Деловодна информация
00701
СП-6950 17/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
00701-2016-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Сливо поле 000530657
пл. Демокрация №1
Сливо поле BG323 7060 България
Виктор Стоянов +359 81312895
slivopole@ru-se.com +359 81312876

Интернет адрес/и

http://www.slivopole.ru-se.com/

http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=141


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=141&selected=274&parent_id=138
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка чрез покупка на два броя нови, неупотребявани сметосъбиращи автомобила за нуждите на Община Сливо поле
34144511      
Доставки

Предметът на обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на два броя нови, неупотребявани сметосъбиращи автомобила. Техническите характеристики, на които следва да отговарят сметосъбиращите автомобили са посочени в Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
258333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Община Сливо поле

Предметът на обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на два броя нови, неупотребявани сметосъбиращи автомобила. Техническите характеристики, на които следва да отговарят сметосъбиращите автомобили са посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Специфичен разход на гориво    15
Технически характеристики    25
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
258333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/12/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. Демокрация № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изпълнението на договора е отложено на основание чл. 114 от ЗОП и започва след осигуряване на финансиране.Срокът за изпълнение включва срока за доставка на сметосъбиращите автомобили и срок за гаранционно обслужване. Срокът за доставка е до 90 дни, считано от уведомяването на изпълнителя за осигурено финансиране, получено до изтичане на срока по чл. 114 от ЗОП - 3 месеца от датата на подписване на договор. Срокът за пълно гаранционно обслужване на два броя сметосъбиращи автомобили е не по-кратък от 24 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол или пробег от 200 000 км. При изпълнение на поръчката Гаранционният срок ще се определи в зависимост от това, кой от посочените параметри е достигнат първи.Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Община Сливо поле. Плащането се извършва чрез банков превод в лева по банковата сметка на Изпълнителя, по следната схема:1. Авансово плащане - в размер на 30 % от стойността на договора с вкл. ДДС в срок до 7 дни от уведомяването на изпълнителя за осигурено финансиране, след представяне на фактура - оригинал за стойността на авансовото плащане.2.Останалите 70 % с вкл. ДДС се заплащат в срок до 7 дни от подписването на примо-предавателен протокол за извършената доставка и представяне на фактура - оригинал за стойността на плащането. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за срочно изпълнение (предназначена за обезпечаване на доставката) и гаранция за качествено изпълнение (предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване). Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 40 % от гаранцията за изпълнение на договора (2 % от стойността на договора без ДДС), а гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 60 % от стойността на гаранцията за изпълнение на договора (3 % от стойността на договора без ДДС). Гаранцията за срочно изпълнение е със срок на валидност 30 дни след доставката на сметосъбиращите автомобили, удостоверено с приемо-предавателен протокол и се освобождава в този срок. Гаранцията за качествено изпълнение е със срок на валидност 30 дни след изтичането на гаранционният срок на доставените сметосъбиращи автомобили и се освобождава в този срок. Гаранцията за изпълнение на договора може да се предостави в една от следните форми:1.Парична сума;2.Банкова гаранция;3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.Изисквания към личното състояние на уч-ците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите - част от Документацията за поръчката. Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. (Обр. №1). Място за получаване на оферти е сградата на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. "Демокрация" № 1.Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща:1.Опис на представените документи; 2.Копие на договора за обединение, при участник обединение (или др. документ, от който да е видно правното осн. за създаване на обед.);3. ЕЕДОП;4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;5.Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП; Техническо предложение; Ценово предложение в отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва