Деловодна информация
01605Поделение: БДЖ-Пътнически превози ЕООД
03-10-198 18/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
18/12/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2017-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Б.Николова; инж. Е.Христова +359 0887755390/+359 0889066493
bnikolova@bdz.bg +359 029800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-akumulatorni-baterii-za-tiagov-podvijen-sustav-.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на акумулаторни батерии за тягов подвижен състав”
31400000      
Доставки

Доставка на акумулаторни батерии за тягов подвижен състав, разделена на 5/пет/ обособени позиции:
- Обособена позиция №1 - "Доставка на акумулаторни батерии за дизелови локомотиви серия 52, 55, 07, 75 и 77""
- Обособена позиция №2 - "Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 44 и 45"
- Обособена позиция №3 - "Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 61"
- Обособена позиция №4 - "Доставка на акумулаторни батерии за ЕМВ серия 30 и 31"
- Обособена позиция №5 - "Доставка на акумулаторни батерии за ДМВ серия 10"
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
488656.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

Доставка на акумулаторни батерии за дизелови локомотиви серия 52, 55, 07, 75 и 77 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. „Заводска” №1, Локомотивно депо София

"Доставка на акумулаторни батерии за дизелови локомотиви серия 52, 55, 07, 75 и 77" - 12V/165Ah, стартерна - 250 броя;
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 44 и 45 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. „Заводска” №1, Локомотивно депо София;

"Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 44 и 45" - 6V/160Ah, 8 касети/1 к-т, алкална, тип КMZ160Р със синтеровани плочи, количество - 38 комплекта;
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 61 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул."Заводска" №1, Локомотивно депо София

"Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 61" - 48V/160Ah, 36 клетки, К. № 4024600013, тип 5КMZ160Р със синтеровани плочи - 2 комплекта;
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на акумулаторни батерии за ДМВ серия 10 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.Варна, ул.”Девня” №1, Локомотивен район Варна;

"Доставка на акумулаторни батерии за ДМВ серия 10" - 12V/100Ah C5 RAIL POWER - 64 броя ;
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 141-290712 (напр. 2015/S 123-123456)   и  797583 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
286    1, 2, 3 и 5   „Доставка на акумулаторни батерии за тягов подвижен състав”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

14/12/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Тристан 02 ООД 130839386
ул. Пчела, бл.15, ап.15
София BG411 1618 България
office@tristan02.com +359 029251222
+359 029251232
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

488656.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно влязло в сила Решение №29/20.10.2017г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции, процедурата е възложена за 4 обособени позиции, както следва:
1.Обособена позиция №1 - "Доставка на акумулаторни батерии за дизелови локомотиви серия 52, 55, 07, 75 и 77";
2.Обособена позиция №2 - "Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 44 и 45";
3.Обособена позиция №3 - "Доставка на акумулаторни батерии за електрически локомотиви серия 61";
4.Обособена позиция №5 - "Доставка на акумулаторни батерии за ДМВ серия 10";

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Вануату
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/12/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва