Деловодна информация
02709Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца
403 19/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
02709-2017-0032 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца 2016174760016
ул.Девети септември № 14
с.Борима, общ.Троян BG315 5672 България
Марин Минков Багаров +359 0670-62298
dgsborima@abv.bg +359 0670-62298

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170619maAR8539620


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170619maAR8539620
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима
45000000      
Строителство

Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ДГС Борима, включваща част "Архитектурно-строителна", част "В и К", част "Електро"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Административна сграда на ДГС Борима с адрес: с.Борима, общ.Троян, ул.Девети септември №14

№ Видове работи Мярка Количество
Част "Архитектурно-строителна"
Сграда 1.Грундиране с бетон-контакт м.кв. 65,0 ; 2.Настилка с гранитогрес м.кв. 52,0; 3.Д-ка и м-ж свързващи лайсни бр. 15,0; 4.Гранитогрес по стъпала бр. 25,0; 5. Завършващи лайсни по стъпала м.л. 32,0; 6.Д-ка и м-ж дървен парапет бр. 1,0
Отвън 1.Очукване мозайка по ограда м.кв. 58,0; 2.Изравнителна циментова замазка м.кв. 58,0; 3. Обличане цокъл с гнайс м.кв. 58,0; 4.Подмяна тротоарни плочки м.кв. 69,0
Пристройка: 1.Демонтаж прозорци бр. 6,0; 2.Д-ка и м-ж РVС дограма м.кв. 20,6; 3.Обръщане отвори с мазилка м.л. 48,0; 4.Д-ка и м-ж ръбоохранители м.л..48,0; 5.Тръбно фасадно скеле м.кв. 159,0; 6.Топлоизолация по външни стени с 5 см. EPS м.кв.159,0; 7. Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило м.кв. 159,0; 8.Грундиране с дълбокопроникващ грунд м.кв. 159,0; 9.Обръщане около отвори с ЕРS 2-3 см., вкл. Мрежа, шпакловка и грундиране м.л. 48,0; 10.Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове м.л. 48,0; 11. Структурна мазилка по изолация м.кв. 159,0; 12. Демонтаж челни дъски м.л. 40,0; 13.монтаж челни дъски м.л. 40,0; 14.Д-ка и м-ж улуци м.л. 40,0; 15.Д-ка и м-ж водосточни казанчета бр. 4,0;16.Д-ка и м-ж водосточни тръби м.л. 12,0; 17. Обшивка с рендосани дъски м.кв. 24,0; 18.Топлоизолация с фибран 3 см. по таван м.кв. 34,3; 19. Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило м.кв. 34,3; 20.Грундиране с дълбокопроникващ грунд м.кв. 34,3; 21.Боядисване по стени и тавани м.кв. 141,6; 22.Подмяна брави бр.3,0
Кухня: 1. Топлоизолация с фибран 3 см. по таван м.кв. 37,6; 2.Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. Лепило м.кв. 37,6; 3. Демонтаж лети мивки м.куб. 3,00; 4.Демонтаж врати бр.2,0; 5.Демонтаж дървени плоскости м.кв. 6,8; 6.Д-ка и м-ж РVС врати м.кв. 3,8; 7. Обръщане отвори с мазилка м.л. 5,0; 8.Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове м.л. 5,0; 9. Зазиждане отвор м.куб. 0,5; 10. Изкърпване мазилка по отвор м.кв. 4,0; 11. Шпакловка по мазилка м.кв. 4,0; 12. Грундиране с дълбокопроникващ грунд м.кв.37,6; 13. Боядисване по стени и тавани м.кв. 111,8; Салон: 1.Демонтаж ламперия със запазване м.кв. 7,2; 2.Д-ка и м-ж РVС врата м.кв. 2,0; 3.Изкърпване шпакловка стени и тавани м.кв. 98,0; 4.Грундиране с дълбокопр. грунд по стени м.кв. 127,0; 5.Грундиране с бетон-контакт м.кв. 118,0; 6.сваляне таван над бар с гипсокартон м.кв. 3,0; 7.Повторен монтаж ламперия м.кв. 7,2; 8.Лакиране ламперия м.кв. 75,0; 9. Топлоизолация с фибран 3 см. по таван м.кв. 118,0; 10.Армирана циментова замазка м.кв. 118,0; 11.Теракот по под м.кв. 118,0
12. Первази по под м.л. 45,0; 13. Д-ка и м-ж облицовка от корк по бар м.кв. 5,0 ;14.Боядисване по стени и тавани м.кв. 98,0
15.Гнайс по стълби м.кв. 4,0; 16.Сваляне стр. отпадъци м.куб. 8,0; 17.Натоварване и извозване на строит.отпадък м.куб. 8,0
изграждане санитарен възел: 1.Демонтаж ламперия със запазване м.кв. 2,0; 2.Просичане отвори в зидария за врата 2,2/0,8 м.кв. 2,0; 3.Зидария с газобетон, вкл. ст.бет. пояс м.кв. 8,0; 4.Д-ка и м-ж РVС врати - 2бр м.кв. 4,0; 5.изграждане стена с влагоустойчив гипсокартон -двустранна м.кв. 5,0; 6.доставка и монаж вентилационна тръба ф100 м.л. 3,0; 7. доставка и монтаж на вентилатор с клапа към вентилационна тръба бр. 1,0; 8.Направа отвор за вент.тръба в бетонна плоча м.кв. 0,3; 9.Изкърпване шпакловка стени и тавани - две страни на нова стена м.кв. 18,0; 10.Грундиране с дълбокопр. грунд по стени м.кв.12,0; 11.доставка и облицовка с фаянс м.кв.18,0; 12.Грундиране с бетон-контакт м.кв. 4,0; 13.Окачен таван РVС м.кв. 4,0; 14. Топлоизолация с фибран 3 см. по таван м.кв. 4,0; 15.Армирана циментова замазка м.кв. 4,0; 16.Теракот по под м.кв. 4,0;
17.Первази по под м.л.8,0
Ново парно помещение 1,6/1,6/2,2м : 1.направа отвори в стена м.кв. 2,5; Пълният обем на дейностите е в техническа спецификация - има още дейности.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквание за доказване на икономисечко и финансово състояние на участника

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 2 (две) години, счита от датата на подаване на офертата. На основание чл.67, ал.5 във връзка с чл. 64, ал.1, т.1 и чл. 63, ал.1, т.1а от ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършено строителство се представят под формата на референции, удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания

Минимум 2 (два) броя референции, удостоверения за извършени сходни, идентични стоително-ремонтни дейности през последните две години, предхождаи подаването на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Да бъде представен съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП чрез единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай, че кандидата е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че използва подизпълнител, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информациятапо чл.67, ал.1 от ЗОП.
2. Участникът следва да разполага с технически лица, които да притежават професионална квалификация за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията посочени в техническата спецификация от Документациата за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/07/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДГС Борима, с адрес:с.Борима, ул.Девети септември № 14

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представител на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Всяка оферта се изготвя по приложения в документацията Образец № 1 и към нея се прилагат:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай, че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.
2. Представяне на участника - Приложение № 2, което включва:
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и.
Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
3. Доказателство за технически възможности и /или квалификация - Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП – Приложение № 5.
4. Списък на изпълнени договори със сходен характер /референции, удостоверения/ за последните две години - минимум 2 бр.
5. Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/ - Приложение № 6 .
6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице.
7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение № 1.
8. Техническо предложение – Образец № 2, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
е) декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на технически лица отговарящи за изпълнението поръчката;
Срокът на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване.
Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец - Образец № 2 и трябва да съдържа всички условия от страна на участника за изпълнението на услугата, включително срок за изпълнение, който трябва да е съобразен с определения максимален срок от Възложителя.
Участниците попълват, подписват и подпечатват предложението за изпълнение на поръчката, което не трябва да съдържа цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовата оферта на участника. Предложението на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация.
Забележки: Представените документи следва да са в оригинал или заверено от кандидата копие. Под заверено копие следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. Горе написаното не важи в случаите, в които е изрично посочено, че се изисква оригинал на документа.
9. Ценово предложение /Образец № 3/ - Поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри», който се поставя в общия плик с офертата!!!
На основание чл.111 от ЗОП, преди подписване на договора избрания изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита от конкуренцията относно тяхната законосъобразност, вкючително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 (десет) дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва