Деловодна информация
0652
9600-14 12/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
12/04/2017 (дд/мм/гггг)
0652-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ивалина Табакова +359 3561-7777
municipality@septemvri.org +359 3561-7779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/114-96-00-14-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/114-96-00-14-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. „България”, гр. Септември
31680000      
Доставки

Предмета на обществената поръчка за доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. „България”, гр. Септември обхваща доставка на материали, които са необходими за цялостна подмяна на улично осветление бул. „България” в гр. Септември, подробно описани в техническата спецификация, към указанията за участие в настоящата процедура.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
396000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Септември

Предмета на обществената поръчка за доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. „България”, гр. Септември обхваща доставка на материали, които са необходими за цялостна подмяна на улично осветление по бул. „България” в гр. Септември, подробно описани в техническата спецификация, към указанията за участие в настоящата процедура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставката от сключване на Договор    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
396000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, успешно изпълнени през последните 3 (три) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на офертите; Списъкът следва да е придружен от препоръки за добро изпълнение на посочените договори от предишни Възложители.
Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.
2. Заверени копия на сертификати: ISO 9001 или еквивалентен, BS-OHSAS или еквивалентен и/или декларации за съответствие.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Когато участник предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Септември, ул. Александър Стамболиски" №37А, Заседателна зала на община Септември

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник се отстранява от участие: 1.При наличие на обстоятелствата по чл.54, ал.1 ЗОП (1.е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран,за престъпление по чл.108а,чл.159а–159г,чл.172,чл.192а,чл.194–217,чл.219–252,чл.253–260,чл.301–307,чл.321,321а и чл.352–353е от НК.; 2.е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран,за престъпление,аналогично на тези по т.1,в др. държава членка или трета страна; 3.има задължения за данъци и задължит. осигурит. вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях,към държ. или към общината по седалището на Възлож. и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгл. законодателството на държ., в която участникът е установен,освен ако е допуснато разсрочване,отсрочване или обезпечение на задълженията/задължението е по акт,който не е влязъл в сила; 4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44,ал.5; 5.е установено,че: а)е представил документ с невярно съдържание,свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б)не е предоставил изискваща се информация,свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,че при изпълнение на дог. за общ. поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301–305 от КТ или аналогични задължения,установени с акт на компетентен орган,съгл. законодателст. на държавата, в която участникът е установен; 7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен) и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП ;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва