Деловодна информация
00276Централно управление
ОП -29-7 23/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00276-2016-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул. Академик Стефан Младенов № 1 бл.31
София BG411 1700 България
Ваня Чорбаджийска +359 2949-3188
V.Chorbadzhiyska@BGPOST.BG +359 2868-7011

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”
34912000      
Доставки

„Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции” - Обособена позиция 1: „Доставка на колички с чанти за разнос на печатни издания и рекламни материали”; Обособена позиция 2: „Доставка на чанти за пощальони за разнос на пощенски пратки”
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

II.2) Описание 1

„Доставка на колички с чанти за разнос на печатни издания и рекламни материали” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34912000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG31
BG32
BG33
BG34
BG4
BG411

франко складовете на Възложителя – съответните регионални управления и специализирано поделение „ИМС/БУЛПОСТ” на „Български пощи” ЕАД.

1. Конструкция на количката:Размери на количката:дължина: 700 ± 100 мм.;широчина: 650 ± 50 мм.;височина: 950 ± 100 мм.Собствена маса: 11 ± 2 кг.Носеща конструкция:изпълнението на количката да бъде във вид на тръбна конструкция с кръгло или правоъгълно сечение на носещите компоненти, гарантираща нейната здравина, с диаметър или размер на по-дългата страна на сечението 25 ± 5 мм. и дебелина на стените 1,0 – 1,5 мм; основата и гърба на чантата към количката да опират на правоъгълни платформи с фермена конструкция, като платформите да са свързани помежду си под прав ъгъл;материал на носещата конструкция: метал или метални сплави; Ходова част:четири колела – две в предната и две в задната част на количката разположени правоъгълно или трапецовидно. Предните две колела да са свободно въртящи се, а задните две колела да са свързани с ос;разстояние между предните две колела: 450 ± 50 мм., разстояние между задните две колела: 500 ± 50 мм., разстояние между предните и задните колела: 350 ± 50 мм.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА НЕ    НЕ
Цена
100
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на чанти за пощальони за разнос на пощенски пратки” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34912000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG31
BG32
BG33
BG34
BG4
BG411

регионални управления и специализирано поделение „ИМС/БУЛПОСТ” на „Български пощи” ЕАД

Изисквания към материала за изработка на чанта:Непромокаем, здрав, влагоустойчив плат от полиестер, полиамид или сходна материя, с плътност минимум 300 гр./м2, промазан с поливинилхлорид (PVC) или сходно влагоустойчиво вещество за предпазване съдържанието от замърсяване или намокряне, с висока издръжливост на натоварване при интензивно ползване.Цвят: тъмен (черен, тъмносин, тъмносив). Конструктивни размери.Форма – правоъгълна.Външни размери на чантата: дължина 400 ± 50 мм., широчина 150 ± 20 мм., височина 290 ± 30 мм.;Капак на чантата: горен, с правоъгълна форма, затварящ чантата със самозалепваща се или магнитна лента; размери на покриващата част на капака: дължина 400 ± 50 мм., широчина 150 ± 20 мм., размери на прихлупващата част на капака: дължина 400 ± 50 мм., широчина 200 ? 250 мм.;Дъно на чантата: подсилено.Разпределение на вътрешното пространство в чантата:две вътрешни отделения; пред отделенията два джоба с размери: дължина 140 ± 10 мм., широчина 30 ± 5 мм., височина: 140 ± 10
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА НЕ    НЕ
Цена
100
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  751371 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    1   „Доставка на колички с чанти за разнос на печатни издания и рекламни материали”
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти


V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съглесно ч.197 ал.1 т.7 предл.второ от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/01/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва