Деловодна информация
01650
1708 14/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
01650-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик 822106665
ул. Втори януари №6
Пазарджик BG423 4400 България
Румяна Шанова +359 34445043
vik.pazardjik@abv.bg +359 34444023

Интернет адрес/и

https://www.vikpz.com/

https://www.vikpz.com/

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции:
09310000      
Доставки

II.2) Описание

„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции”. 1 и 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

територията на Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик

„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции”.
Обособена позиция 1- Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група СрН;
Обособена позиция 2- Доставка на електрическа енергия ниско напрежение” .
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  749606 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
22    1 и 2   „ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции”.

V.2) Възлагане на поръчката

22/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЧЕЗ Трейд България ЕАД 113570147
пл. Позитано № 2, ет.7, офис 7
София BG411 1000 България
office@cez-trade.bg +359 028959146
+359 029549382
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

552351      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/09/2017 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

09310000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG423

територията на Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик

Поръчката е за доставка на електрическа енергия за НН и СрН
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

552351      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЧЕЗ Трейд България ЕАД 113570147
пл. Позитано № 2, ет.7, офис 7
София BG411 1000 България
office@cez-trade.bg +359 028959146
www.cez-trade.bg +359 029549382
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Цената на доставената активна нетна ел.енергия се променя от 0,0615 лв./1 kWh на 0,0675 лв./1 kWh.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Значително увеличение на цената на електрическа енергия на производител /АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД за базов товар и товор с модулация; Нормативно въвеждане на пазар на двустранни договори на Българска независима енергийна борса (БНЕБ); оттегляне на ликвидност на свободен пазар, което се отразява на спот пазара на БНЕБ, чрез покачване цената на пиковата енергия.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
552351      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
570312      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва