Деловодна информация
00814
2400-1089 21/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
00814-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Враца 000193115
ул. Стефанаки Савов № 6
Враца BG313 3000 България
инж. Нина Калеева - Директор дирекция СИ +359 0887900353
hrrangelova@b-trust.org +359 092623061

Интернет адрес/и

http://www.vratza.bg/.

http://www.vratza.bg/?category=18


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vratza.bg/?category=18
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на на територията на Община Враца“ по четири .... прод. в раздел Доп.инф..
45000000      IA36
Строителство

Изпълнение на допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез: а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари); б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи; в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници; г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за ....прод.в Доп.инф
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2497040.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  1

II.2) Описание 1

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца ж.к. „Сениче“ бл.54 „ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      IA36
45310000      IA36
45321000      IA36
45420000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр. Враца

Разгъната застроена площ , на сградата, без сутерени е 5393.00 кв. м. Предвижда се -Подмяна на дограмата на сградата; -Топлинно изолиране на външни стени; -Топлинно изолиране на покрив; -Изграждане на мълниезащитна инсталация; - Подмяна на осветителна инсталация в общите части на сградата; - Подмяна на водопроводна инсталация в общите части на сградата /сутерен/; - Ремонт общи части стълбищна клетка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
755020.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца, ж.к. „Младост“ бл.1“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      IA36
45310000      IA36
45321000      IA36
45420000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр. Враца

Разгъната застроена площ, на сградата, без сутерени – 4830,33 кв. м. Предвижда се -Подмяна на дограмата на сградата;
-Топлинно изолиране на външни стени; -Топлинно изолиране на покрив; - Изграждане на мълниезащитна инсталация; -Подмяна на осветителна инсталация в общите части на сградата; -Ремонт общи части стълбищна клетка; - Подмяна на водопроводна и канализационна инсталации в общите части на сградата /сутерен/
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
676200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца, бул. Втори юни №70“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      IA36
45310000      IA36
45321000      IA36
45420000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Враца

Разгънатата застроена площ на сградата е 3876.57 кв.м. Предвижда се - Подмяна на дограмата на сградата; - Топлинно изолиране на външни стени; -Топлинно изолиране на покрив; - Изграждане на мълниезащитна инсталация; -Ремонт общи части стълбищна клетка; - Подмяна на осветителна инсталация в общите части на сградата
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
542640.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца, ул. Братя Миладинови №10“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      IA36
45310000      IA36
45321000      IA36
45420000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр. Враца

Разгъната застроена площ, на сградата, без сутерени – 3737,45 кв. м. Предвижда се: -Подмяна на дограмата на сградата;
-Топлинно изолиране на външни стени; -Топлинно изолиране на покрив; - Изграждане на мълниезащитна инсталация; - Подмяна на осветителна инсталация в общите части на сградата; -Подмяна на водопроводна инсталация в общите части на сградата /сутерен/; - Ремонт общи части стълбищна клетка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
523180.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквививалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участници обединения, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на, както следва: За Обособена позиция № 1 – четвърта категория, първа група За Обособена позиция № 2 – четвърта категория, първа група За Обособена позиция № 3 – четвърта категория, първа група За Обособена позиция № 4 – четвърта категория, първа група
Участникът, избран за изпълнител следва да представи, преди подписване на договора, заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквививалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Лично съсътояние на участниците:1. Основания за задължително отстраняване: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 55 ал. 1 от ЗОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът, избран за изпълнител следва да представи, преди подписване на договора: 1.Копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която изпълнителят е установен, същите не следва да се представят;
2.копие на Застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, съгл. чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на категорията на съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта.
Чуждестранните участници следва да притежават еквивалентна застраховка за професионална отговорност за вреди на участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им, която да покрива минимум рисковете и минималните застрахователни суми, предвидени в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.).
Когато по основателна причина, участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


За последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, участниците да са реализирали минимален оборот в сферата на строителството, изчислен на база годишните обороти, в размер на минимум, за всяка една обособена позиция, както следва: Обособена позиция № 1 - в размер на 1 510 000.00 (един милион петстотин и десет хиляди) лв. Обособена позиция № 2 - в размер на 1 352 000.00 (един милион триста петдесет и две хиляди) лв. Обособена позиция № 3 - в размер на 1 085 000,00 (един милион осемдесет и пет хиляди) лв. Обособена позиция № 4 - в размер на 1 046 000.00 (един милион четиридесет и шест хиляди) лв.
Участниците, следва да притежават и да поддържат, валидна застраховка съгл. чл.171 от ЗУТ, Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума, следва да съответства на категорията на обекта, на всяка една обособена позиция, съгласно чл. 5 ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Чуждестранните участници следва да притежават еквивалентна застраховка за професионална отговорност за вреди на участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им, която да покрива минимум рисковете и минималните застрахователни суми, предвидени в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.).
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, избран за изпълнител следва да представи, преди подписване на договора:
1.Списък на строителство (Образец), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите, което е с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, придружен: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
2. Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.
3. Декларация за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката.
4. Копия на Сертификати за въведена система ISO 9001:2008 или еквивалент и Система за управление на околната среда ISO 14001:2008 или еквивалент, които са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.


1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите – дейности по строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, а именно: Строителство свързано с реализация на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни сторителни работи по полагане на хидро и топло изолация и подмяна на дограма в съществуващи сгради за обществено обслужване или жилищни сгради, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория,първа група строежи. 2.Участникът, да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Висше/средно образование, квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а ал. 2 и 4 от ЗУТ или еквивалентна; минимум 3 години професионален опит като технически ръководител и опит като технически ръководител на минимум 2 обекта – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.
СПЕЦИАЛИСТ ЗА КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО/ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО – Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер” /”строителен техник” или еквивалентна; минимум 1 (една) години опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР. Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.
СПЕЦИАЛИСТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ /ЗБУТ/ – Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер” /”строителен техник” или еквивалентна. Да притежава валидно Удостоверение за да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ и/или Наредба РD -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент. Опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.
Членовете на екипа на един участник не могат да бъдат включени в офертата на друг/и участник/ици. Ако Възложителят установи наличие на такова обстоятелство, ще отстранява участниците, подали тези оферти.
Общи работници
1. Работници топлоизолация – мин. 8 бр.
2. Работници хидроизолация – мин. 2 бр.
3. Ел. работници – мин. 2 бр.
4. ВиК работници –мин. 2 бр.
5. Работници монтаж дограма – мин. 5 бр. 6. Бояджии – мин. 2 бр,
7. Общи работници –мин. 4 бр. 3. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва: 1. Заваръчен апарат – мин. 1 бр. 2. Оградни пана – мин. 200 м.л. 3. Тръбно скеле – мин. 1000 м2, 4. Пробивна техника - мин. 2 бр., 5. Товарни автомобили –мин. 2 бр. 6. Металорежещи инструменти- мин. 3 бр. 4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен и Система за управление на околната среда ISO 14001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация строително-монтажни работи;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

20/01/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/07/2016 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, сградата на Община Враца - Заседателната зала

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод. от раздел II.1.1......обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца ж.к. „Сениче“ бл.54“ Обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца ж.к. „Младост“ бл.1“ Обособена позиция № 3 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца бул. Втори юни №70“ Обособена позиция № 4 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца ул. Братя Миладинови №10“
прод. от раздел II.1.4. ......за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва