Деловодна информация
01158
05-05-7-34 14/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
14/10/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 687-6880
office.bourgas@bgports.bg +359 687-6881

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/293


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара – Бургас“ по обособени позиции
45200000      
Строителство

„Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара - Бургас“ в две обос. позиции: ОП 1: “СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център“ и ОП 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център”
Предметът на обществена поръчка вкл. изпълнение на СМР с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара, в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на „Детски научен център“ и изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване за осъществяване дейностите в детският център.За осъщ-не на дейностите е изготвен тех.инвестиц. проект и интериорен проект . Описание на СМР, предмет на О.п.№1 и обемът и изисквания за изпълнение на доставките, предмет на О.п. № 2 са представени в технич.спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
428506.58      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

територията на Пристанище Бургас

Предмета на ОП 1 включва изпълнение на строителни и монтажни работи с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара, в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на „Детски научен център“.За осъществяване на строително-ремонтните дейности е изготвен технически инвестиционен проект съгласно изискванията на Наредба № 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти при спазване на действащите нормативни изисквания. Описание на строително-ремонти дейности, предмет на Обособена позиция №1 е предоставен в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка (в частност на съответната обособена позиция). Целта на обществената поръчка е изграждане на Детски научен център,
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в “Детски научен център 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

територията на пристанище Бургас

Пълният обхват на поръчката по обособена позиция № 2 включва избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване за нуждите на Детски научен център, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване.Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответсво на предварително изготвеният и предоставен от възложителя интериорен проект.Всички елементи на обзавеждането следва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им. Пълното и детайлно количествено описание на обзавеждането и оборудването са подробно посочени в Количествено-стойностна сметка, приложена към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея. Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни стандарти (или техни еквивален
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 095-230688 (напр. 2015/S 123-123456)   и  911473 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Д-13    1   СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

17/09/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Научен център Бургас 2019 177385428
ул. Страхил №6, вх.2, ет.2
Бургас BG341 8000 България
rendstroi@gmail.com +359 0887493220
+359 0887493220
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Рендстрой ЕООД 203918478
ул. Страхил №6, вх.2, ет.2
Бургас BG341 8000 България
rendstroi@gmail.com +359 0887493220
+359 0887493220
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Термал инженеринг ООД 102130456
ул.Крайезерна № 157
Бургас BG341 8000 България
office@termal.bg +359 056878750
https://thermal.bg/ +359 056878750
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
430000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

428506.58      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/10/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва