Деловодна информация
1666
 
да
да
28/02/2019 (дд/мм/гггг)
1666-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки

Обявление за поръчка
НЕ
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129009710
бул. Черни връх № 45
гр. София BG411 1407 България
Михаил Чиллев +359 28147737
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

http://www.dans.bg

www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация  5 9

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  15
http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/826-SDI-spec-obuchenia_mitem-bul-art
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Национална сигурност

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)
80000000      
II.1.3) Вид на поръчка Услуги

Предметът на поръчката включва организиране и провеждане на 13 бр. специализирани обучения в областта на комуникационните и информационните системи, както следва:1. CompTIA Security+ Certification или еквивалентно - 6 бр. участници; 2. EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) или еквивалентно – 5 бр. участници; 3. EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) или еквивалентно - 2 бр. участници; 4. EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) или еквивалентно – 2 бр. участници; 5. EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) или еквивалентно – 4 бр. участници; 6. Linux Professional Institute ниво LPIC-1: Linux administrator или еквивалентно - 10 бр. участници; 7. Linux Professional Institute ниво LPIC-2: Linux Engineer или еквивалентно- 12 бр. участници; 8. Linux Professional Institute ниво LPIC-3: Linux Enterprise Professional Certification или еквивалентно – 9 бр. участници; 9. Въведение в програмирането с Java или еквивалентно - 6 бр. участници; Продължа в р.II.2.14
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 6 9
91008.33      BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 10
 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или

/

които са взети предвид(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

В учебни зали на територията на гр. София осигурени от изпълнителя. Мястото на провеждане трябва да е достъпно с градски транспорт или транспорта да е осигурен от изпълнителя.

За всеки обучаван следва да бъдат осигурени: самостоят. работно място, с техника и софтуер; учебни материали, които запазват и след приключване на обуч.; достъп до електронен онлайн ресурс с учебни материали за период от минимум 12 месеца (за обученията за които е приложимо/ посочени в ТС); възможност за индивидуални консултации и практическите упражнения с преподавател. Обученията се провеждат без застъпване по график одобрен от възложителя. Изпълнителят: организира и провежда обученията; изготвя удостоверяващи документи (сертификат, удостоверение или др.), доказващи участието на всеки обучаван; изготвя и представя всички отчетни документи за изпълнение на поръчката; прилага изискванията за публичност и визуализация съгласно Делегиран регламент (ЕС) 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 1049/2014 на Комисията от 30 юли 2014 г. Участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица съгласно разпор. на чл. 65 от ЗОП.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
91008.33      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
6
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
да
Проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 по договор № 812108-70/03.10.2017 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Вътрешна сигурност, съфинансиран от Европейския съюз.

10. Advanced C++ или еквивалентно–5 бр. участн;11. Introduction to programming – Microsoft course #10975A или еквивалентно– 1 бр. участн;12.Паралелно програмиране на C с използване на MPI и OpenMP, nVidia CUDA, OpenCL или еквив.–4 бр. участн;13. Програмиране на C/C++ с Qt/GTK или еквив.- 4бр. участ Иконом. най-изгодната оферта ще се определя въз основа на критерия за възлагане: „.най-ниска цена“.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на: годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри; по отношение на икономическото и финансовото състояние; на техническите и професионални възможности. Възложителят ще определи иконом. най-изгодната оферта въз основа на критерия за възлагане: „най-ниска цена“. Срокът на валидност на офертите - 3 (три) месеца, считано от крайната дата за получаване на офертите.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
(Само в случай на поръчки за определени здравни, социални и културни услуги, обхванати от член 77 от Директива 2014/24/ЕС)
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията, посочени в документацията. Отстранява се участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54,ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 ЗОП; по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРК; по чл. 107 ЗОП; при неточности и/или несъответствие, и/или пропуски, и/или аритм. грешка в ценовото предл.;по чл. 69 от ЗПКОНПИ; след покана и в определения срок не удължи срока на валидност на офертата си. Основанията за отстран., са посочени в т. 2, раздел ІV от документацията. Преди подписване на договор се представят документи съгл. чл. 112, ал. 1 ЗОП, декл. по чл. 59, ал.1, т.3 и чл. 66, ал. 2 от ЗМИП. Гаранцията за обезпечаване на изпълн. на д-ра е в размер на 3% от ст-стта му без ДДС, под форма по чл. 111, ал. 5 ЗОП, като услов. и сроковете за задържане и освобождаването й се уреждат в договора. Срокът за изпълн. на поръчката е 6 месеца.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 8
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 5 10 14

Открита процедура 8

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

НЕ

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата: 8


На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор. При отварянето на опаковките и разглеждането на офертите, комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Участниците подават оферта за цялата обществена поръчка.

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 5 10

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 5
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante) 10

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 5
Срок за получаване на заявления за интерес14 

08/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 5  BG

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, възложена чрез обявление за предварителна информация 10

НЕ
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 8

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Отварянето на офертите ще се извърши на 11.04.2019г. от 10 часа. Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в сградата на Държавна агенция Национална сигурност на адрес гр. София, бул. Черни връх № 45. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения пропусквателен режим за достъп до сградата.

VI.4) Процедури по обжалване  5 8 10

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и спазване на условията по чл. 199 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред КЗК.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва