Деловодна информация
00737
01-1200/1325 27/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
00737-2016-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавен фонд Земеделие 121100421
бул. Цар Борис III №136
София BG411 1618 България
Веселка Дечева, главен експерт в дирекция Обществени поръчки +359 28187259
op_dfz@dfz.bg +359 29523567

Интернет адрес/и

www.dfz.bg

http://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPquFlNCSkjXwg%3d%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPquFlNCSkjXwg%3d%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Държавен фонд Земеделие 121100421
бул. Цар Борис III №136
София BG411 1618 България
Мария Стойкова, специалист деловодител +359 28187116
op_dfz@dfz.bg +359 28187167

Интернет адрес/и

www.dfz.bg

http://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPquFlNCSkjXwg%3d%3d

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Земеделие

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Текущ ремонт на офиси в административната сграда на Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр.София, бул. „Цар Борис III“ №136“
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи за текущи ремонти в административната сграда на Централно управление на Държавен фонд "Земеделие", находяща се в гр.София, бул. "Цар Борис“ III № 136. Поръчката включва следните основни дейности:
•боядисване с латекс на работни офиси, зали, коридори, фоайета и др.;
•изкърпване на мазилки и шпакловки при необходимост;
•частична подмяна на износени подови настилки (ламиниран паркет);
•демонтаж на стари интериорни врати, доставка и монтаж на нови врати;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
480000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Административната сграда на Централно управление на Държавен фонд "Земеделие", находяща се в гр.София, бул. "Цар Борис“ III № 136.

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи за текущи ремонти в административната сграда на Централно управление на Държавен фонд "Земеделие", находяща се в гр.София, бул. "Цар Борис“ III № 136. Поръчката включва следните основни дейности:
•боядисване с латекс на работни офиси, зали, коридори, фоайета и др.;
•изкърпване на мазилки и шпакловки при необходимост;
•частична подмяна на износени подови настилки (ламиниран паркет);
•демонтаж на стари интериорни врати, доставка и монтаж на нови врати;
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
480000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от първа група, 3-та категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи трета категория. (чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите). Доказва се със заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на името на Изпълнителя (участника/ците в обединението), строежи от първа група, 3-та категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ.
Забележка: Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Документите доказващи съответствието с критериите за подбор се представят от участника избран за изпълнител преди сключване на договор за обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да притежава издадена на негово име валидна застраховка за "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на участника. Доказва се със заверено копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника.
Забележка: Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Документите доказващи съответствието с критериите за подбор се представят от участника избран за изпълнител преди сключване на договор за обществена поръчка.


1. Участникът да има валидна застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно едно строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката (строителство). Доказва се със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство). Доказва се със заверено копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирани лица с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП.
3. Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство). Доказва се със заверено копие от валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент, издаден от акредитирани лица с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП.
4. Участникът следва да има внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство). Доказва се със заверено копие от валиден сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент, издаден от акредитирани лица с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
Забележка: Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Документите доказващи съответствието с критериите за подбор се представят от участника избран за изпълнител преди сключване на договор за обществена поръчка.


1. Участникът да е изпълнил дейности (поне една) с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
3. Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
4. Участникът следва да прилага система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юредическо лице или техни обединения, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал.1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС).
Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника избран за изпълнител преди сключване на договор за обществена поръчка.
При подписване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи и гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата стойност на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/07/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/07/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136

Участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196 и следващи от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва