Деловодна информация
00149
12-00-160 05/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00149-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Ракитово 000351795
ул.Иван Клинчаров №57
гр.Ракитово BG423 4640 България
инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите +359 35422044
rakitovo@abv.bg +359 35422253

Интернет адрес/и

www.rakitovo.info

http://rakitovo.info/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://rakitovo.info/профил-на-купувача
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за организиране на събития по пет обособени позиции.
79952000      
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за организиране на събития по пет обособени позиции.
Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мултикултурно зелено училище.
Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на изнесени семинари по предприемачество.
Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на училище за родители.
Обособена позиция №4: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на еднодневен празник на етноса.
Обособена позиция №5: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на информационна кампания.
Услугите са по проект на община Ракитово „Образователна интеграция в община Ракитово” съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M205001-3.002-0339 по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
136083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мултикултурно зелено училище 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

в офиса на избрания изпълнител и в гр.Ракитово, ул.“Иван Клинчаров“ №57

В рамките на дейност „Организиране и провеждане на Мултикултурно Зелено училище” е организиране и провеждане на 2 броя Мултикултурно зелено училище за 213 ученици, в рамките на 2017 и 2018 г. Целта на дейността е работа и обучение на учениците в неформална среда и опознаване на различинте етноси, с огледна на преодоляване на негативните нагласи към етническите малцинства, както и повишаване на интереса на малцинствата към образователиня процес и осъзнаване на важната роля на образованитето за бъдещата социална и професионална реализация на учениците от етническите малцинства.
Подробна информация е посочена в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
53250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/09/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект на община Ракитово „Образователна интеграция в община Ракитово” съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M205001-3.002-0339

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на изнесени семинари по предприемачество. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

в офиса на избрания изпълнител и гр.Ракитово, ул.“Иван Клинчаров“ №57.

Организиране и провежданне на семинари по предприемачество.
Обученията са изнесени.
Разработване на подробно разписана програма за провеждане на обученията.
Разработване на презентационни материали необходими за провеждане на обученията и отпечатването им след одобрение от Възложителя.
Осигуряване на лектори и провеждане на обученията.
Разходите за престой на лекторите за периода на провеждане на обученията на посоченото от Възложителя място са за сметка на Изпълнителя.
Подробна информация е посочена в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/09/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект на община Ракитово „Образователна интеграция в община Ракитово” съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M205001-3.002-0339

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на училище за родители. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

в офиса на избрания изпълнител и гр.Ракитово, ул.“Иван Клинчаров“ №57

В хода на изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция №3 изпълнителят трябва да организира и проведе 20 обучения на родители на деца от Основно Училище "Неофит Рилски" гр. Костандово, Основно Училище "Христо Ботев" с. Дорково, Основно Училище "Христо Ботев" гр. Ракитово, Професионална Гимназия "Христо Смирненски" гр. Ракитово и СУ "Св. Климент Охридски" гр. Ракитово, за повишаване на знанията им в областта на интеграцията, мултикултурните различия и ползите от активното участие на техните деца в образователния процес, както и за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.
1) Обучение за родители без разлика от етническия им произходи – 75 участника
1.Брой групи – 5 групи по 15 участника всяка
2. Продължителност на едно обучение – 1 ден в рамките на 8 учебни часа
3.Разработване на подробно разписана програма за провеждане на обученията.
4.Разработване на учебни материали и презентации за провеждане на обучението и отпечатването им след одобрение от Възложителя;
5. Осигуряване на лектори и провеждане на обученията;
6.Цялостна логистична организация: зала за провеждане на обученията; кафе-паузи; кетеринг за обучаемите;
7.Осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залите, размножаване и разпределение на материали за участниците;
8.Осигуряване попълването на анкетна карта от всеки участник
2) Обучение за родители от етническите малцинства – общо 75 участника
1.Брой групи – 5 групи по 15 участника всяка
2. Продължителност на едно обучение – 1 ден в рамките на 8 учебни часа
3.Разработване на подробно разписана програма за провеждане на обученията.
4.Разработване на учебни материали и презентации за провеждане на обучението и отпечатването им след одобрение от Възложителя;
5. Осигуряване на лектори и провеждане на обученията;
6.Цялостна логистична организация: зала за провеждане на обученията; кафе-паузи; кетеринг за обучаемите;
7.Осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залите, размножаване и разпределение на материали за участниците;
8.Осигуряване попълването на анкетна карта от всеки участник
Подробна информация е посочена в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/09/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект на община Ракитово „Образователна интеграция в община Ракитово” съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M205001-3.002-0339

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на еднодневен празник на етноса. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

в офиса на избрания изпълнител и гр.Ракитово, ул.“Иван Клинчаров“ №57

Дейностите в обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция №4 са част от следните дейности за изпълнение на проект „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”:
1. Организиране и провеждане на празник на етносите и фолклора.
В рамките на дейността е предвидено организиране и провеждане на празник на етносите и фолклора – два броя, в рамките на две учебни години.
Организиране и провеждане на празник на етносите и фолклора – 2 броя.
За всеки един:
Празник на етносите 134 участника
Масто на провеждане гр. Ракитово
Продължителност 1 ден
Оборудване Сцена – 1бр.
Озвучителна система
Водещ 1 бр.
Подробна информация е посочена в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/09/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект на община Ракитово „Образователна интеграция в община Ракитово” съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M205001-3.002-0339

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на информационна кампания. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

в офиса на избрания изпълнител и гр.Ракитово, ул.“Иван Клинчаров“ №57

Дейностите в обхвата на обществената поръчка са част от следните дейности за изпълнение на проект „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”:
1. Провеждане на информационна кампания в рамките на проекта
В рамките на дейността се предвижда организиране провеждане на три информационни семинара, по един в гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково и една кръгла маса в гр. Ракитово за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.
Участници - родители, учители, представители на НПО, на местната власт и др. заинтересовани страни.
Подробна информация е посочена в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19583.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/09/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект на община Ракитово „Образователна интеграция в община Ракитово” съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M205001-3.002-0339

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

По обособена позиция №1 и обособена позиция №2:Годност за упражняване на професионална дейност:
На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в регистъра по чл.61, ал.3 от Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност”, т. 1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства.
Подизпълнители, които ще изпълняват туроператорска дейност, както и онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват туроператорска дейност, също следва да са вписани в регистъра по чл.61, ал.3 от Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят удостоверение за ретистрация по чл.61, ал.4 от Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност.
Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност от компетентните органи съгласно съответния национален закон. Когато за изпълнението на съответната услуга (туроператорска дейност), съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят изисква от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По обособена позиция 1:Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:
? Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
? Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на диплома, учебно заведение);
? Професионална квалификация (направление, година на придобиване, номер на издадения документ, издател);
? Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 6) от ЕЕДОП. Повече информация в указанията към участниците, достъпни в профила на купувача.
По обособена позиция №2:Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:
? Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
? Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на диплома, учебно заведение);
? Професионална квалификация (направление, година на придобиване, номер на издадения документ, издател);
? Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 6) от ЕЕДОП.Повече информация в указанията към участниците, достъпни в профила на купувача.
По обособена позиция 3:Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:
? Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
? Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на диплома, учебно заведение);
? Професионална квалификация (направление, година на придобиване, номер на издадения документ, издател).
? Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 6) от ЕЕДОП. Повече информация в указанията към участниците, достъпни в профила на купувача.


По обособена позиция №1: I. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Минимум 2-ма аниматори, които имат опит в организирането и провеждането на събитие, свързани със занимания с деца за формално и неформално образование (зелени и бели училища, лагери, изнесени обучения).
По обособена позиция №2:I. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Минимум 2-ма обучители – всеки с образователна степен "Магистър" или еквивалентна. Област на висше образование: Икономика, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125/24.06.2002г. Педагогическа правоспособност или еквивалентна. Специфичен професионален опит: мин. 2 год. професионален опит в областта на образование.
Под еквивалентно образование или специалност, следва да се разбира, придобито образование и специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочени по горе.
По обособена позиция №3:I. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Минимум 1 обучител с опит в областта на образователната интеграция на малцинствени групи, мултикултурните различия или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/06/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Ракитово, гр.Ракитово, ул."Иван Клинчаров" №57

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение по всяка обособена позиция поотделно е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Ракитово в банка: Банка ДСК; титуляр на сметката: Община Ракитово:
IBAN: BG75 STSA 9300 3308 5682 48
ВІС: STSABGSF.
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.
Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.
Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.
Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите /НАП/:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Електронни адреси на НАП:
infocenter@nra.bg – обща информация
/nap@nra.bg - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда
Телефон: 02/ 940 6000
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Ракитово.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва