Деловодна информация
00515
12643 13/06/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
13/06/2016 (дд/мм/гггг)
00515-2016-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” – публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 12 от ЗОП. 129008829
бул. Цар Освободител № 7
София BG411 1000 България
Венцеслав Янков +359 29221502
v_yankov@militaryclubs.bg +359 29810731

Интернет адрес/и

www.militaryclubs.bg

http://militaryclubs.bg/node/23


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://militaryclubs.bg/node/24
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции".
79713000      
Услуги

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции.
Опция 1: Участниците трябва да имат възможност да осигурят допълнителен охранителен състав на обектите на Възложителя, в случай че възникне необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност и/или включване на допълнителен/лни обект/и за охрана.
Опция 2: При положение, че през целия период на изпълнение на договора Изпълнителят стриктно е изпълнявал поетите задължения и е осигурен финансов ресурс, Възложителя предлага писмено на Изпълнителя най-малко 4 месеца преди изтичане срокът за изпълнение на договора същият да бъде удължен с още до 24 месеца. Ако предложението бъде прието, преди изтичането на срока на сключения договор, между Възложителя и Изпълнителя се подписва допълнително споразумение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2787566.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития в гр. София. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. “Монтевидео” № 21а, бул. “Асен Йорданов” № 2, “Цариградско шосе” № 111, бул. “полк. Владимир Серафимов” № 2, бул. “Ген. Столетов” № 23.

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития в гр. София.
Прогнозната стойност на поръчката за І-ва обособена позиция е 1 626 080,40 лв. без ДДС, формирана както следва:
- прогнозна стойност на услугата по осигуряване на невъоръжена физическа охрана за 36 месеца – 830 844,00 лв. без ДДС;
- цена на Опция 1: до 83 084,40 лв. без ДДС; - цена на Опция 2: до 712 152,00 лв. без ДДС.
Критериите по-долу
 
ДА К 1 – План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията на изпълнение на охраната на обектите    30 точки
К 2 – План за действие    10 точки
Цена
60 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
1626080.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Съгласно Раздел ІІ. т. 1.4 от настоящото обявление.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военното общежитие в гр. Стара Загора. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Стара Загора, ул. “Одринска епопея” № 3;

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военното общежитие в гр. Стара Загора.
Прогнозната стойност на поръчката за ІІ-ра обособена позиция е 232 297,20 лв. без ДДС, формирана както следва:
- прогнозна стойност на услугата по осигуряване на невъоръжена физическа охрана за 36 месеца – 118 692,00 лв. без ДДС.
- цена на Опция 1: до 11 869,20 лв. без ДДС.
- цена на Опция 2: до 101 736,00 лв. без ДДС
Критериите по-долу
 
ДА К 1 – План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията на изпълнение на охраната на обектите    30 точки
К 2 - План за действие    10 точки
Цена
60 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
232297.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Съгласно Раздел ІІ. т. 1.4 от настоящото обявление.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития в гр. Пловдив. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, ул. “ген. Радко Димитриев ” № 49, бул. “Копривщица” № 19.

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития в гр. Пловдив.
Прогнозната стойност за ІІІ-та обособена позиция е 464 594,40 лв. без ДДС, формирана както следва:
- прогнозна стойност на услугата по осигуряване на невъоръжена физическа охрана за 36 месеца – 237 384,00 лв. без ДДС.
- цена на Опция 1: до 23 738,40 лв. без ДДС.
- цена на Опция 2: до 203 472,00 лв. без ДДС.
Критериите по-долу
 
ДА К 1 – План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията на изпълнение на охраната на обектите    30 точки
К 2 - План за действие    10 точки
Цена
60 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
464594.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Съгласно Раздел ІІ. т. 1.4 от настоящото обявление.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военното общежитие в гр. Казанлък. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

гр. Казанлък, ул. “Вожели”№ 1

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военото общежитие в гр. Казанлък.
Прогнозната стойност за ІV-та обособена позиция е 232 297,20 лв. без ДДС, формирана както следва:
- прогнозна стойност на услугата по осигуряване на невъоръжена физическа охрана за 36 месеца – 118 692,00 лв. без ДДС.
- цена на Опция 1: до 11 869,20 лв. без ДДС.
- цена на Опция 2: до 101 736,00 лв. без ДДС
Критериите по-долу
 
ДА К 1 – План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията на изпълнение на охраната на обектите    30 точки
К 2 - План за действие    10 точки
Цена
60 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
232297.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Съгласно Раздел ІІ. т. 1.4 от настоящото обявление.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военното общежитие в гр. Плевен. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Плевен, жк. “Дружба”, бл.52

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военното общежитие в гр. Плевен.
Прогнозната стойност за V-та обособена позиция е 232 297,20 лв. без ДДС, формирана както следва:
- прогнозна стойност на услугата по осигуряване на невъоръжена физическа охрана за 36 месеца – 118 692,00 лв. без ДДС.
- цена на Опция 1: до 11 869,20 лв. без ДДС.
- цена на Опция 2: до 101 736,00 лв. без ДДС
Критериите по-долу
 
ДА К 1 – План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията на изпълнение на охраната на обектите    30 точки
К 2 - План за действие    10 точки
Цена
60 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
232297.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Съгласно Раздел ІІ. т. 1.4 от настоящото обявление.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да разполагат с лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на обектите, посочени в Таблица № 1 от Техническата спецификация, издаден по реда на закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД.
Участниците следва да разполага с регистрирация като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на поставените
критерии за подбор са както следва:
- заверено копие на лиценза за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на обектите от съответната обособена позиция, посочени в Таблица № 1 от Техническата спецификация, издаден по реда на ЗЧОД. Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни.
- заверено копие на регистрацията като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:
За І-ва обособена позиция: 1 827 856,80 лв.без ДДС
За ІІ-ра обособена позиция: 261 122,40 лв. без ДДС
За ІІІ-та обособена позиция: 522 244,80 лв. без ДДС
За ІV-та обособена позиция: 261 122,40 лв. без ДДС
За V-та обособена позиция: 261 122,40 лв. без ДДС.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на поставените
критерии за подбор са както следва: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни.


Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:
За І-ва обособена позиция: 1 827 856,80 лв.без ДДС
За ІІ-ра обособена позиция: 261 122,40 лв. без ДДС
За ІІІ-та обособена позиция: 522 244,80 лв. без ДДС
За ІV-та обособена позиция: 261 122,40 лв. без ДДС
За V-та обособена позиция: 261 122,40 лв. без ДДС
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция за която се подава оферта, през последните 3 (три) години (считано до датата на подаване на офертата).
Обема на посочените услуги следва да отговаря минимум на обема за съответната обособена позиция посочен в Техническата спецификация - прогнозна стойност и/или брой на охранителите и/или брой на охраняваните обекти.
Забележка: Услуга, която е идентична или сходна с предмета на поръчката е осигуряване на невъоръжена физическа охрана.
Участниците следва да прилагат система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна (с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка).
Документите, чрез които се доказва изпълнението на поставените
критерии за подбор са както следва:
-- списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга
- заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен (с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка).
- декларация с посочване на адрес и телефон на оперативния център и представяне на документ за собственост или договор за наем на помещението, в което се намира същия.


Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция за която се подава оферта, през последните 3 (три) години (считано до датата на подаване на офертата).
Обема на посочените услуги следва да отговаря минимум на обема за съответната обособена позиция посочен в Техническата спецификация - прогнозна стойност и/или брой на охранителите и/или брой на охраняваните обекти.
Забележка: Услуга, която е идентична или сходна с предмета на поръчката е осигуряване на невъоръжена физическа охрана.
Участниците следва да прилагат система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна (с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС).
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 2 % от стойността на същия без ДДС.
Срокът за изпълнение на договора е 36 (тридесет и шест) месеца с опция за удължаване с още до 24 (двадесет и четири) месеца
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/07/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/07/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


В случай, че опция 2 бъде активирана, прогнозният срок за публикуване на следващо обявление за поръчката е до месец юни 2021 г. В случай, че опция 2 не бъде активирана, прогнозният срок за публикуване на следващо обявление за поръчката е до месец юни 2019 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: 1000 София, ул. "Уйлям Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000. интернет адрес: http://www3 .moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда": София 1000, бул. „Дондуков" № 3, телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr- idirector@gli.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно срока по чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва