Деловодна информация
00276Централно управление
ОП-3-9 02/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
00276-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл.31
София BG411 1700 България
Ваня Чорбаджийска +359 2-949-3188
V.Chorbadzhiyska@BGPOST.BG +359 2-868-7011

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg/bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции
30199200      
Доставки

„Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с четири обособени позиции: Позиция І. до „РП”; Позиция ІІ. Полиетиленови пликове за колетни пратки; Позиция ІІІ. Полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни пратки, в т.ч. „вакуумни”; Позиция ІV. Полиетиленови пликове за винетни стикери“.Доставките се правят до:за Обособена позиция І: До складове на РУ на „БП” ЕАД, СП „ИМС/Булпост” и дирекция „СДМТ“ (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД (Приложение № 2).За Обособена позиция ІІ:До складове на РУ на „БП” ЕАД , СП „ИМС/Булпост” и дирекция „СДМТ” (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД. За Обособена позиция ІІІ:До регионалните управления БП и отдел „Ваучери и карти за услуги”, гр. Пловдив.За Обособена позиция ІV:До регионалните управления /РУ/ на „Български пощи” ЕАД.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

II.2) Описание 1

„Доставка на пликове за банкноти и монети за ценни пратки ( в т.ч. вакуумни)“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

До регионалните управления БП и отдел „Ваучери и карти за услуги”, гр. Пловдив.

Общи количества (за 24 месеца): -195/265 мм+30 мм (квитанция) – 155 000 (сто петдесет и пет хиляди) бр.;-295/365 мм+30 мм (квитанция) – 90 000 (деветдесет хиляди) бр.-120/150 мм (или подобен – 110/160 мм) - 160 000 (сто и шестдесет хиляди) бр.;-215 ± 5/390 ± 5 мм - 2 000 (две хиляди) броя-295 ± 5/ 420 ± 5 мм - 2 500 (две хиляди и петстотин) броя;-455 ± 5 мм / 540 ± 5 мм и с дръжка 90 мм - 2 500 (две хиляди и петстотин) броя;-120/200 мм – 100 000 (сто хиляди) броя;-230/300 мм – 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя;.Количества по партиди и видове – посочени са в Таблици № 5 и 6 (съответно за 2017 г. и 2018 г.) от техническите изисквания на Възложителя. Подробно изискванията за посочени в Раздел II от Документацията на Възложителя.Срок и начин за изпълнение – до 30 (тридесет) календарни дни, считано от дата на подписване на договора (за пликове без печат) – за първа партида;– до 30 (тридесет) календарни дни, считано от дата на одобрение на предпечатната подготовка (за пликове с печат) – за
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА не    не
Цена
100 %
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят си запазва правото да извършва количествени промени между отделните видове пликове съобразно възникналите в Дружеството нужди.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  778999 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    3   „Доставка на пликове за банкноти и монети за ценни пратки ( в т.ч. вакуумни)“
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти


V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.22 ал.1 т.8 , във вр. с чл. 108 т.4 във връзка с чл. 181, ал. 6 пред. второ и ал.7, във вр. с чл.110 ал.1 т.2 ЗОП за обособена позиция № 3 от Закона за обществените поръчки процедурата е прекратена с Решение № 3-5/19.06.2017 г., с мотиви подробно описани в посоченото решение.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за прекратяване подлежи на обжалване в 10-дневен срок от датата на получаването му, съгласно чл.197 ал.1 т.7 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/08/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва