Деловодна информация
3559
ДА-02-876 08/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
3559-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СОУ МАКСИМ РАЙКОВИЧ 000209992
Васил Левски 16
Дряново BG322 5370 България
Боряна Димитрова Данкова +359 0676-72156
roska30@abv.bg +359 0676-72156

Интернет адрес/и

http://sou-dryanovo.com/

http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на закуски и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2016-2017 година
55524000      
Услуги

Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции:
Обособена позиция І – “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас”
Обособена позиция ІІ – “Доставка на обяди на ученици от І до VІIІ клас целодневно обучение”
Изпълнителят на обособена позиция I следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 260 броя закуски дневно, включващи сандвич/тестено изделие и напитка, като бройката за деня се уточнява в заявка. Изпълнителят на обособена позиция II следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 300 броя обяда съобразно заявка на училището за съответния ден, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене на ученици от І до VІІI клас съобразно изискванията на Рецептурник за ученическо столово хранене одобрен от МЗ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
129195      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка закуски на учениците от І до ІV клас 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55524000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

град Дряново, ул.Васил Левски 16, СОУ Максим Райкович

Изпълнителят трябва да извършва ежедневни доставки за периода от 16.09.2016г. до 31.05.2017г. на до 260 броя дневно закуски, включващи сандвич/тестено изделие (но не и вафли, чипс, сладкарски изделия – баклави, торти, пасти, сладки и други) и напитка мляко - един път седмично, 100% натурален сок - един път седмично и чай с мед в останалите дни, за учениците от първи до четвърти клас включително.
Критериите по-долу
 
ДА Разнообразие в рамките на седмични менюта    30
Брой седмични менюта    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
23595      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
16/09/2016 (дд/мм/гггг) / 31/05/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обяди на ученици от І до VІIІ клас целодневно обучение 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55524000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

град Дряново, ул.Васил Левски №16, СОУ М.Райкович

Изпълнителят трябва да извършва ежедневни доставки в периода от 16.09.2016г. до 15.06.2017г. на до 300 броя дневно обяди на ученици от І до VІІ клас - целодневно обучение съгласно седмично меню, което до края на седмицата, предхождаща доставката е съгласувано с медицинската сестра и одобрено от директора на училището.
Критериите по-долу
 
ДА Разнообразие в рамките на седмични менюта    30
Брой седмични менюта    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
105600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
16/09/2016 (дд/мм/гггг) / 15/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

Не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има право да се извършват дейности за производство и/или търговия с групите с храни, които са съвместими с изискванията за здравословно хранене на учениците, да извършва дейността кетъринг, да е изпълнявал договори които са с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, да разполага с МПС за доставка хранитерегистрирано по реда на Закона за храните

Да разполага сс обект за производството на храни, регистриран по реда на по чл.12 от Закона за храните и с право да извършва дейността „кетъринг“, минимум 1 брой транспортно средство, регистрирано по реда на Закона за храните и през последните три години да е изпълнил поне пет договора с идентичен или сходен предмет с предмета на обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2016 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/08/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

град Дряново, ул."Васил Левски" №16 - сградата на СОУ "М.Райкович"

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


месец юли 2017 година

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва