Деловодна информация
01351Булгартрансгаз ЕАД
БТГ-04-19-25 07/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
01351-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор 175203478
п.к. 3, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Кирил Велков +359 29396294
kvelkov@bulgartransgaz.bg +359 29250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_na_avtomobili_s_visoka_prohodimost_4h4_djipove_-597-c1-0-1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) 200-005
34113200      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на 2 броя aвтомобили с висока проходимост 4х4 (джипове), както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34113200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Централно Управление на "Булгартрансгаз" ЕАД – с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”-2, бул. „Панчо Владигеров” № 66

Предметът на поръчката включва доставка на 2 броя aвтомобили с висока проходимост 4х4 (джипове), както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок.
Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя на джиповете, предмет на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка, считано от датата на подписване на договор    20
Гаранционен срок в календарни месеци, считано от датата на доставка    5
Гаранционен срок в километри пробег, считано от датата на доставка    5
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности, чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените дейности - удостоверение, издадено от получателя, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от указнията за подготовка на оферта.


1. Минимално изискване за допустимост по отношение на техническите възможности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП: Участникът следва да има изпълнена минимум 1 дейност, която е с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под дейности, които са сходни с предмета и обема на поръчката се разбира доставка на автомобил с висока проходимост (джип).
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участниците в проц. следва да отгов. на изискв. на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените обстоятелства.
Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в ел.н вид, съгл. чл.67, ал.4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществени поръчки от 02.03.2018г.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
няма
III.1.7)
1. Финансирането се извършва от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства.
2. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в чл. 3, ал. 3.1. – 3.3. вкл. или чл. 15, ал. 15.1.–15.4. вкл. (когато поръчката, се изпълнява от подизпълнител и е предадена като отделен обект на изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор от документацията за участие.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/02/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3, т.2 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:
- За участници – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на актуално състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.
- За упълномощени представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.
- За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
2. В случай на несъответствие между общата цената, изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.
3. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителя може да изиска по всяко време след отваряне на офертите, представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
4. На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП Възложителят определя следните минимално и максимално допустими стойности за показатели от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите:
Предложен срок на доставка - не повече от 90 дни от датата на сключване на договор;
Предложен гаранционен срок на джиповете в календарни месеци, считано от датата на доставка, удостоверена с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) от проекта на договор - не по-малко от 48 месеца и не повече от 72 месеца;
Предложен гаранционен срок на джиповете в километри пробег, считано от датата на доставка, удостоверена с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) от проекта на договор - не по-малко от 100 000 км. и не повече от 200 000 км. пробег.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва