Деловодна информация
00418Община Дупница
42-01-15(1) 07/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
00418-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дупница 000261630
пл. Свобода 1
Дупница BG415 2600 България
Милена Йорданова +359 7015-9270
admin_dupnitsa@dupnitsa.bg +359 7015-9237

Интернет адрес/и

http://www.dupnitsa.bg/

https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „Ж.К. "БИСТРИЦА" - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ТРОТОАРИТЕ, МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА НА ДЕЦА, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МЛАДЕЖИ“
45000000      
Строителство

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е извършването на строително-монтажни работи по проект „Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 3: „Градска среда”, Процедура: BG16RFOP001-1.029 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница, описанието на които е подробно разписано в настоящите указания и документацията за участие в обществената поръчка, както и в условията и изискванията за изпълнение на СМР, включени в обхвата.
В предметния обхват на поръчката са включва реконструкция на улична мрежа – Зона 1 и част от: УПИ – I кв. 221, УПИ – I кв.220, УПИ – I кв.219, УПИ – I вк.218А, УПИ – I кв.248, УПИ - V кв. 216, УПИ – V кв. 218.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4480197.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Дупница

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е извършването на строително-монтажни работи по проект „Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 3: „Градска среда”, Процедура: BG16RFOP001-1.029 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница, описанието на които е подробно разписано в настоящите указания и документацията за участие в обществената поръчка, както и в условията и изискванията за изпълнение на СМР, включени в обхвата.
В предметния обхват на поръчката са включва реконструкция на улична мрежа – Зона 1 и част от: УПИ – I кв. 221, УПИ – I кв.220, УПИ – I кв.219, УПИ – I вк.218А, УПИ – I кв.248, УПИ - V кв. 216, УПИ – V кв. 218.
Предвидените видове работи за обектите са подробно описани в количествени сметки. Налични са технически и работни проекти, съгласно които ще бъдат извършвани предвидените СМР. Проектите са приложени към настоящата документация. Предвидените СМР попадат в обхвата на IV-та категория строежи по смисъла на ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок    20
Срок на изпълнение    15
Оценка на основния материал    30
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
4480197.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „BG16RFOP001-1.029-0001„Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи”по ОПРР 2014 – 2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени с предмет строителство – строеж втора група, IV категория, буква „а”, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. За доказване на горепосоченото минимално изискване участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, а при подписване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи копие от удостоверението от Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка – строежи втора група, IV категория, буква „а”, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участницикът следва да притежава застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството.

Участницикът, избран за изпълнител следва да притежава валидна към датата на сключване на договора застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката, със срок на валидност срока на валидност на офертата, която застраховка следва да покрива вреди, причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.
За доказване на горепосоченото минимално изискване участникът, избран за изпълнител представя копие на валидна към датата на подписване на договора застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
• Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, са дейности, свързани с изпълнение на СМР.
2.Участниикът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, както следва:
- Технически ръководител, отговарящ на условията по чл. 163 а от ЗУТ – строителен инженер, архитект или строителен техник, с най-малко 5-годишен опит като технически ръководител в областта на строителство на сгради и съоръжения;
- Отговорник безопасни и здравословни условия на труд в строителството, който да притежава завършена минимална образователна степен „строителен техник” в професионално направление, свързано с естеството на строежа, и да има най-малко 3 години професионален опит в областта на контрола по спазване на изискванията на безопасните и здравословните условия на труд в строителството, и да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ;
- Експерт ландшафтен архитект озеленител – професионална квалификация: ландшафтен архитект озеленител, или еквивалентна; професионален опит: да е участвал в изпълнение на строителни и монтажни работи на строеж, сходен с предмета на поръчката;
- Експерт по част „Пътна“ - да има завършено висше образование – строителен инженер, да има минимум 5 (пет) години опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на поръчката; да притежава застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна;
- Експерт по част “Електрическа” - професионална квалификация: инженер, или еквивалентна; професионален опит: да е участвал в изпълнение на строителни и монтажни работи на строеж, сходен с предмета на поръчката
- Отговорник по контрола на качеството – да има минимум средно образование; да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; да има професионален опит – минимум 3 години, като отговорник по контрола и качеството.


1.Участникът следва да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.• Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, са дейности, свързани с изпълнение на СМР.
При подаване на офертата участниците представят списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датaта на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема , попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 16 от ЕЕДОП.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи удостоверения за доро изпълнение за извършеното строителство.
2.Участниикът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, както следва:
- Технически ръководител, отговарящ на условията по чл. 163 а от ЗУТ – строителен инженер, архитект или строителен техник, с най-малко 5-годишен опит като технически ръководител в областта на строителство на сгради и съоръжения;
- Отговорник безопасни и здравословни условия на труд в строителството, който да притежава завършена минимална образователна степен „строителен техник” в професионално направление, свързано с естеството на строежа, и да има най-малко 3 години професионален опит в областта на контрола по спазване на изискванията на безопасните и здравословните условия на труд в строителството, и да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ;
- Експерт ландшафтен архитект озеленител – професионална квалификация: ландшафтен архитект озеленител, или еквивалентна; професионален опит: да е участвал в изпълнение на строителни и монтажни работи на строеж, сходен с предмета на поръчката;
- Експерт по част „Пътна“ - да има завършено висше образование – строителен инженер, да има минимум 5 (пет) години опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на поръчката; да притежава застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна;
- Експерт по част “Електрическа” - професионална квалификация: инженер, или еквивалентна; професионален опит: да е участвал в изпълнение на строителни и монтажни работи на строеж, сходен с предмета на поръчката
- Отговорник по контрола на качеството – да има минимум средно образование; да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; да има професионален опит – минимум 3 години, като отговорник по контрола и качеството.
При подаване на офертата участникът декларира обстоятелствата като представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в които е посочена професионалната компетентност на лицата–попълва се в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.6 от ЕЕДОП.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи списък на експертите, които ще изпълняват строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

В сградата на Община Дупница

Представители на кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва