Деловодна информация
01158Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
05-11-12 23/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 130316140
бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4
гр. София BG411 1574 България
Надежда Терзийска - ръководител отдел Финансов, дирекция АФИО +359 28079999/ +359 28079968
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/268


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по пет обособени позиции
66510000      SB01, MA09, MA04, MA14, IA36
Услуги

Настоящата обществена поръчка е проведена с цел застраховане на имущество на ДП „Пристанищна инфраструктура“, включващо Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“; Застраховка „Обща гражданска отговорност“; Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“, Застраховка „Плавателни съдове“ и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“, „Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“; Групова Застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието.
Подлежащите на застраховане обекти/лица по съответните обособени позиции са изчерпателно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2) към документацията за обществената поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
272941.94      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

„Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      SB01, MA09, IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Договорите с избраните изпълнители се сключват, съответно застрахователните полици се представят в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София.

Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“. Подлежащите на застраховане обекти и покрити рискове са описани в Техническата спецификация (Приложение 2) към документацията за обществената поръчка.
Участниците, които желаят да участват по тази обособена позиция, представят оферта, от която да е видно, че:
а) Застраховката ще покрива и разходи за отстраняване на развалини и останки, демонтиране или събаряне на части от погиналото или увреденото застраховано имущество и разходи за преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество за периода от датата на застрахователното събитие да отстраняване на последствията от него.
б) Застрахователното обезщетение се изплаща без да се доказва на застрахователя, дали се изгражда или подменя увреденото при застрахователното събитие имущество до вида, в който е било преди събитието.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10
Участие в положителния финансов резултат    10
Цена
80
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2), а специалните изисквания са описани в раздел II, т. 2.1. от документацията за обществената поръчка. Изисквания за покритие на застраховките по всички обособени позиции – без самоучастие.

II.2) Описание 1

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      SB01, MA09
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Договорите с избраните изпълнители се сключват, съответно застрахователните полици се представят в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София.

Застраховка „Обща гражданска отговорност“. Подлежащите на застраховане обекти и покрити рискове са описани в Техническата спецификация (Приложение 2) към документацията за обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10
Цена
90
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изисквания за покритие на застраховките по всички обособени позиции – без самоучастие.

II.2) Описание 1

Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      SB01, MA09, MA04
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Договорите с избраните изпълнители се сключват, съответно застрахователните полици се представят в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София.

Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“. Подлежащите на застраховане обекти и покрити рискове са описани в Техническата спецификация (Приложение 2) към документацията за обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10
Цена
90
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2), а специалните изисквания са описани в раздел II, т. 2.2. от документацията за обществената поръчка. Изисквания за покритие на застраховките по всички обособени позиции – без самоучастие.

II.2) Описание 1

Застраховка „Плавателни съдове”, "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, "Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда;Риск от щети;Риск от потъване" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      SB01, MA09, MA14
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Договорите с избраните изпълнители се сключват, съответно застрахователните полици се представят в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София.

Застраховка „Плавателни съдове”, "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, "Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“. Подлежащите на застраховане обекти и покрити рискове са описани в Техническата спецификация (Приложение 2) към документацията за обществената поръчка.
Участниците, които желаят да участват по тази обособена позиция, представят оферта, от която да е видно, че всички плавателни съдове на ДП „Пристанищна инфраструктура” сe застраховат за рисковете „Плавателни съдове”, "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, а за посочените в отделен списък 9.2 допълнително за рисковете „Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изплащане на застрахователното обезщетение    10
Цена
90
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2), а специалните изисквания са описани в раздел II, т.2.3. от документацията за обществената поръчка. Изисквания за покритие на застраховките по всички обособени позиции – без самоучастие.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  884093 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
21    1   Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

25/03/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

3
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗК „Лев Инс“ АД 121130788
бул. „Черни връх“ № 51Д
София BG411 1407 България
info@lev-ins.com +359 29523323
www.lev-ins.com +359 29522481
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

146822.70      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
22    2   Застраховка „Обща гражданска отговорност“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

25/03/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗК „Лев Инс“ АД 121130788
бул. „Черни връх“ № 51Д
София BG411 1407 България
info@lev-ins.com +359 29523323
www.lev-ins.com +359 29522481
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4400      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
23    3   Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

25/03/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

5
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД 121265177
ул. „Света София“ № 7, ет. 5
София BG411 1301 България
headoffice@ozk.bg +359 29813122
www.ozk.bg +359 29814351
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

57048      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
24    4   Застраховка „Плавателни съдове”, "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, "Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда;Риск от щети;Риск от потъване"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/03/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„Дженерали застраховане“ АД 030269049
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 68
София BG411 1504 България
information@generali.com +359 29267111
www.generali.bg +359 29267112
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
85000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

64671.24      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

По Обособена позиция № 5 Групова застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието“ е постъпила само една оферта, за която е констатирано несъответствие с предварително обявените от възложителя условия и на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП поръчката е прекратена в тази й част, съответно е публикувано Обявление за невъзлагане на обособената позиция в РОП № 901787 от 19.03.2019 г.
По отношение на останалите четири обособени позиции, въз основа на сключените с избраните изпълнители договори, са издадени застрахователни полици от 01.04.2019 г. Срокът за изпълнение на договорите е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането им в сила, като за всеки период от 12 календарни месеца се издават застрахователни полици поотделно.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/04/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва