Деловодна информация
00520
79 24/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
00520-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Лесотехнически университет 000670634
1752
София BG411 1797 България
Диана Михайлова +359 29625791
ssoels@abv.bg +359 28622830

Интернет адрес/и

https://ltu.bg/bg/

https://ltu.bg/bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.ltu.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ учебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет гр. София
45000000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка предвижда поддържане на сградния фонд на Лесотехнически университет гр. София в добро техническо състояние предвид постоянната му амортизация и осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация на сградите със следните административни адреси:
• Сгради - Ректорат, Учебно-лабораторен корпус, учебни работилници, гаражи, оранжерии, прилежащи територии и други на адрес : София, бул.Кл.Охридски № 10
• Сгради Учебни корпус „Д“ и приемна на адрес: София, Студентски град, ул.Васко Абаджиев №1
• Зала „БОНСИСТ“ към спортен комплекс „БОНСИСТ“ на адрес: София, Студентски град, ул.8-ми декември
• Помощни сгради Враждебна на адрес: София, р-н Кремиковци, УОП -Враждебна, бул.Ботевградско шосе № 330
• Сграда общежитие бл. 60 вх. А на адрес: София, Студентски град, бл.60, вх.А
• Сграда общежитие бл. 21 вх. А и вх.. Б на адрес: София, Студентски град, бл.21, вх.А, вх.Б
• Учебна сграда на бул. Цариградско шосе № 73
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
750000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, в обекти, собственост на ЛТУ

Настоящата обществена поръчка предвижда поддържане на сградния фонд на Лесотехнически университет гр. София в добро техническо състояние предвид постоянната му амортизация и осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация на сградите със следните административни адреси:
• Сгради - Ректорат, Учебно-лабораторен корпус, учебни работилници, гаражи, оранжерии, прилежащи територии и други на адрес : София, бул.Кл.Охридски № 10
• Сгради Учебни корпус „Д“ и приемна на адрес: София, Студентски град, ул.Васко Абаджиев №1
• Зала „БОНСИСТ“ към спортен комплекс „БОНСИСТ“ на адрес: София, Студентски град, ул.8-ми декември
• Помощни сгради Враждебна на адрес: София, р-н Кремиковци, УОП -Враждебна, бул.Ботевградско шосе № 330
• Сграда общежитие бл. 60 вх. А на адрес: София, Студентски град, бл.60, вх.А
• Сграда общежитие бл. 21 вх. А и вх.. Б на адрес: София, Студентски град, бл.21, вх.А, вх.Б
• Учебна сграда на бул. Цариградско шосе 73
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Срок за реакция за изпълнение на аварийно възникнали строително ремонтни работи    15
средна часова ставка    10
допълнителни разходи върху труда    10
доставно-складови разходи върху материалите    10
Оценката на сумата на единичните цени по част Архитектурно строителна    20
Оценката на сумата на единичните цени по част Дограма /стъкларски/    20
Оценката на сумата на единичните цени по част Инсталации    15
II.2.6) Прогнозна стойност
750000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи I-ва група, трета категория съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранни лица – в съответен регистър съгласно законодателството на държавата членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в аналогичен регистър на държавата, в която е установен участника.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изсикването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще са ангажирани с изпълнението на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство съобразно дейностите, които ще извършват.
Доказване:
Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи и публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на тази регистрация в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1). В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите се декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи и публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на тази регистрация в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1). В случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър към декларираните данни участникът следва да приложи копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
Документите и информацията се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да има оборот общо за последните 3 (три) финансово приключили години в размер на минимум 600 000.00 (шестстотин хиляди) лева без ДДС.
Доказване:
Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП, като към декларацията участниците представят доказателства - годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен за последната отчетна година. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил в своята оферта информация за органа, който поддържа регистъра.
2.Участникът трябва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството" по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка - за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж — предмет на поръчката. Участникът следва да гарантира (декларира), че в случай, че действието на застраховката изтече по време на изпълнение на договора за възлагане на поръчката, то нейното действие ще бъде подновено със срок не по - малък от срока на договора.
В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
Доказване:
При подаване на оферта, участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние, т. 5) от ЕЕДОП.
Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството" с изискуемото покритие – копие от застрахователна полица или еквивалент се представят при подоване на офертата в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.


1.оборот общо за последните 3 (три) финансово приключили години в размер на 600 000.00 (шестстотин хиляди) лева без ДДС.
2.Участникът трябва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството" по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка - за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж — предмет на поръчката. Участникът следва да гарантира (декларира), че в случай, че действието на застраховката изтече по време на изпълнение на договора за възлагане на поръчката, то нейното действие ще бъде подновено със срок не по - малък от срока на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил минимум две строителства с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват строителство.
3.Участникът следва да прилага система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентен, с обхват строителство.
4.Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството и по конкретно :
4.1. Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) завършено образование съгласно изизскванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно - при чуждестранни участници;
б) минимум 3 (три) години професионален опит и специфичен опит: като технически ръководител на екип/обект - минимум на 1 проект/обект, сходен с предмета на поръчката.
4.2.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) образователна степен: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно - при чуждестранни участници;
б) минимум 3 (три) години опит като длъжностно лице по безопастност и здраве в областта на строителството;
в) да притежава актуален документ за завършен курс/обучение по здравословни и безопастни условия на труд в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП или еквивалентна;
4.3. Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) минимум 3 (три) години професионален опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на СМР.
б) да притежава валиден документ /удостоверение или сертификат/ за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалент
4.4.Участникът следва да разполага за изпълнение на настоящата обществена поръчка с квалифициран изпълнителски персонал (работници) минимум както следва:
- 2 /двама/ работници – дограмаджии и/или дърводелци;
- 2 /двама/ работници – зидаро-мазачи и/или по изпълнение на шпакловки и бояджииски работи;
- 2 /двама/ работници – настилки и облицовки;
- 1 /един/ работник - ВиК работ;
- 1 /един/ работник - Електротехник.
5.Участникът следва да разполага с технически средства и механизация, необходими за изпълнението на поръчката.


1.2 (две) изпълнени строителства през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват предмета на поръчката - строителство или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
3.Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2008 / ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват предмета на поръчката – строителство или други доказателства за еквивалентни мерки.
4.1. 1 /един/ технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) завършено образование съгласно изизскванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно - при чуждестранни участници;
б) минимум 3 (три) години професионален опит и специфичен опит: като технически ръководител на екип/обект - минимум на 1 проект/обект, сходен с предмета на поръчката.
4.2. 1 /един/ специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) образователна степен: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно - при чуждестранни участници;
б) минимум 3 (три) години опит като длъжностно лице по безопастност и здраве в областта на строителството;
в) да притежава актуален документ за завършен курс/обучение по здравословни и безопастни условия на труд в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП или еквивалентна;
4.3. 1/един/ отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) минимум 3 (три) години професионален опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на СМР.
б) да притежава валиден документ /удостоверение или сертификат/ за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалент
4.4. Участникът следва да разполага за изпълнение на настоящата обществена поръчка с квалифициран изпълнителски персонал (работници) както следва :
- 2/двама/ работници – дограмаджии и/или дърводелци;
- 2/двама/ работници – зидаро-мазачи и/или по изпълнение на шпакловки и бояджииски работи;
- 2/двама/ работници – настилки и облицовки; 1 /един/ работник - ВиК работи;
- 1/един/ работник – Електротехник.
5.да разполага със следните минимални видове и брой технически средства и механизация :
- Скеле – 500 м2
- Товарен автомобил – 1 брой
- Къртачи и ударо пробина техника – 2 броя
- Машина за заваряване на PPR тръби – 1 брой .
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 1,5 (едно цяло и пет) % от прогнозната стойност на поръчката за целия срок на договора без ДДС.
1.Гаранциите се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по б.„а” и б.„б” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
2.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
3. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора на обществената поръчка.
4. Плащанията се извършват в български лева, по банковата сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 раб. дни след всяка доставка на база подписан протокол и представяне на фактура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/03/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Лесотехнически университет - София, гр. София бул. Климент Охридски №10, ет.1, ст.103

Място за получаване на офертите: в деловодството на Лесотехническия университет на адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски” № 10, партер, стая № 6.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. (чл. 54, ал.2 от
ППЗОП).
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изискванията на възложителя към личното състояние на участниците е съгласно Раздел III от документацията „Изисквания към участниците“.
2. Основания за отстраняване на участниците:
2.1. Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 и чл. 55 ЗОП.
2.2. Съгласно чл. 107 ЗОП възложителят отстранява от процедурата: участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП; участници, които са
свързани лица.
3. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранции в размер на 3 на сто от стойността на договора без ДДС в еднаот формите, посочени в чл. 111, ал. 5 ЗОП, които да обезпечат изпълнението му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва