Деловодна информация
00752МВР
12491оп-582 20/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
20/07/2017 (дд/мм/гггг)
00752-2017-0064 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на вътрешните работи 000695235
ул. Шести септември 29
София BG411 1000 България
Николета Матеева +359 29401511
dop@mvr.bg +359 29401608

Интернет адрес/и

www.mvr.bg

https://mvr.bg/dop/профил-на-купувача/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider58/dd81395c-c5c2-4687-bb9d-6a214542906e/izgrajdane-ezon
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция Обществени поръчки - Министерство на вътрешните работи 000695235
пл. Св.Неделя № 6
София BG 1301 България
Анни Томова, Нели Николова +359 2940543
dop@mvr.bg +359 29401608

Интернет адрес/и

www.mvr.bg

https://mvr.bg/dop/профил-на-купувача/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН)“
48000000      
Доставки

Основната цел на поръчката е проектиране, доставка, изграждане, оборудване и поддръжка на необходимия технологичен ресурс и всички компоненти и системи за надеждното функциониране на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН), за постигане на:
• Централизирана и автоматизирана обработката на нарушенията, регистрирани в системата;
• Намаляване влиянието на субективния фактор при отчитане на нарушенията съгласно ЗДвП;
• Повишаване събираемостта на финансовите средства от наложените глоби, свързани с нарушенията обработени в рамките на системата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4887500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр. София, ул. „Св. Т. Търновски“ 42, гр. Банкя, кв. Иваняне и гр. София, ул. "Ал. Малинов" № 1

Предметът на поръчката включва следното:агрегиращ комутатор-2бр.,маршрутизатор за връзка с вътрешни структури-2бр.,комутатор за осигуряване на сигурна връзка между двата центъра за данни-4бр., сървър-6бр.,бързо скоростен дисков масив-2бр.,дисков масив, предоставящ файлови услуги-2бр.,комуникационен шкаф-2бр.,пожароизвестяване и гасене-1бр.,софтуер за резервни копия за резервни копия и архивиране на виртуална инфраструктура-1бр.,система за управление на уеб съдържание-1бр.,система за управление на бази от данни-1бр., работна станция за оператори-40бр.,принтер за оператори-10бр.,инсталация и конфигурация,тестване,пускане в експлоатация и поддръжка,бизнес анализ и правни консултации,детайлен дизайн и план за разработка и внедряване,софтуерна разработка,финална интеграция и тестове,внедряване,обучение,документиране и гаранционна поддръжка;
Критериите по-долу
 
ДА 1.Технически показатели-Техническо предложение    60%
1.1.Качество и обхват на предоставения идеен проект-П1    80т.
1.2. Критерии- устойчиво развитие на системата-П2    20т.
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
4887500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изискват
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изискват

не се изискват
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да прилага:
а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, и
б) система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентено/и
в) система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 20000 - 1 или еквивалентено/и,
3. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с професионална компетентност за изпълнение на поръчката-екип от експерти с определено образование и професионален опит;
Документи за доказване на изискванията по:
т. 1 - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършването им; т. 2 – валидни сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки;
т.3 –списък на персонала и ръководния състав, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, раздел В и Г от ЕЕДОП ( образец 1), а доказателствата за съответствие се представят в случаите на чл.67, ал.5 и ал. 6 ЗОП.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1.Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Сходна с предмета на поръчката е доставка, инсталиране, конфигуриране и интеграция на хардуерни и софтуерни продукти; инсталиране и поддръжка на предоставяната СУБД.
2. Участникът да разполага с валиден сертификат за: а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/ БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „сходен с предмета на поръчката“ обхват следва да се разбира изграждане, внедряване, поддръжка на информационни системи; б) система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентно/и, с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „сходен с предмета на поръчката“ обхват следва да се разбира интеграция на информационни системи/внедряване на системи за управление на сигурността на информацията; в) система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 20000 - 1 или еквивалентен, с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „сходен с предмета на поръчката“ обхват следва да се разбира изграждане, внедряване, поддръжка на информационни системи;
3. Участникът да разполага с минимум следния персонал и ръководен състав: а/ Ръководител проект – 1 брой. Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:Висше образование;сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP), издаден от международно призната организация за управление на проекти (PMI) или еквивалентен;най-малко 5 (пет) години опит в ръководене на проекти;опит като ръководител на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на информационните технологии. б/ Комуникационен архитект – 2 броя.Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:образование в областта на комуникационните технологии, информационни технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна;притежаващи сертификат Certified Network Professional (CNP) или еквивалент;опит в реализацията на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на информационните технологии и/или системи за видеонаблюдение. в/Системен администратор на СУБД – 1 брой.Изисквания за квалификация, умения и опит:опит в реализацията на най-малко 2 (два) сходни проекта в областта на информационните технологии;да притежава сертификат, доказващ квалификация в областта на системно администриране на предложената от Участника СУБД. г/Системен администратор на сървър за приложения – 1 брой.Изисквания за квалификация, умения и опит:опит в реализацията на най-малко 2 (два) сходни проекта в областта на информационните технологии;да притежава сертификат, доказващ квалификация в областта на администриране на сървър за приложения, предвидени по обществената поръчка. д/Експерт дискови масиви - 1 брой.Изисквания за квалификация, умения и опит:опит в реализацията на най-малко 2 (два) проекта в областта на информационните технологии, включващи доставка и внедряване на дискови масиви;да притежава сертификат за дизайн, конфигуриране, инсталиране и поддръжка на предложения от Участника дисков масив. е/Експерт комуникационна сигурност– 1 брой.Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:висше образование в областта на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна;минимум 3 (три) години опит в областта на комуникационната сигурност. ж/Експерт информационна сигурност – 1 брой.Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:висше образование в областта на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна;
...Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/08/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ДОП-МВР, пл. Св. Неделя № 6

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово oсведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от III1.3)
..........да е участвал в поне 1 (един) изпълнен проект за изграждане или внедряване на система в областта на информационната сигурност;да притежава сертификат Certified Information Systems Security Professional (или еквивалент), издаден от Международната сертификационна oрганизация International Information Systems Security Certification Consortium (ISC) или еквивалентен сертификат за ИТ сигурност. з/ Специалист/и по изграждане на електрозахранващи системи и мрежи – 1 брой.
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:образователна степен бакалавър или магистър;опит в реализацията на най-малко един сходен проект в областта на изграждане на електрозахранващи мрежи и електроразпределителни табла.
1. Срок за изпълнение на поръчката - до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.
2. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 5 % от стойността му и се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител , избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Авансово плащане - 30% (трийсет на сто) от стойността на договора срещу представяне на гаранция в пълния размер на аванса.
3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.5 и чл.107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно условия на Техническата спецификация. Ако ценовото предложение надвишава прогнозната стойност, определена от възложителя, участникът се отстранява от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва