Деловодна информация
00717
K-648 21/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
00717-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Бойчиновци 000320566
ул. Гаврил Генов № 2
Бойчиновци BG312 3430 България
Петър Винешки +359 9513-2236
munb@mail.orbitel.bg +359 9513-2584

Интернет адрес/и

http://www.boychinovtsi.bg

http://www.boychinovtsi.bg/section-150-profil_na_kupuvacha.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.boychinovtsi.bg/currenhttp://www.boychinovtsi.bg/section-150-profil_na_kupuvacha.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
45233200      
Строителство

Настоящата обществена поръчка е разделена на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:„Ремонт на общински път на територията на община Бойчиновци“.
Обособена позиция 2:„Ремонт на улици на територията на община Бойчиновци“.
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай е целесъобразно и ще доведе до ефективност и качество на изпълнение на поръчката. Възлагането на поръчката, чрез разделянето й на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
539560.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Ремонт на общински път на територията на община Бойчиновци“. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

община Бойчиновци

Ремонтните дейности предмета на поръчката, обхващат участъка от ПЪТ VRC 1067 / III-101, Криводол - Бойчиновци/ Ракево - Добруша - Градешница - Граница общ. (Криводол-Бойчиновци) - Громшин /III-101/ от км 14+100 до км 17+600.
Същите се изразяват основно в полагане на 1 (един) пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и ширина на настилката съответстваща на съществуващата, но не по - малка от 6 м в границите участъка от цитираният по горе общински път.
Основната цел на настоящата обособена позиция е:
•Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, с оглед осигуряване безопасността на движението.
Изискващите се съгласно настоящата спецификация, материали, проби и сертификати за качество на влаганите материали, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ще се осигуряват за всеки материал от всеки източник, от и за сметка на Изпълнителя, преди влагането им в строителството или за други цели. Същите ще се използват единствено и само след писменото им одобрение с Протокол от Възложителя – община Бойчиновци.
Възложителя и Изпълнителя удостоверяват за окончателно изпълнени задълженията по изпълнение на СМР с издаване на ”Протокол за окончателно изпълнение на обема работа и приемане на обекта“. За етапно извършени работи, предмет на плащания се подписва протокол за обема на извършена работа. Протоколите се подписват от страните по договора.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
416660.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ремонт на улици на територията на община Бойчиновци“. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

община Бойчиновци

Ремонтните дейности, предмета на поръчката, обхващат извършване на строително – монтажни работи на 5 (пет) обекта в границите на община Бойчиновци, както следва:
- Асфалтиране на ул. "Замфир Попов" от ОТ 69-84 в с. Владимирово
- Асфалтиране на ул. "Васил Левски" от ОТ 135-123 в с. Громшин
- Асфалтиране на ул. "Гео Милев " от ОТ 89-44 в с. Лехчево
- Асфалтиране на ул. "Двадесет и осма" с. Мърчево
- Изграждане на два броя изкуствени ограничители на скоростта на ул. "Първа" в с. Портитовци
Основната цел на настоящата обособена позиция е:
•Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, с оглед осигуряване безопасността на движението.
Изискващите се съгласно настоящата спецификация, материали, проби и сертификати за качество на влаганите материали, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ще се осигуряват за всеки материал от всеки източник, от и за сметка на Изпълнителя, преди влагането им в строителството или за други цели. Същите ще се използват единствено и само след писменото им одобрение с Протокол от Възложителя – община Бойчиновци.
Възложителя и Изпълнителя удостоверяват за окончателно изпълнени задълженията по изпълнение на СМР с издаване на ”Протокол за окончателно изпълнение на обема работа и приемане на обекта“. За етапно извършени работи, предмет на плащания се подписва протокол за обема на извършена работа. Протоколите се подписват от страните по договора.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
122900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи втора група, трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване за икономическо и финансово състояние - оборот от извършени строително-монтажни работи, като попълва част IV, раздел Б, т.2a) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:
- Справка за оборота от строително монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, оборот от строително монтажни работи в размер, както следва:
За обособена позиция 1: минимум 416 660.00 (четиристотин и шестнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева) без ДДС. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
За обособена позиция 2: минимум 122 900.00 (сто двадесет и две хиляди и деветстотин лева) без ДДС. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
Общо за цялата поръчка: минимум 539 560.00 лв. (петстотин тридесет и девет хиляди петстотин и шестдесет лева) без ДДС. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на дейностите по изпълнено строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Въпросното съответствие с поставеното изискване, се декларира чрез попълване на Списък в Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Посочване на валидни серфикати или еквивалентни за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008/2015 и за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004/2015 .
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера и дата на валидност на съответните сертификати.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копия на валидни сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката и система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по строително-монтажни работи, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна и/или улична мрежа.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага общо за обединението като цяло, т. е. достатъчно е само един от участниците в обединението да отговаря на изискването.
2. Участникът да има внедрени следните системи:
•система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката;
•система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката;
Под идентичен или сходен обхват с предмета на поръчката следва да се разбират обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна и/или улична мрежа.
При участие на обединение, изискването се прилага за тези съдружници в обединението, които ще изпълняват дейностите/работите по извършване на строително-монтажните работи, предмет на поръчката, т. е. валидни сертификати или еквивалентни трябва да притежават единствено и само, съдружниците в обединението, които ще изпълняват дейностите/работите по извършване на строително-монтажните работи, предмет на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
•банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);
•парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Бойчиновци: IBAN: BG64IABG74743300984400, BIC: IABGBGSF, при банка: "Интернешънъл Асет банк" АД, клон Монтана
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Изискванията на гаранцията за изпълнение, условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка и в Раздел Х "Гаранция за изпълнение на договор" от Указанията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

град Бойчиновци, ул. "Гаврил Генов" №: 2, Заседателна зала

На Публичното отваряне на офертите, имат право да присъстват, представляващите участниците или официално упълномощени с пълномощно техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани страни при регламентиран достъп до мястото за публичното отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Срокът за изпълнение на съответната обособена позиция е по предложение на участника, но не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво и приключва с подписване на ”Протокол за окончателно изпълнение на обема работа и приемане на обекта“.
2. За участниците в процедурата не следва да са налице посочените обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3 и т. 5 от ЗОП.
3. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва