Деловодна информация
5397
ДАЕУ-2975 11/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/07/2017 (дд/мм/гггг)
5397-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Николай Спасов +359 29492427
nspasov@esmis.government.bg +359 29492158

Интернет адрес/и

http://www.e-gov.bg/

https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/171
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ДАЕУ
30236000      
Доставки

Обществената поръчка се отнася за доставката на хардуер за нуждите на ДАЕУ. Обособени са следните позиции:
• Обособена позиция № 1 – Доставка на микрокомпютърна и периферна техника за осигуряване на новоназначени служители и подобряване на ИКТ инфраструктурата на ДАЕУ;
• Обособена позиция № 2 - Доставка на лазерни комбинирани офис устройства (принтер, скенер, копирна машина) за нуждите на регионалните структури на ДАЕУ , намиращи се извън централната сграда на ул. Гурко №6;
• Обособена позиция № 3 - Доставка на сървъри, устройства за съхранение на данни и модули за модернизация и надстройване на съществуващи сървъри въведени в експлоатация;
• Обособена позиция № 4 – Доставка на принтер и USB адаптер;
• Обособена позиция № 5 - Доставка на резервни части за персонални компютри, сървъри и аксесоари;
• Обособена позиция № 6 - доставка на мобилни компютри 2 в 1 при условията на чл.114 от ЗОП;
• Обособена позиция № 7 – доставка на 8/осем/ сървъра.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
494800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на микрокомпютърна и периферна техника 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30213100      
30211400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Адреса на Възложителя - ДАЕУ, гр. София, ул. Гурко 6

Доставка на 45 броя лаптопи и 50 броя настолни конфигурации, с посочените в техническата спецификация, част от документацията към обществената поръчка, технически характеристики.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
98300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

- Изикванията, свързани с доставката и условията, на които следва да отговаря кандидата, са подробно описани в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Доставка на лазерни комбинирани офис устройства (принтер, скенер, копирна машина) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30232110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Адреса на Възложителя - ДАЕУ, гр. София, ул. Гурко 6

Доставка на 15 броя лазерни комбинирани офис устройства (принтер, скенер, копирна машина) за нуждите на ДАЕУ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията, свързани с доставката и условията, на които следва да отговаря кандидата, са подробно описани в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Доставка на сървъри, устройства за съхранение на данни и модули за модернизация и надстройване на съществуващи сървъри 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48821000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Адреса на Възложителя - ДАЕУ, гр. София, ул. Гурко 6

Целта на доставката е чрез микрокомпютърна техника и модули да се оптимизира сървърния парк, както и приложенията използвани от потребителите на информационната система на ДАЕУ, както и повишаване сигурността на системата при съхранение на данни и намаляване риска от загуба на информация при прекъсване и повишаване на отказоустойчивостта.
Позицията е за доставка на 4 броя сървъри, Дисков масив 1 бр. и модули за ъпгрейд на съществуващи сървъри.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
164000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията, свързани с доставката и условията, на които следва да отговаря кандидата, са подробно описани в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Доставка на принтер и USB адаптер /със специфични изисквания/ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Адреса на Възложителя - ДАЕУ, гр. София, ул. Гурко 6

Доставка лазерен чернобял принтер и външен USB адаптер, отговарящи на спецификацията Tempest по стандарт SDIP-27, ниво А
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията, свързани с доставката и условията, на които следва да отговаря кандидата, са подробно описани в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части за персонални компютри, сървъри и аксесоари 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30237000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Адреса на Възложителя - ДАЕУ, гр. София, ул. Гурко 6

Доставка на резервни части и модули за персонални компютри и сървъри на ДАЕУ за срок от 1/една година/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
60000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията, свързани с доставката и условията, на които следва да отговаря кандидата, са подробно описани в документацията на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Доставка на мобилни компютри 2 в 1 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30213100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Адреса на Възложителя - ДАЕУ, гр. София, ул. Гурко 6

Доставка на мобилни компютри 2 в 1 – 70 бр.;. ( ВАЖНО! Договорът за тази позиция ще бъде сключен под условие. Доставката ще бъде реализирана само в случай, че във връзка с проект № BG05SFOP001-I.001-0001 с наименование „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, се осигури финансиране за посочената доставка по сключения договор между ДАЕУ и УО на ОПДУ договор за „Одит на комуникационно-информационната инфраструктура на държавната администрация за нуждите на електронното управление“.)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
105000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG05SFOP001-I.001-0001

Изискванията, свързани с доставката и условията, на които следва да отговаря кандидата, са подробно описани в документацията на обществената поръчка

II.2) Описание 1

Доставка на 8/осем/ сървъра 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48821000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Адреса на Възложителя - ДАЕУ, гр. София, ул. Гурко 6

Доставка на сървъри за нуждите на ДАЕУ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
58500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията, свързани с доставката и условията, на които следва да отговаря кандидата, са подробно описани в документацията на обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Критериите за подбор за всяка отделна обособена позиция са описани в документацията на обществената поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критериите за подбор за всяка отделна обособена позиция са описани в документацията на обществената поръчка.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/08/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Гурко 6, в сградата на възложителя ДАЕУ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
nspasov@esmis.government.bg +359 29492427
https://e-gov.bg/ +359 29492158

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва