Оферти се отварят на публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ЗОП , на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители /пълномощно с подпис и печат на дружеството/.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва