Деловодна информация
00092
ДЛ003311 05/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
00092-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на община Смолян 000615118
бул. България №12
Смолян BG424 4700 България
Евдокия Волевска - юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян +359 30167685
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

http://www.smolyan.bg/

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1934


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1934
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Смолян 000615118
бул. България №12, Приемна № 1 – Деловодство
Смолян BG424 4700 България
Малина Кръстева +359 30167619
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

www.smolyan.bg

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1934

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян"
45233200      
Строителство

„Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян по обособени позиции:
1. Обособена позиция 1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр.Смолян;
2. Обособена позиция 2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от Община Смолян до х-л „Смолян“/ , гр.Смолян;
3. Обособена позиция 3. „Реконструкция на улица „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр.Смолян ”;
4. Обособена позиция 4. „Реконструкция на улица „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, гр.Смолян“;
5. Обособена позиция 5. „Реконструкция на улица „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“;
6. Обособена позиция 6. „Реконструкция на улица „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр.Смолян“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3007337.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр.Смолян 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
45233261      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Пешеходният надлез над бул.“България“, до МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ е връзката между болницата и търговски магазин „ЛИДЛ“. Имотът е Общинска публична собственост и попада в п.и. с идентификатор 67653.934.225 по кадастралната карта на града. Ширината на съоръжението е 12м. Ремонта включва: подмяна на всички настилки по цялата площ на обекта без да се променя типа им, за да се запази връзката им с останалата част от площадното пространство. Същите да се репарират така, че да са водонепропускливи. При ремонта на пешеходната настилка задължително да се изпълни хидроизолация от нов тип. Отвеждането на дъждовния отток да става повърхностно, по проектните повърхнини и настилки без допълнително отводняване. Във височинно положение надлъжният профил и напречните профили на надлеза няма да търпят промяна.
Предвижда се ново осветление с осветители LED Ф 16 мм с височина 220 мм , светодиодeн 22 W/3000K IP65 закрепени към парапета на надлеза. Изгражда се ново трасе за захранване на осветителните тела , като захранващия кабел се изтегля в HDPE тръба Ф32.
Видеонаблюдението се състои от IP 4 Mpx камери монтирани по бетоновите греди на надлеза и колоната над него, на височина не по-малка от 4 м, които ще бъдат централизирани в единен център за видеонаблюдение. Връзката между мрежозаписващото устройство и камерите ще се осъществена с оптичен или захранващ кабел изтеглен в 5 броя PVC тръби Ф110.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
378376.64      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
По проект № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят определената от възложителя прогнозна стойност (максимално допустима) за изпълнение на обособената позиция. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност по обособената позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

„Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от Община Смолян до х-л „Смолян“/ , гр.Смолян 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
45233261      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Пешеходният надлез над бул.“България“ е връзката между Община Смолян и Хотел „Смолян“. Имотът е Общинска публична собственост и попада в п.и. с идентификатор 67653.934.225 по кадастралната карта на града. Ширината на съоръжението е 15м.
Ремонта включва: подмяна на всички настилки по цялата площ на обекта без да се променя типа им, за да се запази връзката им с останалата част от площадното пространство. Същите да се репарират така, че да са водонепропускливи. При ремонта на пешеходната настилка задължително да се изпълни хидроизолация от нов тип. Отвеждането на дъждовния отток да става повърхностно, по проектните повърхнини и настилки без допълнително отводняване. Във височинно положение надлъжният профил и напречните профили на надлеза няма да търпят промяна.
Предвиждат се нови светодиодни осветителни тела с височина 1,1м закрепени с анкерни болтове към бетонова основа от вътрешната страна на парапета, подмяна на съществуващото неработещо осветление с LED осветители и преокабеляване, като се запазва старото трасе с изтегляне на захранващия кабел в HDPE тръба.
Видеонаблюдението се състои от IP 4 Mpx камери монтирани по бетоновите греди на надлеза и колоната над него, на височина не по-малка от 4 м, които ще бъдат централизирани в единен център за видеонаблюдение. Връзката между мрежозаписващото устройство и камерите ще се осъществена с комуникационен FTP кабел кат.6 изтеглен в PVC тръби.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
338009.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
По проект № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят определената от възложителя прогнозна стойност (максимално допустима) за изпълнение на обособената позиция. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност по обособената позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

Реконструкция на улица „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр.Смолян 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Началото на ул.“Беклийца“ е от кръстовището с ул.“Грудьо войвода“ при о.т.1876, а краят и е при о.т.1772. Дължината на улицата е 393 м., а средната широчина на пътното платно е 6м, тротоарите са с променлива широчина от 1м до 1,5м. Улицата е стръмна, на места с наклони до 10,78%.
Подмяна на цели участъци без носимоспособност с нова конструкция на настилката, фрезоване на асфалтови пластове от съществуващата асфалтова настилка и полагане на нова асфалтова настилка. Предвиждат се два пласта асфалтобетон - неплътна асфалтова смес за изравнителен пласт и плътна асфалтобетонова настилка. Предвижда се подмяна на съществуващите бетонови бордюри и тротоари с нови с цел обезопасяване на пешеходното движение и подобряване на околното пространство.
Оптимизиране на броя на уличните оттоци /дъждоприемни шахти/, подмяна на съществуващите такива и нови канални връзки до съществуващата РШ с PEHD SN 8 DN 200. Съществуващите улични ревизионни шахти се реконструират в горната им част в съответствие с вертикалната планировка и се предвиждат нови капаци, отговарящи на съвременните изисквания за градска среда.
Предвижда се демонтаж на съществуващите стоманобетонови стълбове за улично осветление и уличните осветители и монтаж на нови 15 бр. стоманено-тръбни стълбове за осветление с H=7,5м, на които се монтират рогатки и улични светодиодни осветители 63-90W/2700-3200K. Изграждане се нова канална мрежа от 4 броя тръби Ф110, като при всеки стълб ще има типова шахта /60х90/ за отклонение към него. Отклонението ще се изпълни с тръба НDРЕ Ф50.
Предвижда се монтиране на 2 броя IP 4 Mpx камери за видеонаблюдение на стълбовете за улично осветление на височина не по-малко от 4 м , които ще бъдат централизирани в единен център за видеонаблюдение.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
451174.31      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
По проект № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят определената от възложителя прогнозна стойност (максимално допустима) за изпълнение на обособената позиция. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност по обособената позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

Реконструкция на улица „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, гр.Смолян 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Началото на ул.“Евридика“ е от кръстовището с ул.“Дичо Петров“ при о.т.4398, а краят и е при о.т.2250 на ул.“Грудьо войвода“. Дължината на улицата е 930 м., а средната широчина на пътното платно е 7м, тротоарите са с променлива широчина от 1м до 1,5м. Улицата е стръмна, на места с наклони до 8,16% и е част от второстепенната улична мрежа, като служи да отвежда движението до отделните жилищни и обслужващи сгради.
Предвижда се фрезоване на асфалтови пластове от съществуващата асфалтова настилка и полагане на нова асфалтова настилка. Предвиждат се два пласта асфалтобетон - неплътна асфалтова смес за изравнителен пласт и плътна асфалтобетонова настилка. Предвижда се подмяна на съществуващите бетонови бордюри и тротоари с нови. За осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания се предвиждат скосяване на тротоара до изравняване с нивото на пътното платно съгласно Наредба №4 от 2009г.
Предвижда се засаждане с 44 бр. широколистни дървета от вида Acer pseudoplatanus - явор, които са средно взискателни към климатичните и почвени условия на град Смолян и са димо- и газоустойчиви, и монтаж на 6 бр. кошчета за отпадъци.
Оптимизиране на броя на уличните оттоци /дъждоприемни шахти/, подмяна на съществуващите такива и нови канални връзки до съществуващата РШ с PEHD SN 8 DN 200. Съществуващите улични ревизионни шахти се реконструират в горната им част в съответствие с вертикалната планировка и се предвиждат нови капаци, отговарящи на съвременните изисквания за градска среда.
Предвижда се демонтаж на рогатки и уличен осветител от съществуващи стомато-тръбни стълбове за улично осветление и монтаж на 1бр. нов стоманено-тръбен стълб за осветление с H=7,5м. Монтират се нови рогатки и 32 бр. улични светодиодни осветители 63-90W/2700-3200K. Изгражда се нова на канална мрежа от 4броя тръби Ф110, като при всеки стълб ще има типова шахта /60х90/ за отклонение към него.
Предвижда се монтиране на 6 броя IP 4 Mpx камери за видеонаблюдение на стълбовете за улично осветление на височина не по-малко от 4 м, които ще бъдат централизирани в единен център за видеонаблюдение.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1080384.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
По проект № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят определената от възложителя прогнозна стойност (максимално допустима) за изпълнение на обособената позиция. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност по обособената позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

Реконструкция на улица „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Началото на ул.“Зорница“ е от кръстовището с ул.“Дичо Петров“ при о.т.130, а краят и е при о.т.241. Дължината на улицата е 324 м., а средната широчина на пътното платно е от 7м до 9м, тротоарите са с променлива широчина от 1м до 1,5м.
Улицата е стръмна, на места с наклони до 10.4% и е част от второстепенната улична мрежа, като служи да отвежда движението до отделните жилищни и обслужващи сгради.
Предвижда се фрезоване на асфалтови пластове от съществуващата асфалтова настилка и полагане на нова асфалтова настилка. Предвиждат се два пласта асфалтобетон - неплътна асфалтова смес за изравнителен пласт и плътна асфалтобетонова настилка. Предвижда се подмяна на съществуващите бетонови бордюри и тротоари с нови. За осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания се предвиждат скосяване на тротоара до изравняване с нивото на пътното платно съгласно Наредба №4 от 2009г.
Оптимизиране на броя на уличните оттоци /дъждоприемни шахти/, подмяна на съществуващите такива и нови канални връзки до съществуващата РШ с PEHD DN 200 SN 8. Съществуващите улични ревизионни шахти се реконструират в горната им част в съответствие с вертикалната планировка и се предвиждат нови капаци, отговарящи на съвременните изисквания за градска среда.
Предвижда се демонтаж на съществуващите стълбове за улично осветление и уличните осветители и монтаж на нови 11 бр. стоманено-тръбни стълбове за осветление с Н= 7,5 м , на които сe монтират рогатки и улични светодиодни осветители 63-90W / 2700-3200K. Изгражда се нова канална мрежа от 4 броя тръби Ф110, като при всеки стълб ще има типова шахта /60х90/ за отклонение към него. Отклонението към стълба ще се изпълни с тръба НDРЕ Ф50. Предвижда се и подмяна на окабеляването, което е компрометирано.
Предвижда се монтиране на 2 броя IP 4 Mpx камери за видеонаблюдение на стълбовете за улично осветление на височина не по-малко от 4 м , които ще бъдат централизирани в единен център за видеонаблюдение.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
393346.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
По проект № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят определената от възложителя прогнозна стойност (максимално допустима) за изпълнение на обособената позиция. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност по обособената позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

Реконструкция на улица „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр.Смолян 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Началото на ул.“Спортна“ е от кръстовището с бул.“България“ при о.т.1997, а краят и е при о.т.2412 на ул. „Димитър Благоев“. Дължината на улицата е 228 м., а средната широчина на пътното платно е 5,5м, тротоарите са с променлива широчина от 1м до 1,5м. Улицата е стръмна, на места с наклони до 15,89% и е част от второстепенната улична мрежа.
Предвижда се фрезоване на асфалтови пластове от съществуващата асфалтова настилка и полагане на нова асфалтова настилка. Предвиждат се два пласта асфалтобетон - неплътна асфалтова смес за изравнителен пласт и плътна асфалтобетонова настилка. Предвижда се подмяна на съществуващите бетонови бордюри и тротоари с нови с цел обезопасяване на пешеходното движение и подобряване на околното пространство. За осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания се предвиждат скосяване на тротоара до изравняване с нивото на пътното платно съгласно Наредба №4 от 2009г.
Предвидено е изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена от профил 10 до профил 12 с дължина 63,60м и височина 4,20м. Стената ще се изпълни с бетон клас В20 и армировъчна стомана АI и AIII с диаметър N8 и N12 мм.
Оптимизиране на броя на уличните оттоци /дъждоприемни шахти/, подмяна на съществуващите такива и нови канални връзки до съществуващата РШ с PEHD SN 8 DN 200. Съществуващите улични ревизионни шахти се реконструират в горната им част в съответствие с вертикалната планировка и се предвиждат нови капаци, отговарящи на съвременните изисквания за градска среда.
Предвижда се демонтаж на съществуващите стълбове за улично осветление и уличните осветители и монтаж на 8 бр. нови стоманено-тръбни стълбове за осветление с H=7,5м, на които се монтират рогатки и улични светодиодни осветители 63-90W/2700-3200K. Изгражда се нова канална мрежа от 4 броя тръби Ф110, като при всеки стълб ще има типова шахта /60х90/ за отклонение към него.
Предвижда се монтиране на 3 броя IP 4 Mpx камери за видеонаблюдение на стълбовете за улично осветление на височина не по-малко от 4 м, които ще бъдат централизирани в единен център за видеонаблюдение.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
366047.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
По проект № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят определената от възложителя прогнозна стойност (максимално допустима) за изпълнение на обособената позиция. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност по обособената позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът в процедурата трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи: за обособени позиции 1 и 2 - участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обособената позиция, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.6, ал.1, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
За обособени позиции 3, 4, 5 и 6 - участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обособената позиция, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.8, ал.1, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с изискването в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Част ІV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, поле 1). За чуждестранно лице участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация, членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна Застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството, в която са установени.
Важи за всички обособени позиции.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в строителството“.


Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Важи за всички обособени позиции.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има изпълнено строителство с предмет и обем идентични с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Важи за всички обособени позиции.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
Важи за всички обособени позиции.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и опазване на околната среда.
Важи за всички обособени позиции.
Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
4. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Важи за всички обособени позиции.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


1. Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на един обект за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
Важи за всички обособени позиции.
Под „строителство, идентично или сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Рехабилитация и/или ремонт и/или изграждане на обекти от пътната инфраструктура.
2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
Технически ръководител на обекта, който да:
- отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, архитект или строителен техник;
- да притежава професионален опит в сферата на пътното строителството не по-малко от 3 /три/ години;
Инженер, който да:
- Притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност пътно строителство, транспортно строителство или еквивалентна, квалификация инженер;
- да притежава професионален опит в сферата на пътното строителство не по-малко от 5 /пет/ години;
Геодезист, който да:
- притежава: диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност геодезия или еквивалентна; или диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Геодезия,фотограметрия и картография” или еквивалентна;
- притежава основен професионален опит в сферата на строителството: не по-малко от 5 /пет/ години;
Специалист по контрола на качеството, който да отговаря на следните изисквания:
- да има диплома за завършено висше образование с квалификация „строителен инженер“ или еквивалетна и да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията;
- да притежава най-малко 3 година стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на строителни работи.
Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните изисквания:
- да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „Координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна;
- да има минимум 3 /три/ години трудов стаж на длъжност „Координатор по безопасност и здраве”;
Важи за всички обособени позиции.
Продължава в поле VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за съответната обособена позиция без ДДС и гаранция за обезпечаване на авонсовото плащане в размер на авансово предоставената сума. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранциите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

3. Участникът трябва да прилага:
а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват в областта на строителството), и
б) система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен (с обхват в областта на строителството).
Важи за всички обособени позиции.
4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва следното:
За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2
- Автовишка - 1бр.;
- Самосвал - 2бр.;
- Пневматичен къртач – 4бр.;
- Компресор – 2бр.;
- Диамантина за рязане на камък – 1бр.
За Обособена позиция 3
- Пътна фреза – 1бр.;
- Асфалтопологаща машина - 1бр.;
- Двубандажен валяк - 10 т - 2бр.;
- Валяк с пневматични гуми - 11 т -1 бр.;
- Автогрейдер – 1бр.;
- Комбиниран багер с хидро - чук - 1бр.;
- Челен товарач – 1 бр;
- Автогудронатор - 1 бр;
- Самосвали - 4бр.;
- Пневматичен къртач - 2бр.;
- Маркировъчна машина за полагане на пътна маркировка – 1 бр.
За Обособена позиция 4
- Пътна фреза – 1бр.;
- Асфалтопологаща машина - 1бр.;
- Двубандажен валяк - 10 т - 2бр.;
- Валяк с пневматични гуми - 11 т -1 бр.;
- Комбиниран багер с хидро - чук - 1бр.;
- Челен товарач – 1 бр;
- Автогудронатор - 1 бр;
- Самосвали – 4 бр.;
- Пневматичен къртач – 4 бр.;
- Маркировъчна машина за полагане на пътна маркировка – 1 бр.
За Обособена позиция 5
- Пътна фреза – 1бр.;
- Асфалтопологаща машина - 1бр.;
- Двубандажен валяк - 10 т - 2бр.;
- Валяк с пневматични гуми - 11 т -1 бр.;
- Комбиниран багер с хидро - чук - 1бр.;
- Челен товарач – 1 бр;
- Автогудронатор - 1 бр;
- Самосвали – 3 бр.;
- Пневматичен къртач – 2 бр.;
- Маркировъчна машина за полагане на пътна маркировка – 1 бр.
За Обособена позиция 6
- Пътна фреза – 1бр.;
- Асфалтопологаща машина – 1 бр.;
- Двубандажен валяк - 10 т – 2 бр.;
- Валяк с пневматични гуми - 11 т - 1 бр.;
- Комбиниран багер с хидро - чук – 2 бр.;
- Челен товарач – 1 бр;
- Автогудронатор - 1 бр;
- Бетоновоз – 2бр.;
- Бетонпомпа – 1 бр.;
- Иглен вибратор – 1 бр.;
- Самосвали – 4 бр.;
- Пневматичен къртач – 2 бр.;
- Маркировъчна машина за полагане на пътна маркировка – 1 бр.
В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7, чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, условията по чл. 107, т.1, т. 2 буква "а", т. 3 и т. 4 от ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва