Деловодна информация
00906
РД01-380 05/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
00906-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 131045382
ул. Триадица № 4, ет. 2
София BG411 1000 България
Михаела Габрашкова +359 29406251
m.gabrashkova@pudoos.bg +359 29804131

Интернет адрес/и

www.pudoos.bg

http://pudoos.bg/?p=14087


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pudoos.bg/?p=14087
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на общински пилотни центрове за събиране и съхранение на опасни битови отпадъци".
45000000      FC03
Строителство

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда с цел възлагане изпълнението на дейности по „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 5 (пет) обособени позиции. Изпълнението на дейностите със съответното качество и ефективност ще доведе до въвеждане в експлоатация на пет пилотни общински центрове на територията на 5 (пет) общини – Шумен, Разград, Левски, Съединение и Созопол за събиране на опасни отпадъци от бита, с които центрове също така ще бъде осъществено обслужване населението на 22 български общини (5 общини центрове – Шумен, Разград, Левски, Съединение и Созопол и 17 по-малки общини – Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско и Царево).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3207689.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  1

II.2) Описание 1

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на голям пилотен общински център – Шумен”. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45222110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

община Шумен

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на голям пилотен общински център – Шумен”.Специфичните цели на настоящата обособена позиция са свързани с:
•Изготвяне на качествен работен (инвестиционен) проект за изграждане на пилотен център за временно съхранение на опасни битови отпадъци в община Шумен.
•Успешно осъществяване на авторски надзор по време на строителството по изграждане на пилотен център в община Шумен за временно съхранение на опасни битови отпадъци.
•Успешно изграждане на пилотен център в община Шумен за временно съхранение на опасни битови отпадъци, съгласно работен проект.
•Осигуряване на качествена и навременна подготовка на други изискуеми документи във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
1. Дейност 1: Проектиране.
Началната фаза от изпълнение на договора за обществената поръчка е изготвяне на работен (инвестиционен) проект за изграждане на голям пилотен общински център в община Шумен, който да послужи за събиране на опасни битови отпадъци.Пилотния център, предмет на настоящата обособена позиция, следва да бъде проектиран с възможност за годишен капацитет от 30 т опасни битови отпадъци (при максимално количество генерирани опасни битови отпадъци до 300 т) и 15 т масово разпространени отпадъци (електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и масла).
2. Дейност 2: Авторски надзор.
Под „Авторски надзор” ще се разбира дейността на Изпълнителя, която той извършва на строителната площадка на обекта на строежа, предмет на настоящата обособена позиция, при изпълнение на задълженията му като “Проектант” по смисъла на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Дейността на Изпълнителя по отстраняване на пропуски и грешки в проектната документация, констатирани в хода на строителството, не се счита за авторски надзор, и е изцяло за негова сметка.Целта на настоящата дейност е упражняване на Авторски на надзор върху строителството от страна на проектантския екип изготвил работния порект по съответните части, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
3. Дейност 3: Изпълнение на строително-монтажните работи.
При изпълнение на строително-монтажните работи, Изпълнителя следва да се ръководи от изготвения и одобрен работен проект и приложимото законодателство.Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в работния проект и приложимите Наредби в едно с всички други приложими нормативни актове. В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост, Строителния надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.
Очаквани резултати:
•Изготвен и одобрен от Възложителя работeн (инвестиционен) проект за изграждане на голям пилотен общински център на територията на община Шумен, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията;
•Изпълнен авторски надзор по време на строителството.
•Изграден и въведен в експлоатация голям общински пилотен център, на територията на община Шумен.
•Осигуряване на всички изискуеми документи и разрешителни във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
818633.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на голям пилотен общински център – Разград”. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45222110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

община Разград

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на голям пилотен общински център – Разград” .
Специфичните цели на настоящата обособена позиция са свързани с:
•Изготвяне на качествен работен (инвестиционен) проект за изграждане на голям пилотен център за временно съхранение на опасни битови отпадъци в община Разград.
•Успешно осъществяване на авторски надзор по време на строителството по изграждане на голям пилотен център в община Разград за временно съхранение на опасни битови отпадъци.
•Успешно изграждане на голям пилотен център в община Разград за временно съхранение на опасни битови отпадъци, съгласно работен проект.
•Осигуряване на качествена и навременна подготовка на други изискуеми документи във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
1. Дейност 1: Проектиране.
Началната фаза от изпълнение на договора за обществената поръчка е изготвяне на работен (инвестиционен) проект за изграждане на голям пилотен общински център в община Разград, който да послужи за събиране на опасни битови отпадъци. Пилотния център, предмет на настоящето задание, следва да бъде проектиран с възможност за годишен капацитет от 15 т опасни битови отпадъци (при максимално количество генерирани опасни битови отпадъци малко над 140 т.) и 10 т масово разпространени отпадъци (електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и масла).
2. Дейност 2: Авторски надзор.
Под „Авторски надзор” ще се разбира дейността на Изпълнителя, която той извършва на строителната площадка на обекта на строежа, предмет на настоящата обособена позиция, при изпълнение на задълженията му като “Проектант” по смисъла на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Дейността на Изпълнителя по отстраняване на пропуски и грешки в проектната документация, констатирани в хода на строителството, не се счита за авторски надзор, и е изцяло за негова сметка.Целта на настоящата дейност е упражняване на Авторски на надзор върху строителството от страна на проектантския екип изготвил работния проект по съответните части, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
3. Дейност 3: Изпълнение на строително-монтажните работи.
При изпълнение на строително-монтажните работи, Изпълнителя следва да се ръководи от изготвения и одобрен работен проект и приложимото законодателство.Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в работния проект и приложимите Наредби в едно с всички други приложими нормативни актове. В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост, Строителния надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.
Очаквани резултати:
•Изготвен и одобрен от Възложителя работeн (инвестиционен) проект за изграждане на голям пилотен общински център на територията на община Разград, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията;
•Изпълнен авторски надзор по време на строителството.
•Изграден и въведен в експлоатация голям общински пилотен център, на територията на община Разград.
•Осигуряване на всички изискуеми документи и разрешителни във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
815775.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на малък пилотен общински център – Левски”. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45222110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

община Левски

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на малък пилотен общински център – Левски”.
Специфичните цели на настоящата обособена позиция са свързани с:
•Изготвяне на качествен работен (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен център за временно съхранение на опасни битови отпадъци в община Левски.
•Успешно осъществяване на авторски надзор по време на строителството по изграждане на малък пилотен център в община Левски за временно съхранение на опасни битови отпадъци.
•Успешно изграждане на малък пилотен център в община Левски за временно съхранение на опасни битови отпадъци, съгласно работен проект.
•Осигуряване на качествена и навременна подготовка на други изискуеми документи във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
1. Дейност 1: Проектиране.
Началната фаза от изпълнение на договора за обществената поръчка е изготвяне на работен (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен общински център в община Левски, който да послужи за събиране на опасни битови отпадъци. Пилотния център, предмет на настоящата обособена позиция, следва да бъде проектиран с възможност за годишен капацитет от 6 т опасни битови отпадъци (при максимално количество генерирани опасни битови отпадъци малко над 50 т.) и 6 т. масово разпространени отпадъци (електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и масла).
2. Дейност 2: Авторски надзор.
Под „Авторски надзор” ще се разбира дейността на Изпълнителя, която той извършва на строителната площадка на обекта на строежа, предмет на настоящата обособена позиция, при изпълнение на задълженията му като “Проектант” по смисъла на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Дейността на Изпълнителя по отстраняване на пропуски и грешки в проектната документация, констатирани в хода на строителството, не се счита за авторски надзор, и е изцяло за негова сметка. Целта на настоящата дейност е упражняване на Авторски на надзор върху строителството от страна на проектантския екип изготвил работния проект по съответните части, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
3. Дейност 3: Изпълнение на строително-монтажните работи.
При изпълнение на строително-монтажните работи, Изпълнителя следва да се ръководи от изготвения и одобрен работен проект и приложимото законодателство. Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в работния проект и приложимите Наредби в едно с всички други приложими нормативни актове. В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост, Строителния надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.
Очаквани резултати
•Изготвен и одобрен от Възложителя работeн (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен общински център на територията на община Левски, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията;
•Изпълнен авторски надзор по време на строителството.
•Изграден и въведен в експлоатация малък общински пилотен център, на територията на община Левски.
•Осигуряване на всички изискуеми документи и разрешителни във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
524427.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на малък пилотен общински център – Съединение”. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45222110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

община Съединение

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на малък пилотен общински център – Съединение”.
Специфичните цели на настоящата обособена позиция са свързани с:
•Изготвяне на качествен работен (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен център за временно съхранение на опасни битови отпадъци в община Съединение.
•Успешно осъществяване на авторски надзор по време на строителството по изграждане на малък пилотен център в община Съединение за временно съхранение на опасни битови отпадъци.
•Успешно изграждане на малък пилотен център в община Съединение за временно съхранение на опасни битови отпадъци, съгласно работен проект.
•Осигуряване на качествена и навременна подготовка на други изискуеми документи във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
1. Дейност 1: Проектиране.
Началната фаза от изпълнение на договора за обществената поръчка е изготвяне на работен (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен общински център в община Съединение, който да послужи за събиране на опасни битови отпадъци. Пилотния център, предмет на настоящата обособена позиция, следва да бъде проектиран с възможност за годишен капацитет от 3 т опасни битови отпадъци (при максимално количество генерирани опасни битови отпадъци около 27 т.) и 4 т. масово разпространени отпадъци (електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и масла).
2. Дейност 2: Авторски надзор.
Под „Авторски надзор” ще се разбира дейността на Изпълнителя, която той извършва на строителната площадка на обекта на строежа, предмет на настоящата обособена позиция, при изпълнение на задълженията му като “Проектант” по смисъла на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Дейността на Изпълнителя по отстраняване на пропуски и грешки в проектната документация, констатирани в хода на строителството, не се счита за авторски надзор, и е изцяло за негова сметка. Целта на настоящата дейност е упражняване на Авторски на надзор върху строителството от страна на проектантския екип изготвил работния проект по съответните части, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
3. Дейност 3: Изпълнение на строително-монтажните работи.
При изпълнение на строително-монтажните работи, Изпълнителя следва да се ръководи от изготвения и одобрен работен проект и приложимото законодателство. Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в работния проект и приложимите Наредби в едно с всички други приложими нормативни актове. В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост, Строителния надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.
Очаквани резултати
•Изготвен и одобрен от Възложителя работeн (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен общински център на територията на община Съединение, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията;
•Изпълнен авторски надзор по време на строителството.
•Изграден и въведен в експлоатация малък общински пилотен център, на територията на община Съединение.
•Осигуряване на всички изискуеми документи и разрешителни във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
524427.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на малък пилотен общински център – Созопол”. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45222110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

община Созопол

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на малък пилотен общински център – Созопол”.
Специфичните цели на настоящата обособена позиция са свързани с:
•Изготвяне на качествен работен (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен център за временно съхранение на опасни битови отпадъци в община Созопол.
•Успешно осъществяване на авторски надзор по време на строителството по изграждане на малък пилотен център в община Созопол за временно съхранение на опасни битови отпадъци.
•Успешно изграждане на малък пилотен център в община Созопол за временно съхранение на опасни битови отпадъци, съгласно работен проект.
•Осигуряване на качествена и навременна подготовка на други изискуеми документи във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
1. Дейност 1: Проектиране.
Началната фаза от изпълнение на договора за обществената поръчка е изготвяне на работен (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен общински център в община Созопол, който да послужи за събиране на опасни битови отпадъци. Пилотния център, предмет на настоящата обособена позиция, следва да бъде проектиран с възможност за годишен капацитет от 3 т опасни битови отпадъци (при максимално количество генерирани опасни битови отпадъци около 27 т.) и 4 т. масово разпространени отпадъци (електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и масла).
2. Дейност 2: Авторски надзор.
Под „Авторски надзор” ще се разбира дейността на Изпълнителя, която той извършва на строителната площадка на обекта на строежа, предмет на настоящата обособена позиция, при изпълнение на задълженията му като “Проектант” по смисъла на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Дейността на Изпълнителя по отстраняване на пропуски и грешки в проектната документация, констатирани в хода на строителството, не се счита за авторски надзор, и е изцяло за негова сметка. Целта на настоящата дейност е упражняване на Авторски на надзор върху строителството от страна на проектантския екип изготвил работния проект по съответните части, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
3. Дейност 3: Изпълнение на строително-монтажните работи.
При изпълнение на строително-монтажните работи, Изпълнителя следва да се ръководи от изготвения и одобрен работен проект и приложимото законодателство. Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в работния проект и приложимите Наредби в едно с всички други приложими нормативни актове. В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост, Строителния надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.
Очаквани резултати
•Изготвен и одобрен от Възложителя работeн (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен общински център на територията на община Созопол, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията;
•Изпълнен авторски надзор по време на строителството.
•Изграден и въведен в експлоатация малък общински пилотен център, на територията на община Созопол.
•Осигуряване на всички изискуеми документи и разрешителни във връзка с успешното завършване на строителния процес и въвеждането на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
524427.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник или съдружник/ци в обединение или подизпълнител/и, които ще участват пряко в изпълнение на строителните дейности, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (http://register.ksb.bg/) на Камарата на строителите в България (http://www.ksb.bg/), съгласно чл. 3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи по чл.137 ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) – ІІ-ра (втора) категория, за право да извършва строително-монтажни работи (СМР), предмет на поръчката.
Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност”, т. 1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства, и не са задължени да представя удостоверението за вписване в ЦПРС, т.к. вписаната информация е достъпна по електронен път на http://register.ksb.bg.
Лице или лица от страна-членка на ЕС, представя декларация или удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени, и издаден от компетентен орган съгласно правото на държавата, в която е установено, за право да изпълнява дейности по СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПР на строителя, за изпълнение на съответната група и категория строеж, като представят декларация по описания по-горе в тази точка ред.
Към очакваната дата за сключване на договор вписването в ЦПРС на изпълнителя, членовете на обединението и подизпълнителите, от които се изисква такъв документ, задължително следва да е валидно. Изпълнителя, подизпълнителите и онези съдружници в обединението за които се изисква вписване в ЦПРС, се задължава(-т) през целия период на изпълнението на договора до извършване на окончателното плащане от Възложителя към Изпълнителя, да поддържа(-т) валидно(-и) вписването си в ЦПРС – при подписване на договора се представя декларация свободен текст от изпълнител/подизпълнител(-и)/участниците в обединението от които се изисква вписване в ЦПРС, че се задължават да го подновяват и поддържат валиден в съответствие със закона най-малко до извършване на окончателното плащане от Възложителя към Изпълнителя.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Всеки един експерт от проектантския екип, следва да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, съгласно чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за съответната година или еквивалентна проектантска правоспособност за чуждестранни участници, съгласно националното им законодателство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1-во изискване:
Попълва Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”, т. 5) и т. 6) от ЕЕДОП.
* Разяснение:
- следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектантът”, „лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, „консултантът”, „строителят” и „лицето, упражняващо строителен надзор” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да извършва нито една от тези дейности, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят нотариално заверени копия на застраховки по:
а) чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност”;
б) по чл.173 от ЗУТ - за обезпечаване на отговорностите им на конкретния обект;
в) за „Трудова злополука;
В плика с офертата участника, подизпълнителите му, съдружници в обединение-участник, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, представят и декларации свободен текст, че ще представят при подписване на договора нотариално заверени копия на застраховки по чл.171, чл. 173 от ЗУТ и за трудова злополука, и ще ги поддържат валидни съгласно закона, като лица, изпълняващи съответна дейност, със срок до:
- по чл.171 от ЗУТ - до пълното освобождаване на гаранцията за изпълнение на Договора.
- по чл.173 от ЗУТ и за Трудова злополука - до пълното освобождаване на гаранцията за изпълнение на Договора.


1-во изискване:
Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за проектиране и строителство по смисъла на ЗУТ.
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника. Застрахователните полици да съответстват на предмета на обособената позиция, за която участва участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката важи за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани с проектиране и строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на дейностите по проектиране и строителство за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на съоръжение/я, предназначено/и за събиране и/или складиране/съхраняване и/или третиране и/или управление на масово разпространени отпадъци и/или опасни битови отпадъци - попълва се Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 1а) и т. 1б) от ЕЕДОП, придружен с доказателства за извършеното проектиране и удостоверения за изпълнени дейности по строителство. Списъка следва да съдържа следното:
?По отношение на проектирането: посочване на стойностите, датата, на която е приключило изпълнението, и получателите;
?По отношение на строителството: стойностите, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Доказателствата за извършеното проектиране могат да се представят под формата на удостоверение за изпълнена услуга/дейност или друг доказателствен документ или посочване на публичен регистър или друго от което да е видно и доказано изискуемото от Възложителя!
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнени дейности по проектиране и строителство.
2. Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентен сертификати, издадени от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система за управление на качеството с изискуемия обхват и внедрена система за управление на околната среда в изискуемия обхват.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, валидни сертификати или еквивалентни, са относими за онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строителство предмет на поръчката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.


1: През последните 3 г. назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил самостоятелно или като участник в обединение минимум 1 дейност по предоставяне на услуга, която да е идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка.Под идентична или сходна с предмета на поръчката услуга, следва да се разбира дейност по предоставяне на услуга за изготвяне на работен и/или технически проект за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на съоръжение/я, предназначено/и за събиране и/или складиране/съхраняване и/или третиране и/или управление на масово разпространени отпадъци и/или опасни битови отпадъци.През последните 5 г. назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил самостоятелно или като участник в обединение минимум 2 дейности по строителство, което е идентично или сходно с предмета на настоящата поръчка.Под идентични или сходни с предмета на поръчката дейности по строителство, следва да се разбира изпълнение на дейности по строителство за изграждане и/или рекултивация на съоръжение/я, предназначено/и за събиране и/или складиране/съхраняване и/или третиране и/или управление на масово разпространени отпадъци и/или опасни битови отпадъци.Една дейност може да покрива едно или повече от гореизброените изисквания за опит.Проектирането и строителството, трябва да са приключени и приети от съответния Възложител, както и да са въведени в експлоатация, преди датата на подаване на офертата от участника. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
2.Участникът да има внедрена система за управление на „качеството” съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват в областта на строителството на сгради и/или съоръжения.Участникът да има внедрена система за управление на „Околната среда” съгласно стандарта EN ISO 14001:2004/2005/2015 или еквивалентен с обхват в областта на строителството на сгради и/или съоръжения.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Важно! Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Преди сключването на договор, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата,както и съответствието с поставените критерии за подбор.-чл.67,ал.5 и 6 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора (съответната обособена позиция) е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора (обособената позиция) без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец от документацията за участие от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя или парична сума, преведена по сметка на ПУДООС: Банка: БНБ – Централно управление, банкова сметка: BG64 BNBG 9661 3300 1390 03, BIC код: BNBG BGSD. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

град София, ул. Триадица № 4, Заседателна зала

На Публичното отваряне на офертите, имат право да присъстват, представляващите участниците или официално упълномощени с пълномощно техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани страни при регламентиран достъп до мястото за публичното отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Освен в предвидените случаи по Закона за обществените поръчки, също така и в съответствие с чл. 110, ал. 1, т. 8 и т. 9 - Участниците следва да имат предвид, че при възникване на обстоятелства, въз основа на които отпадне необходимостта от провеждане на процедура по определена обособена позиция, поради изменения в нейния предмет или отпадне необходимостта от възлагане на договора по определена обособена позиция, в резултат на съществена промяна в обстоятелствата ще бъде прекратена процедурата за избор на изпълнител само по съответната обособена позиция. Тази обособена позиция ще бъде възложена в последствие, след изясняване на фактическата обстановка, по реда предвиден в чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки или реда, по който е проведена поръчката, когато чл. 21, ал. 6 се явява неприложим.
2. В съответствие с чл. 118, ал. 1 от ЗОП - Възложителят ще прекрати договора за обществена поръчка по определена обособена позиция, когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1. В този случай, след изясняване на фактическата обстановка, обособената позиция ще бъде възложена по реда предвиден в чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки или по общия ред, по който е проведена поръчката, когато чл. 21, ал. 6 се явява неприложим.
3. В съответствие с чл. 118, ал. 1, действието на договора се прекратява в случаите при които, поради независещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причини (напр. липса на влязло в сила решение на общинския съвет за отреждане на площадка за изграждане на пилотния център и/или липса на сключен договор за учредено право на строеж върху имота отреден за изграждане на пилотен център и/или други причини), бъде определен нов имот/площадка, предназначен за изграждане на пилотен център в рамките на територията на общината и/или бъде направено отреждане на нов имот/площадка, за изграждане на пилотния център на територията на друга община.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата може да бъде обжалвано съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Решението за определяне на изпълнител, може да бъде обжалвано съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва