Деловодна информация
00754
1177 07/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
00754-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Борино 000614856
ул.Христо Ботев 1
Борино BG424 4824 България
Незиха Велиева +359 0882313101
obshtina_borino@abv.bg +359 30422144

Интернет адрес/и

www.borino.bg

https://www.borino.bg/HomePage/VerticalMenu/TendersNotices_profil.aspx


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.borino.bg/HomePage/VerticalMenu/TendersNotices_profil.aspx
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на „Интегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, обл. Смолян І- ви етап“
45332000      
Строителство

Възлагането на настоящата поръчка е свързано с подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура, освен това, този проект ще се затвори цикълът на пълната канализационна мрежа на с. Борино.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2443333.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
45332300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

с. Борино

- Канализация- главен колектор І /от начало до рш 21/ - преливник № 1 – отливен канал 1- главен колектор І /от рш 26 до края/ - клон 5, клон 6, клон 7, клон 8, клон 10, клон 11, клон 12, клон 14, клон 15 - довеждащ колектор- Водопровод - Главен клон 1 до т.13 -кл.2, ,кл.3, кл.4, кл.11, кл.13, кл.14, кл.17, кл.21.
Дължина на новопроектирана водопроводна мрежа - общо 2653 м.Дължина на новопроектирана, реконструирана мрежи и довеждащколектор - 4315м.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация на персонала и строителството”    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2443333.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Строителството се финансира, чрез отпусната безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Решението за отпускане на финансова помощ, в полза на Община Борино, е взето на заседание на Управителният съвет на предприятието, отразено в Протокол № 4 от 01.12.2016 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, втора категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1. и т. 4.2.3. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай на участник-обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България или декларация от участника, че същият е вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, втора категория, съобразно Правилника за реда и вписване и водене на ЦПРС или да извърши съответна регистрация" или еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейност по извършване на строителните работи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът, определен за изпълнител представя копие на 1.годишните финансови отчети или техни съставни части, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която изпълнителят е установен, същите не следва да се представят.
2.Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2.Участникът, определен за изпълнител представя застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта група, втора категория.


1.Участниците следва да са реализирали специализиран оборот от строително-монтажни работи на ВиК обекти, в размер на не по-малко от 2 000 000.00 /два милиона/ лева за последните три приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта група, втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1)Участникът, определен за изпълнител представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквани.
2)Участникът, определен за изпълнител представя списък с имената на инженерно-технически екип, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.
Забележка: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.По отношение ключовите експерти - чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/З6/Е0 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
3) Участникът, определен за изпълнител представя Декларация за оборудването което ще използва за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя


1) Участникът трябва да има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата:
строително-монтажни работи по рехабилитация на съществуващи и/или изграждане на нови водопроводни и/или канализационни мрежи в рамките на населено/извън населено място.
2) Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.1. Ръководител обект - Инженер със завършено висше образование по специалност „Водоснабдяване и канализация“, с придобита професионална инженерна квалификация магистър-инженер или еквивалентна, със специализация „ВиК мрежи и съоръжения“ или „Пречистване на водите“ или еквивалент. За чуждестранни лица - еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Опит в областта на строителството минимум 5 (пет) години и участие като ръководител при изпълнението на поне 1 (един) обект за строителство на ВиК; 2.2. Технически ръководител - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица с еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и професионален опит минимум 3 (три) години като технически ръководител в строителство на ВиК обекти; 2.3. Специалист - контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 2 (две) години по контрол на качеството; 2.4. Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - лице с най-малко 2 (две) години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2/2004 на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството; съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
3)Да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, както следва:
Багер – мин. 1 бр.
мини багер – мин. 1 бр. мини челен товарач – мин. 1 бр. товарен автомобил – мин. 1 бр. булдозер – мин. 1 бр. валяк – мин. 1 бр. къртач – мин. 1 бр. машина за челно заваряване на пластмасови тръби – мин. 1 бр. ръчна трамбовка – мин. 1 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 1 % от стойността му и е със срок на валидност 30 дни след срока за изпълнение на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / в рамките на 80% от стойността на договора по Приложенията/ чрез частични плащания, след приемане поетапно на извършената работа с протокол обр. 19 до 10 /десет/ работни дни от датата на предоставяне на необходимите документи. Времето на подписване и броя на протоколите не се ограничават. Окончателното разплащане се извършва в срок до 10 /десет/ работни дни, при настъпили следните обстоятелства: след представяне на Констативен протокол за установяване на годността за ползване на строежа – Протокол - образец № 16 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

с. Борино, ул. Христо Ботев № 1 Община Борино, област Смолян

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Лично съсътояние на участниците:1. Основания за задължително отстраняване: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 55 ал. 1 от ЗОП - 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана със строителство, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Възложителят ще отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл.4 от същия закон.Участникът следва да декларира действителни/ите собственик/ици на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с чл.3, ал.5 от Правилника за неговото прилагане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Глава 27 от ЗОП в сроковете по чл. 197 ал. т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва