Деловодна информация
1981
 
не
01981-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на младежта и спорта 175745920
бул. Васил Левски № 75
София BG411 1040 България
Кристина Георгиева +359 035929300817
kristina.georgieva@mpes.government.bg +359 035929899807

Интернет адрес/и

http://mpes.government.bg/

http://mpes.government.bg/Pages/Contracts/Default.aspx?evntid=xYFJR0jIZ5Y%3d&YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3KrzltZoX0pcXRSjFb7D6xDslKOKHGydsGobQuuIPkl8%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mpes.government.bg/Pages/Contracts/Default.aspx?evntid=xYFJR0jIZ5Y%3d&YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3KrzltZoX0pcXRSjFb7D6xDslKOKHGydsGobQuuIPkl8%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Спорт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на инженеринг - Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе.
45000000      
Строителство

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране - техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища” - Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1830000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Република България, гр. Русе

Инженерингът на обекта е в три основни направления:
1. Разработване на инвестиционнен проект - работна фаза.
В предмета на тази част от поръчката влизат две основни задачи за изпълнение:
- Задача 1: техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти. В рамките на задачата се предвиждат три дейности – проучване и техническо обследване на сградите за установяване на техническите им характеристики; съставяне на технически паспорт и регистрация; - изготвяне на подробен 3D модел (тримерна визуализация) на екстериора.
- Задача 2: изготвяне на работен проект.
2. Осъществяване на авторски надзор, включващ:
- Изпълнение на задълженията си като проектант по време на строителството;
- Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от възложителя и/или консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ съгласно ЗУТ, включително и по време на строителството;
- Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
3. Изпълнение на СМР.
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие.
Участникът следва да направи оглед на обекта, като той може да бъде направен всеки работен ден след предварително съгласуване на телефони: 082 846077; 0893550169; 0893550167.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на строителството - П2    15
Срок за проектиране - П3    15
Управление на риска – П4    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1830000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за предоставяне на БФП по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 № РД-02-37-42/ 27.02.2017 г., проектно предложение: BG16RFOP001-3.001-0004

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от групата и категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - първа група, минимум трета категория строежи или да има регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, посочени от възложителя чрез представяне на попълнен образец на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – приложение № 4.
Документи, които доказват изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
За доказване на изискванията по т. 1. – Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на Камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, като лице, изпълняващо строителна дейност.
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, като проектант.


1. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи минимум трета категория, в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38 от 24.02.2004 г.).
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, като проектант за строежи минимум трета категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38 от 24.02.2004 г.).
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, посочени от възложителя чрез представяне на попълнен образец на ЕЕДОП.
Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:
- За доказване на изискванията по т. 1. и т. 2. – участниците представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) услуга, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата на минимум 1 обект.
2. Участникът следва да е изпълнил строително монтажни работи с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, като обемът е без значение на минимум 1 обект, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
3. Участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност.
4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството.
5. Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда.


1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 услуга, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, най-много за последните 3 год. от датата на подаване на офертата на минимум 1 обект.
Под сходни с предмета на поръчката услуги се разбира: архитектурни заснемания и/или изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2/3 и 4 от ЗУТ и на технически паспорти и/или изготвяне на работен проект за ново строителство, основен ремонт и/или реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност на сгради.
2. Участникът следва да е изпълнил строително монтажни работи с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, като обемът е без значение на минимум 1 обект, най-много за последните 5 год. от датата на подаване на офертата.
Под предмет сходен с предмета на поръчката следва да се разбира: „Изпълнение на СМР за ново строителство, основен ремонт и/или реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност на сгради“.
3. Участникът следва да разполага с персонал със следната професионална компетентност:
Експерт № 1 - Ръководител на екип:
- „магистър“ с професионална квалификация „инженер“, "архитект" или еквивалентна;
- опит в сходни дейности – участие като ръководител или експерт по минимум 1 услуга с предмет, сходен с предмета на поръчката.
Експерт № 2 - Архитект:
- „магистър“ с професионална квалификация „архитект“ или еквивалентна;
- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП);
- опит в сходни дейности - участие в извършването на сходна с предмета на поръчката услуга на минимум 1 сграда.
Експерт № 3 - Строителен инженер:
- „магистър“ с професионална квалификация строителен инженер или еквивалентна;
- валидно удостоверение за ППП;
- опит в сходни дейности - участие в извършването на сходна с предмета на поръчката услуга на минимум 1 сграда.
Експерт № 4 - Електроинженер:
- „магистър“ с професионална квалификация електроинженер или еквивалентна;
- валидно удостоверение за ППП;
- опит в сходни дейности - участие в извършването на сходна с предмета на поръчката услуга на минимум 1 сграда.
Експерт № 5 - Инженер ОВиК:
- „магистър“ с професионална квалификация машинен инженер, инженер отопление, вентилация и климатизация или еквивалентна;
- валидно удостоверение за ППП;
- опит в сходни дейности - участие в извършването на сходна с предмета на поръчката услуга на минимум 1 сграда.
Експерт № 6 - Инженер ВиК:
- „магистър“ с професионална квалификация инженер водоснабдяване и канализация или еквивалентна;
- валидно удостоверение за ППП;
- опит в сходни дейности - участие в извършването на сходна с предмета на поръчката услуга на минимум 1 сграда.
Експерт № 7 - Инженер технически контрол по част „Конструктивна“:
- „магистър“ с професионална квалификация строителен инженер или еквивалентна;
- валидно удостоверение за ППП;
- Да притежава валидно удостоверение за Технически контрол по част „Конструктивна“ от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава – членка на ЕС или в друга държава – страна по СЕИП;
- Опит в сходни дейности - участие в извършването на сходна с предмета на поръчката услуга на минимум 1 сграда.
Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на задача 1 – „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 и 4 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгл. Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите“, което следва да отговаря на изискванията на чл. 176в от ЗУТ, а именно да е: консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, и в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ или продължава в VІ.3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/05/2017 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Министерство на младежта и спорта, бул. "Васил Левски" № 75

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от т. ІІІ. 1.3.
- проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност и в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.
Експерт № 8 - Технически ръководител:
- да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ;
- висше образование по специалност „ССС” или „ПГС” или еквивалентна.
Експерт № 9 - Контрол по качеството
- висше образование с проф. квалификация "строителен инженер" или еквивалент.
- правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
Експерт № 10 - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд
- отговарящ на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г., а именно: да е правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.
Общи работници:
- Работници топлоизолация – мин. 4 бр.;
- Работници хидроизолация – мин. 2 бр.;
- Ел. работници – мин. 2 бр.;
- В и К работници – мин. 2 бр.;
- Работници монтаж дограма – мин. 4 бр.;
- Бояджии – мин. 2 бр.;
- Общи работници – мин. 4 бр.
Важно! Един експерт може да изпълнява само една длъжност
4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 (или еквивалент) или EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с обхват в областта на строителството и/или строителство и проектиране.
5. Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004 (или еквивалент) или EN ISO 14001:2015 (или еквивалент), с обхват в областта на строителството и/или строителство и проектиране.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, посочени от възложителя чрез представяне на попълнен образец на ЕЕДОП.
Документи, които доказват изискванията за технически и професионални способности:
- За доказване на изискванията по т. 1. – списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
- За доказване на изискванията по т. 2. – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида, обема както и дали е изпълнено в съответствие с нормативни изисквания.
- За доказване на изискванията по т. 3. – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
- За доказване на изискванията по т. 4. и 5 – сертификати, издадени от независими лица, съгласно чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
І. За участника в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване посочени в чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
ІІ. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
ІІІ. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 на сто от стойността на договора за обществена поръчка, без ДДС. 20% от гаранцията за изпълнение е предназначена за гаранционното поддържане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва