Деловодна информация
01158Държавно предприятие "Пристанищна инфарструктура"
05-11-8 08/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
Анна Натова - директор на дирекция Управление на проекти +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/219


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на национален доклад и регионален план за действие, свързани с изпълнението на дейности по Проект DBS Gateway Region № DTP1-050-3.1, финансиран по Програма Дунав 2014-2020г., по 2 позиции
79311000      
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е извършването на проучване и изготвяне на национален доклад за съществуващите планове и стратегии за развитие на Дунавско-Черноморския регион, както и на регионален план за действие за региона на река Дунав във връзка с изпълнението на предвидените дейности в рамките на Работен пакет 4 „Пътна карта“ по Проект „Regional and Transport Development in the Danube - Black Sea Region Towards a Transnational Multiport Gateway Region” (DBS Gateway Region) № DTP1-050-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г. (Програма „Дунав“ 2014-2020 г.). Националният доклад и регионалният план са свързани с изпълнението на дейност 4.1. „Пътна карта“ и дейност 4.2. „Регионални планове за действие“ по Проекта.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
26400      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София

Националният доклад за съществуващите планове и стратегии за развитие на Дунавско-Черноморския регион следва да бъде изготвен въз основа на извършено проучване на съществуващите регионални, национални, европейски и международни планове и стратегии за развитие на региона река Дунав – Черно море. Докладът следва да кореспондира с оперативните цели, заложени в стратегическия документ „Обща визия 2040“, разработени в рамките на Работен пакет 3 „Анализ на потенциала“ от Проекта, както и да анализира съществуващите политики, стратегии и планове, свързани с развитието на речния, железопътния и сухоземния транспорт в Дунавско-Черноморския регион.
Специфичните цели, за изпълнението на които следва да се съдържа информация в доклада, са подробно посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 1 – част III.1. от документацията за поръчката.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
DBS GATEWAY REGION № DTP1-050-3.1, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014 - 2020 Г.

II.2) Описание 1

ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София

Регионалният план за развитие на региона на река Дунав представлява ключов документ.
Планът следва да е в съответствие с регионалната политика на Европейския съюз и с националните цели за регионално развитие, като отразява и специфичните условия и потенциал за развитие на този регион.
Целта на плана е да допълва/предлага мерки, които не са включени в стратегическите документи, проучвани в рамките на дейност 4.1 от Проекта – изготвянето на национален доклад по обособена позиция 1, както и да описва конкретни действия с цел да се ускори реализирането на вече съществуващите мерки, посочени в проучваните стратегически документи по дейност 4.1.
Минималният обхват на плана и на ключовите действия, заложени в него, са подробно посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 2 - Част III.2. от документацията за поръчката.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
DBS GATEWAY REGION № DTP1-050-3.1, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014 - 2020 Г .

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  824101 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДЕП-18    1   ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

30/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Естат ООД 130891931
жк Младост - 1А, бл. 548, вх. Б, ет. 2, ап. 203
София BG411 1729 България
office@estatbg.com +359 29505515
+359 29505515
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

9000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДЕП-19    2   ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

30/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Естат ООд 130891931
жк Младост 1А, бл. 548, вх. Б, ет 2, ап. 203
София BG411 1729 България
office@estatbg.com +359 29505515
+359 29505515
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

17400      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/05/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва