Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-3-26 03/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Стоян Христов - директор на Клон - ТП Русе и ръководител проект, тел. 082 818989 +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/222


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект„Danube Ports Network–DAPhNE“№ DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество„Дунав“ 2014-2020
79311000      
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е изготвянето на национални доклади във връзка с изпълнението на предвидените дейности в рамките на Работен пакет (РП) 3 „Пристанищно законодателство и финансиране“ по проект „Danube Ports Network“ (DAPhNE) DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г. Докладите се разработват за постигане целите на дейност 3.2. „Подобряване и хармонизиране на пристанищното законодателство“ и на дейност 3.3. „Схеми за държавна помощ за финансиране на инвестиции в пристанища“ от проекта.
Предмет на Позиция № 1: Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България;
Предмет на Позиция № 2: Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
25250      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

При разработването на националния доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България следва да бъде направен преглед на законодателството на национално ниво, след което да бъдат идентифицирани решения, приложими за проблемите, които са налице на регионално равнище. За тази цел е разработен модел на национален доклад с определена изискуема структура, обхващаща най-важните аспекти по отношение на законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища, която трябва да бъде разгледана.
Специфичните аспекти, които трябва да обхваща докладът и по които следва да се съдържа информация, са подробно посочени в Техническата спецификация по Позиция № 1 – Раздел X, 2.1. от документацията за поръчката.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ (Danube Transnational Programme) 2014 - 2020 г.

II.2) Описание 1

Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Националният доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България следва да бъде изготвен на база предварително съставен образец, като трябва да бъде съсредоточен основно върху настоящата ситуация по отношение на държавните помощи, идентифицирането на съответните институции, участващи в предоставянето и одобрението на средства за пристанищни инвестиции, както и да изследва действащите практики в областта на държавните помощи. Докладът ще послужи като база за разработване на модел за схеми за държавна помощ, валиден за Дунавския регион.
Специфичните аспекти, които трябва да обхваща докладът и по които следва да се съдържа информация, са подробно посочени в Техническата спецификация по Позиция № 2 – Раздел X, 2.2. от документацията за поръчката.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ (Danube Transnational Programme) 2014 - 2020 г.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  829694 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
27.06.2018 16:03 ч. :  16 служебно вписване
затвори
 История ДЕП-16    1   Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ниони ООД 200172190
ул. Г.С. Раковски № 149, вх. Б., ет. 5, ап. 38
София BG411 1000 България
prsrmk@gmail.com +359 887647677
+359 887647677
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
13400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

13350      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
27.06.2018 16:03 ч. :  17 служебно вписване
затвори
 История ДЕП-17    2   Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ниони ООД 130316140
ул. Г.С. Раковски № 149, вх. Б, ет. 5, ап. 38
София BG411 1000 България
prsrmk@gmail.com +359 887647677
+359 887647677
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11900      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва