Деловодна информация
00575
12-02-2 24/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00575-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РАКОВСКИ 000471543
пл. България № 1
Раковски BG421 4150 България
Павел Гуджеров - Кмет на Община Раковски, Мариета Димитрова - Гл. юрисконсулт на Община Раковски +359 31512260/+359 31512369
oa@rakovski.bg +359 31512361

Интернет адрес/и

www.rakovski.bg

http://rakovski.bg/profile/index.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://rakovski.bg/profile/index.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект:„Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски”,подобект:„Реконструкция водопроводната мрежа на с.Шишманци,общ. Р-ски
45332000      
Строителство

Обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни дейности, свързани с рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив. Дейностите, предвидени за изпълнение са: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив, включваща изграждане на три главни клона с обща дължина 3 261,21 м с диаметри - DN 140 mm и DN 125 mm; второстепенни клонове с обща дължина 11 295,69 м с диаметър DN 90 mm; тласкател с дължина 898,88 м и диаметър DN 160 mm, или всичко 15 455,78 м. С обществената поръчка е предвидено още изпълнение на сградни водопроводни отклонения - общо 384 броя с обща дължина 1 603,50 m; монтиране на спирателни кранове, противопожарни хидранти и други, съгласно проекта и количествената сметка, както и възстановяване на пътната конструкция на улиците, включващи локални улици в населенето място и участъци от трасетата на републикански път III-565 и общински път PDV3234.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1920717      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Предметът на процедурата касае изпълнение на строителни дейности, свързани с рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив

Обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни дейности, свързани с рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив. Дейностите, предвидени за изпълнение са: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив, включваща изграждане на три главни клона с обща дължина 3 261,21 м с диаметри - DN 140 mm и DN 125 mm; второстепенни клонове с обща дължина 11 295,69 м с диаметър DN 90 mm; тласкател с дължина 898,88 м и диаметър DN 160 mm, или всичко 15 455,78 м. С обществената поръчка е предвидено още изпълнение на сградни водопроводни отклонения - общо 384 броя с обща дължина 1 603,50 m; монтиране на спирателни кранове, противопожарни хидранти и други, съгласно проекта и количествената сметка, както и възстановяване на пътната конструкция на улиците, включващи локални улици в населенето място и участъци от трасетата на републикански път III-565 и общински път PDV3234. Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в Количествена сметка, представляваща неразделна част от Техническата спецификация, част от документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Начин на изпълнение на обществената поръчка    40
Мерки за достъпност, екологични и/или социални аспекти, свързани с изпълнението на СМР    10
Предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни    20
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката    30
II.2.6) Прогнозна стойност
1920717      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 1`920 717,00 лв., от които 1`868 267,23 лв. ще бъдат финансирани със средства от ПУДООС, а 52`449,77 лв. ще бъдат финансирани със средства от бюджета на Община Раковски и/или други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по Закона за Камарата на строителите, за строеж втора категория, ІІІ група по чл. 4 (2), буква „б” т. 2 – Съгласно Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовите строежи или в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен, или еквивалентен. Забележка: Участникът попълва поле 1) от Раздел А: „Годност” в Част ІV: „Критерии за подбор” от Единния европейски документ за обществени поръчки. Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от втора категория, ІІІ група по чл. 4 (2), буква „б” т. 2 – Съгласно Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовите строежи или еквивалент. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ за вписване в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. Забележка: Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива. Забележка:
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Забележка: На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден еквивалентен документ, за строеж втора категория, ІІІ група по чл. 4 (2), буква „б” т.2 – Съгласно Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовите строежи. Забележка: Участникът попълва поле 5) от Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние” в част ІV - Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 4 000 000 лв. включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер, не по-малък от 200 000 лв.
Забележка: Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Участникът попълва полета 1а) и 2а) от Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние” в част ІV - Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай, че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, участникът попълва поле 3) от Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние” в част ІV - Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно застраховка „Професионална отговорност” в строителството и проектирането, покриваща минималната застрахователна сума за строеж втора категория по чл. 4 (2), буква „б” т. 2 /Съгласно Наредба № 1/ 2003 г. за номенклатурата на видовите строежи/, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ, както и представя годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е участвал в изпълнението на строителство с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката и изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Под строителство „идентично или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира строителство, свързано с изпълнение на ВиК обекти – изграждане, ремонт, реконструкция и други на водопровод и/или канализация, и/или други ВиК съоръжения, и/или еквивалентно.
Забележка: Участникът попълва поле 1а) от Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV - Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката /съгласно посоченото в ЕЕДОП/, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, съдържащо следната информация: стойност, датата, на която е приключило изпълнението и получателя, като в списъка не трябва да посочва друго строителство извън това, с което доказва съответствието си с минималните изисквания на Възложителя и Удостоверения за добро изпълнение, с които се покриват минималните изисквания на възложителя за участие в изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. Тези Удостоверения следва да съдържат информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт. Удостоверенията за добро изпълнение трябва да са приложени за посоченото строителство от списъка на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата – копия заверени от участника с гриф вярно с оригинала и подпис. Участникът следва да разполага със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на строителството, минимум по един от следните:
- багер с обратна кофа;
- комбиниран багер;
- челен товарач;
- бордови автомобили;
- автотранспортни средства - самосвали;
- булдозер;
- трамбовка;
- лек механизиран инструмент;
- водна помпа;
- заваръчен апарат.
Забележка: Участникът попълва поле 9) от Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV - Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът да разполага през целия период на изпълнение на обществената поръчка с лица, които да отговарят за изпълнението на строителството, а именно: Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва: Ръководител на обект, Групов технически ръководител, двама технически ръководители, геодезист, експерт - контрол върху качеството, специалист по здравословни и безопасни условия на труд. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/08/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Раковски, Заседателна зала - етаж ІІ, стая № 3

На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 196 и сл. от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва