Деловодна информация
00276Български пощи ЕАД
OP-24-9 23/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
00276-2018-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31
София BG411 1700 България
А.Маркова +359 29493233
a.markova@bgpost.bg +359 29625329

Интернет адрес/и

www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции
30125100      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции: oбособена позиция 1 – „Доставка на оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства с марка Lexmark; oбособена позиция 2 – „Доставка на оригинални или съвместими консумативи за печатащи и копирни устройствa“. Срок за изпълнение на поръчката: до 36 месеца от датата на сключване на договора или от изчерпване на финансовия му ресурс на Възложителя. Всички доставки ще бъдат уточнявани и ще се заявяват писмено по факс или по електронен път. Срокът за изпълнение на заявките е до 5 работни дни от приемане на заявката. Възложителят си запазва правото да възлага спешни поръчки, което обстоятелство изрично се посочва в заявката. Срокът за доставка на спешните поръчки е до 24 часа от приемане на заявката.Участникът следва да осигури централизирано приемане на заявките за обслужване (Help Desk ) с работно време 8 часа.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
640000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

Доставка на оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства с марка Lexmark 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Доставките следва да се осъществяват със собствен превоз и за сметка на Изпълнителя до структурни единици на „Български пощи” ЕАД, точните им адреси са посочени в документацията за участие

Доставка на оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства с марка Lexmark съгласно техническата спецификация на Възложителя
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При доставката се проверява комплектността на заявените артикули, съгласно подадената заявка от страна на Възложителя. Доставените артикули ще бъдат в оригинална фабрична опаковка с ненарушена цялост и със стикер, удостоверяващ произхода на съответния консуматив – производител, място на производство и др. информация за консуматива, артикулите фигурират в актуалната продуктова листа

II.2) Описание 1

Доставка на съвместими консумативи за печатащи и копирни устройства 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Доставките следва да се осъществяват със собствен превоз и за сметка на Изпълнителя на обществената поръчка до структурните единици на „Български пощи” ЕАД

Доставка на оригинални или съвместими консумативи за печатащи и копирни устройства съгласно техническата спецификация на Възложителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При доставката се проверява комплектността на заявените артикули, съгласно подадената заявка от страна на Възложителя. Доставените артикули ще бъдат в оригинална фабрична опаковка с ненарушена цялост и със стикер, удостоверяващ произхода на съответния консуматив – производител, място на производство и др. информация за консуматива, артикулите фигурират в актуалната продуктова листа.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  856253 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
27    1   Доставка на оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства с марка Lexmark
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/01/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД 131056539
ул. Орлово гнездо №6 ет. 1 ап.1
София BG411 1000 България
office@prime-tech.bg +359 29581066
https://www.prime-tech.bg/ +359 29581464
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
540000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

540000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
26    2   Доставка на съвместими консумативи за печатащи и копирни устройства
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/01/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АТС България ООД 130332479
ул. Ана Ахматова №9
София BG411 1000 България
order@atsbulgaria.com +359 29752202
http://www.atsbulgaria.com/ +359 29752285
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

100000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/01/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва