Деловодна информация
00797
93-ОП19-23 12/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/07/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за конкурс за проект

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи/възложители, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска №26
Бургас BG341 8000 България
Валерия Димитрова +359 56907288
v.daalova@burgas.bg +359 860912

Интернет адрес/и

https://www.burgas.bg/

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39225


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39225
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Общи обществени услуги


I.6) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възложител)

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).
92312230      

II.2) Описание 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71220000      

Обект на конкурса е идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника), в съответствие с издадената на основание чл.140 от ЗУТ от Главния архитект на Община Бургас виза за проектиране, рег. индекс № 08-00-573/24.10.2013г.На заседание на ЕСУТ от 14.03.2012 г. с протокол №8 е определен терен за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията. На заседание на Общински съвет – Бургас на 26.06.2012г. с протокол № 11 е взето решение за предоставяне на терен в обособено УПИ II, кв.139 по плана на ЦГЧ в Бургас, намиращ се между улиците „Цар Симеон“ и булевард „Стефан Стамболов“.През 2018 година Протокол № 39, 27.03. 2018 г., т. 21.1 Общински съвет взема решение за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, представляващ скулптурно изображение.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие


III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия
да
Екип-строителен инженер,специалност “ПГС”или “ССС”, или аналогична специалност,ако образователната степен е придобита в държава,един архитект и скулптор,като архитекта и инженера,следва да притежават квалификация и правоспособност съгласно чл.229, чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от ЗКАИИП.Скулптора следва да е изпълнявал минимум една услуга, изработване на паметник от монументалното изкуство.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 

Открит

IV.1.7) Имена на вече избрани участници: 1 (в случай на ограничен конкурс)


Идейно решение – Максимален брой точки – 60 /шестдесет/.Общата оценка на идейното предложение е сбор от стойностите по три показателя - А= П1+П2+П3. Оценката на показател идейно решение се извършва на база сравнение между отделни предложения, като се оценяват висока естетическа, художествена и функционална стойност на предложеното идейно решение съгласно представеното техническо задание, приложени към проектното предложение. Към идейното решение се прилага обяснителна записка (вид и качество на материалите, размери на паметника, от която Журито да придобие най-точна представа за обекта и идейното решение.„Идейно решение“ – Максимален брой точки – 60т.
П1 Описание на идейно решение – максимален брой точки – 20т.
П2 Връзка на идейното решение със заобикалящата го среда – максимален брой точки – 20т.
П3 Символика на пластичното решение – максимален брой точки – 20т.
Б. Решението е в рамките на пределно допустимите средства - до 40т.
Комплексната оценка на проекта се формира като сума от общите оценки по критерии А и Б, както следва:
К О = А + Б
Максималната комплексна оценка е 100 т. Проектът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

IV.2) Административна информация 

IV.2.2) Срок за получаване на проекти или на заявления за участие

26/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати: 2 (дд/мм/гггг) (в случай на ограничен конкурс)

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие: 1  BG

IV.3) Награди и жури 

IV.3.1) Информация относно наградата/ите
да

Първо място - 1000лв., второ място - 800лв., трето място - 700лв.

Наградeният фонд се изплаща на класираните участници не по-късно от 30 дни след приключване журирането на конкурса и след влизане в сила на решението за класиране на Възложителя.
IV.3.3) Последващи поръчки
да
IV.3.4) Решение на журито
да

IV.3.5) Имена на избраните членове на журито: 1 2

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

На класирания на първо място участник ще се възложи изготвяне на технически проект,изграждане и монтаж на паметника, след провеждането на процедура по реда на чл.79, ал. 1, т. 9 от ЗОП.За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).Посочената прогнозна стойност е максимална, като включва стойността на наградите и реализацията на проекта, вкл. изработване на технически инвестиционен проект.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедура и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва