Деловодна информация
0652
96 00-5 31/01/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
31/01/2017 (дд/мм/гггг)
0652-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Даниела Малешкова +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/101-96-00-4-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/101-96-00-4-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Предоставяне на проектански услуги за изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 11,440км. по улици
71320000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка обхваща изработване натехнически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 11,440км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември”Описание на трасетата:
1. гр. Септември – 6 броя улици с обща дължина на линейните водопроводи 4120м. 2. гр. Ветрен – 5 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 2280м. 3. с.Семчиново – 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 595м. 4. с.Симеоновец – 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 570м. 5.с.Варвара – 1 брой участък от улица с обща дължина на линейните водопроводи 290м. 6. с.Ветрен дол – 6 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1250м. 7. с.Лозен – 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1090м.
8.с.Ковачево – 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 425 9. с.Карабунар – 2 броя участъци от улици с обща дължина - 820 м
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
55000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Община Септември, гр. Септември, гр. Ветрен, с.Семчиново, с.Симеоновец, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Лозен, с.Ковачево и с.Карабунар

Изработване на техническия проект по част „ВиК“ Описание на трасетата:1. Подобект гр. Септември – 6 броя улици с обща дължина на линейните водопроводи 4120м.- бул. „Съединение“ /запад/ - от о.т.616 /бул.“България“/ -636-253-288-284-281-280 до о.т.277 /бул.“Възраждане“/, с дължина 1640м.- ул. „Васил Левски“ - от о.т.251 /ул.“Ив. Вазов“/ -256-289-393-395-481-480-479-483-484-490 до о.т.492 /бул.“Възраждане“/, с дължина 1275м.- бул. „Съединение“ /изток/ - от о.т.277 /бул.“Възраждане“/ -370-371-494- до о.т.514 /бул.“Хр. Ботев“/, с дължина 280м.- ул. „20-ти Април“ - от о.т.276-275-274-273-495 до о.т.496 /бул.“Хр. Ботев“/, с дължина 415м.- ул. „Бузлуджа“ /кв. Юг/ от о.т.2540-1540-540-543-548 до о.т.546 /бул.“Възраждане“/, с дължина 340м.- ул. „Стефан Захариев“ /кв. Юг/ от о.т.541 /ул.“Хан Аспарух“/ -542- до о.т.544 /ул.“П. Берон“/, с дължина 170м.
2. Подобект гр. Ветрен – 5 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 2280м.- ул. „33-та“ от о.т.192 /площад/ -197-203-237-247 до о.т.271 /над църква/, с дължина 560м., в т.ч.:= в участък от о.т.197 до о.т.203 – 2 броя водопроводи – Главен хран. Клон от НР-НЗ и Тласкател Ф200 от ПС „Ветрен-3“ = в участък от о.т.203 до о.т.237 – 3 броя водопроводи – Транзитен Гл. хран. клон от НР-НЗ, Тласкател Ф200 от ПС „Ветрен-3“ и уличен водопровод от НР-ВЗ- ул. „51-ва“ и „52-ра“ /Висока зона – ВЗ/ от о.т.203 /ул.„33-та“/ -205-232-230-256-260 до о.т.261 /изход за с. Славовица/, с дължина 480м.
- ул. „52-ра“ от о.т.148 /площад/ -191-190-194 до о.т.207/ул.„51-ва“/, с обща дължина 395м., в т.ч.:= в участък от о.т.148 до о.т.194 – 2 броя водопроводи – Главен хран. Клон от НР-НЗ и Тласкател Ф200 от ПС „Ветрен-3“ с дължини по 170м- ул. „51-ва“ /Ниска зона – НЗ/ от о.т.207 /ул.„52-ра“/ -208-209 до о.т.211 /връзка с проект от Етап 1/, с дължина 230м.- ул. „6-та“ и „53-та“ /Висока зона – ВЗ/ от о.т.71 /над „Винпром“/ -72-77-78-79-80-82-86-85 до о.т.84 /кв.37/, с дължина 615м.3. Подобект с.Семчиново – 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 595м.- ул. „20-та“ от о.т.11 /ул.“1-ва“/ -41-12 до о.т.14, с дължина 255м.- ул. „31-ва“ от о.т.109 -105-104-103 до о.т.102 /ул.“31-ва“/, с дължина 340м.4. Подобект с.Симеоновец – 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 570м.- ул. „15-та“ /о.т. 115-114/, от ул. „1-ва“ до ул.“24-та“, с дължина 135м.- ул. „17-та“ /о.т. 145-146-147-138-137-136-135/, от кв.34-33 до ул„1-ва“, с дължина 255м.- ул. „21-ва“ /о.т. 134-133-122/, от ул„1-ва“ до кв.18, с дължина 180м.5. Подобект с.Варвара – 1 брой участък от улица с обща дължина на линейните водопроводи 290м.- ул. „14-та“ /о.т. 13-14-15-16-231-17-190/, с дължина 290м.6. Подобект с.Ветрен дол – 6 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1250м.- ул. „11-та“ от 37м южно от о.т. 163-148 /без главна ул./ -147 до о.т.135, с дължина 105+145= 250м. - ул. „12-та“ и ул. „16-та“ /о.т. 146-137-167-138/, с дължина 390м.- ул. „……“ от о.т. 142 /ул.“1-ва“/ -143 до о.т.144 /ул.“10-та“/, с дължина 120м.- ул. „8-ма“ /о.т. 159-160-161/, с дължина 140м.- ул. „33-та“ и „32-ра от о.т. 150 /ул.“1-ва“/ -151-152- до о.т.153, с дължина 350м.7. Подобект с.Лозен – 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1090м.- ул. „15-та“ от о.т. 79 /ул.“20-та“/, -77-64-63-60-57-56-51 до о.т.18 /главна ул. „1-ва“/, с дължина 750м.- ул. „13-та“ от о.т. 19 /главна ул. „1-ва“/ до о.т.11 /ул.“15-та“/, с дължина 170м.- ул. „12-та“ от о.т. 21 /главна ул. „1-ва“/ -14 до о.т.10 /ул.“15-та“/, с дължина 170м.8. Подобект с.Ковачево – - ул. „7-ма“, „9-та“ и „8-ма“ от о.т.94 /при У-ще/ -93-91-90 до о.т.15/главна ул. „1-ва“/, с дължина 315м.- ул. „23-та“ от о.т.87 //главна ул. „1-ва“/ до о.т.123 /ул.“10-та“/, с дължина 110м.9. Подобект с.Карабунар –- ул. „7-ма“ от о.т. 105 /площад/ -106-107 до о.т.113 /Училище/, - ул. „16-та“ от о.т.96 /главна ул. „1-ва“/ -109-69- 183/модт/ - 186-189 до о.т.191 изход за с. Калугерово и Памидово/
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
55000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.
2.От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за обществените поръчки, а именно:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 3.2.1., в друга държава членка или трета страна;
2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на взложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания заостраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.
Участник се отстранява от процедурата, ако по отношение на него е налице и някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП дали дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното изключение.
Също така участникът в процедурата е длъжен да представи към своята оферта декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите изпълнени от участника- попълва се в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка на услугите” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнените услуги с предмет сходен с предмета на поръчката..


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1% от прогнозната стойност на договора без ДДС и е със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение.
Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Септември:
IBAN: BG69SOMB91303347055701
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик
или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.
Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договора към настоящата процедура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/03/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Септември, ул. Ал. Стамболийски № 37А, заседателна зала на община Септември

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 и ал. 2 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва