Деловодна информация
01158
05-05-2#43 22/01/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
22/01/2020 (дд/мм/гггг)
01158-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Клон-териториално поделение Пристанище Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 056876880
office.bourgas@bgports.bg +359 056876881

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/zop

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас
45211360      
Строителство

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Пристанище Бургас - Изток

Целта на обществената поръчка е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара и Магазия 1, както и бъдещите сгради Конгресен център и преустройство на Тютюнева Магазия.
Обхват: съгласно работен проект по части Архитектура, Пътна, Електро, Паркоустройство и благоустройство, ВиК и Геодезия.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
120

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2018/S 074-165437 (напр. 2015/S 123-123456)   и  842196 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
Д-19       СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас

V.2) Възлагане на поръчката

30/11/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОНСОРЦИУМ „ХОЛДИНГ БУРГАС ИНФРАСТРУКТУРА ДЗЗД“ 176956272
ул. Ал. Батенберг 2
Бургас BG341 8000 България
burgasinfrahold@gmail.com +359 0892601837
+359 0892601837
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Даскон ООД 202575521
ул. Княз Ал. Батенберг 53
Бургас BG341 8000 България
office@daskon.bg +359 0894788807
+359 0894788807
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СМК Монтажи АД 102124298
ул. Шейново 3, ет.4
Бургас BG341 8000 България
smu_montagi@abv.bg +359 056842780
+359 056842780
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

2889949.90      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/01/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45211360      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG341

Пристанище Бургас - Изток

Допълнителни СМР по част ВиК и Пътна, съгласно изменение на инвестиционния проект по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ от 07.08.2019 г., съгласувани и подписани от проектантите на обекта.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
120

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

3162653.60      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОНСОРЦИУМ „ХОЛДИНГ БУРГАС ИНФРАСТРУКТУРА ДЗЗД“ 176956272
ул. Княз Ал. Батенберг 1
Бургас BG341 8000 България
burgasinfrahold@gmail.com +359 0892601837
+359 0892601837
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Даскон ООД 202575521
ул. Княз Ал. Батенберг 53
Бургас BG341 8000 България
office@daskon.bg +359 0894788807
+359 0894788807
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СМК Монтажи АД 102124298
ул. Шейново 3, ет.4
Бургас BG341 8000 България
smu_montagi@abv.bg +359 056842780
+359 056842780
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

В процеса на строителството се констатира, че е необходимо да се извършат допълнителни видове работи, които не са обхванати от основния проект, а също така и да се завишат количествата на извършените по проекта СМР. Промените са отразени в изменение на инвестиционния проект по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ от 07.08.2019 г., съгласувани и подписани от проектантите на обекта. Тъй като те са пряко свързани с изпълнението на инвестиционния проект, допълнителните работи не могат да бъдат икономически и технически разделени от предмета на поръчката, което обуславя необходимостта от възлагането на допълнителни СМР с цел завършване на обекта и въвеждане в експлоатация. Допълнителните видове СМР обхващат части ВиК и Пътна.
VII.2.2) Причини за изменение
ДА

В обхвата на проекта е предвидено да се изпълни вертикална планировка, обхващаща територията на 3-то и 4-то к.м. и Тютюнева магазия. Тя включва изграждане на паркинги за леки автомобили и автобуси, озеленяване и изграждане на съпътстваща инфраструктура - битова и дъждовна канализация, осветление - улично и парково, водопровод и газопровод. В процеса на строителството се констатира, че е необходимо да се извършат допълнителни видове работи, които не са обхванати от основния проект, а също така и да се завишат количествата на извършените по проекта СМР. Промените са отразени в изменение на инвестиционния проект по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ от 07.08.2019 г., съгласувани и подписани от проектантите на обекта. Тъй като те са пряко свързани с изпълнението на инвестиционния проект, допълнителните работи не могат да бъдат икономически и технически разделени от предмета на поръчката, което обуславя необходимостта от възлагането на допълнителни СМР с цел завършване на обекта.
НЕ

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
2889949.90      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
3162653.60      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва