Деловодна информация
00276Български пощи ЕАД Централно управелние
ОП-36-2 11/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
11/11/2016 (дд/мм/гггг)
00276-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31
София BG411 1700 България
Александър Скобелев +359 2-949-3251
a.skobelev@bgpost.bg +359 2-868-7011

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgpost.bg/bg/zop/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

секторен възложител

I.5) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“
09100000      
Доставки

Доставка на горива за автомобили /дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан - бутан/ за период от 3 /три/ години в развита търговска мрежа на територията на цялата страна.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5017635      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Търговски обекти - бензиностанции, с които Изпълнителя работи на територията на Република България.

Доставка на горива за автомобилите на БП ЕАД, при следните прогнозни количества, които Възложителят може да променя по видове в рамките на общото прогнозно количество, а именно:
- Дизелово гориво – 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) литра;
- Бензин А95 – 75 000 (седемдесет и пет хиляди) литра;
- Газ пропан бутан – 5000 (пет хиляди) литра.
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
5017635      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В откритата процедура могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Участниците в процедурата следва да предлагат горива за автомобили /дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан - бутан/ в развита търговска мрежа на територията на цялата страна. Бензиностанциите да са собствени или наети, с денонощно обслужване - 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата.
Обектите да са включени в система за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на зареденото гориво.
Картите да се издават и заменят на Възложителя безплатно. Възложителят не заплаща такси за обслужване на картите и такси за транзакции.
Доставените горива да отговарят на изискванията за качество на горивата съгласно българското законодателство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: Оборот от доставка и продажба на дребно на горива чрез карти за безналично плащане сумарно за последните 3 (три) години (2013, 2014 и 2015) не по-малко от 2 ( два) милиона лева без ДДС.
В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло или от участник в него за съответната обособена позиция;
За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците предоставят следните документи: заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години – 2013г., 2014г. и 2015г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови години– 2013г., 2014г. и 2015г.; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години – 2013г., 2014г. и 2015г.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки от участниците следва да докаже, че е осигурил възможности за зареждане на автомобилите на Възложителя денонощно (24 часово 7 дни в седмицата) с трите основни вида горива (дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан – бутан) в не по-малко от 86 бензиностанции на територията на Република България. Кандидатите следва да осигурят минимум 1 (една) бензиностанция във всеки областен град, минимум 5 (пет) бензиностанции в град София, минимум 3(три) бензиностанции на територията на всяка една от областите в страната, както и бензиностанции на не повече от 10 км. от населените места, описани в Приложение № 1 към техническата спецификация. При подаване на офертата участниците представят доказателства, че могат да осигурят зареждане на автомобилите на възложителя в посочения минимален брой обекти и представят списък на предлаганите обекти с тяхното местоположение/адрес. Бензиностанциите може да са собствени, наети или собствени или наети от подизпълнител.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката следва да бъде изпълнена според Техническата спецификация /Приложение № 1/ на Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

26/05/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Централно управление на Български пощи ЕАД, София ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, зала 212

Действащият договор за доставка на горива за автомобилите на "БП"ЕАД изтича на 12.12.2016г., поради което срокът за получаване на оферти в процедурата е съгласно чл. 133, ал. 4 от ЗОП.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване /чл. 54, ал. 2 ППЗОП/.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на глава двадесет и седма от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва