Деловодна информация
0652
96 00-7 13/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
0652-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Даниела Малешкова +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/103-96-00-7-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/103-96-00-7-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, Подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември
45000000      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл.3, ал. 1, т. 1 от ЗОП с наименование „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, Подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул."България" от KM 1+480 до KM 2+568” Началото на участъка от булеварда предвидена за ремонт е кръстовище с ул. „Съединение“ на км.1+480, а края е при кръстовище с ул. „Еделвайс“ при км 2+568, като се има предвид, че км. 0+000 е в началото на бул.“България“ при входа от северната страна на града.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1410000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Община Септември

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. Улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568.
Намерението на община Септември, област Пазарджик е да се извърши реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Септември. началото на участъка от булеварда предвидена за ремонт е кръстовище с ул. „Съединение“ на км.1+480, а края е при кръстовище с ул. „Еделвайс“ при км 2+568, като се има предвид, че км. 0+000 е в началото на бул.“България“ при входа от северната страна на града. Общата дължина на трасето е 1088м.
Целта на проекта е да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението, да се даде решение за реконструкцията на булеварда, и за привеждането и в състояние за нормално провеждане на трафика, обслужващ населението в гр. Септември.
Посоченият участък представлява булевард с изградена асфалтова настилка върху паваж и тротоари от двете страни. В последствие по него са извършвани частични ремонти. Настилката е в много лошо състояние. Булеварда се развива в посока от северозапад на югоизток. Теренът е равнинен. Ситуационно трасето е в права. Надлъжните наклони са със стойности по-големи от минимално допустимите.
По трасето има изградени пешеходни тротоари. Там където не е правен ремонт, бетоновиете елементи са обрушени и с нарушена цялост. Тротоарните площи са с неравности и пропадания и нямат напречни и надлъжни наклони. Бордюрите са стари, разместени и регулата не е запазена след ремонтни работи на улиците. Съществуват улични оттоци, които са недостатъчни за поемане на повърхностните води и трябва да бъдат изградени нови.
Критериите по-долу
 
ДА технически показатели    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1410000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени с предмет строителство – строеж втора група, II категория, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. За доказване на горепосоченото минимално изискване участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, а при подписване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи копие от удостоверението от Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка – строежи втора група, II категория, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт;
2. Да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви за всяка от последните 3 /три/ приключили финансови години /2013,2014 и 2015г./в зависимост от датата,на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, а именно:
2.1. Коефициенти на ликвидност:
Задават се минимално допустими съотношения* между определени активи и пасиви:
2.1.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол) –минимум 1,5;
2.1.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл)-минимум 1,0;


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на строителството- попълва се в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка на строителството” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълненото строителство с предмет сходен с предмета на поръчката..
2. Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с изискуемия обхват – представя се заверено от участника копие. Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентен сертификат, издаден от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система за управление на качеството с изискуемия обхват.
3. Валиден Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с изискуемия обхват – представя се заверено от участника копие. Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентен сертификат, издаден от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система за управление на околната среда с изискуемия обхват.Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените валидни сертификати или еквивалентни, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват строителството предмет на поръчката.


1. През последните 5 (пет) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е реализирал строително-монтажни работи/дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт сходни с предмета на поръчката.Строителството, трябва да е завършено преди датата на подаване на офертата от участника.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт обекти сходни с предмета на поръчката.
3. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на обекти сходни с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5% от прогнозната стойност на договора без ДДС и е със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение.
Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Септември:
IBAN: BG69SOMB91303347055701
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик
или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.
Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договора към настоящата процедура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/03/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Септември, ул. Ал. Стамболийски № 37А, Заседателна зала на община Септември

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 и ал. 2 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва