Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-39 30/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
30/12/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0061 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69, ет. 4
София BG411 1574 България
инж. Наташа Ценева - директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост +359 28079999 / +359 28079937
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/352


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/352
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект:„Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна-инженеринг
71520000      
Услуги

Възлаганата услуга включва изпълнението на: оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно предвиденото в чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, така че да се гарантира изпълнението на строителните работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и на Възложителя, включително изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до възложителя и съставяне на Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл. 176б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Наредба № 5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Плавателните канали № 1 и № 2, Пристанище Варна, заедно с езерната част на навигационното трасе на подхода и обръщателния кръг на Пристанище Варна - Запад

Изпълнението на обект: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг“ трябва да се осигури достигане на дълбочина от 13,50 м (кота - 13,50 м по черноморска система), в граници не по-малки от съществуващите широчини по дъното на каналите и евентуално определяне на нови граници въз основа на оценка на възможностите за уширения, съобразени с тенденциите за увеличаване параметрите на съвременните плавателните съдове. Строежът е първа категория съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 1, б. "а"и „б“ от ЗУТ. Настоящата поръчка цели обезпечаване законосъобразното изпълнение на строителството, чрез оценка за съответствие на изготвените инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при реализацията му. Задълженията на изпълнителя (консултанта) произтичат от ЗУТ и други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството. Възлаганата услуга включва изпълнението на следните дейности:
1. Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;
2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно предвиденото в чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, така че да се гарантира изпълнението на строителните работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и на Възложителя, включително изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до възложителя и съставяне на Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл. 176б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Наредба № 5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите;
3. Извършване на координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството;
4. Осъществяване на контрол и съдействие във връзка със съставянето и издаването по време на строителството на всички документи, необходими за въвеждането на строежа в експлоатация в съответствие с действащото българско законодателство;
5. Осъществяване на контрол и съдействие във връзка с оформянето и съгласуването на техническа документация, вкл. издадени актове, за извършени работи и други свързани със строителния процес документи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
950000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
930

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора до получаване на последното разрешение за ползване. Посоченият срок в р. II.2.7) е изчислен на база на срока на договора за инженеринг.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а чуждестранните лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването за годност за упражняване на професионална дейност, като попълват поле „Вписване в съответния професионален регистър“ в раздел „А”, Част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП данните за регистрацията си – номер, дата на издаване и издател на документа, удостоверяващ вписването в съответния регистър, срок на валидност на регистрацията или посочват конкретните разпоредби от законодателството на съответната държава, по силата на които са придобили право да осъществяват дейността, предмет на поръчката, или посочват безплатен публичен регистър, от който Възложителят може да установи горните обстоятелства. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя удостоверение за вписването му в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при ДНСК или еквивалентен документ, удостоверяващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която избраният изпълнител е установен. В случай, че дейността ще се изпълнява от чуждестранно лице, което има право да упражнява дейностите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в които няма режим, еквивалентен на режима по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, същото преди започване изпълнението на договора следва да представи на възложителя заверено копие на временно и еднократно за определен строеж на територията на Република България удостоверение, издадено от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице съгласно чл. 10 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма поставен критерий за подбор, свързан с иконимическото и финансово състояние на участника.

Няма поставено изискване.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. За доказване на изискването при подаване на офертата участниците попълват поле „За поръчки за услуги: извършени услуги за конкретния вид“ (т. 1а) в раздел „В”, Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите, вида и обема на изпълнените дейности. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката, съгласно списъка в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. 2. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. За доказване на изискването при подаване на офертата участниците попълват поле „Образователна и професионална квалификация“ (т. 6) в раздел „В”, Част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП, като следва да бъдат посочени имената на експертите и необходимите данни, доказващи професионалната компетентност на лицата съобразно поставените от възложителя минимални изисквания. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

1. Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор за строежи, свързани с изграждане или реконструкция или основен ремонт на морски хидротехнически съоръжения и елементи от пристанищна инфраструктура. Не е задължително дейностите по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор за строежи на отделните съоръжения, посочени по-горе, да са извършени за един обект и/или по един договор. 2. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, отговарящи на следните минимални изисквания: а) Ръководител екип: образование - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, с професионална квалификация „строителен инженер” или еквивалентна; професионален опит като ръководител на консултантски екип на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. б) Инженер хидротехническо строителство: образование - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, с професионална квалификация „инженер“ по специалност „ХТС“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентна; професионален опит - да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант и/или технически изпълнител на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. в) Технически контрол по част “Конструктивна“ -да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, с професионална квалификация „инженер“ по специалност „ХТС“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентна; да притежава валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на ХТС”. г) Експерт инженер геодезист: образование - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, с професионална квалификация „инженер“ по специалност „геодезия” или еквивалентна; професионален опит - да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант и/или технически изпълнител на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. д) Експерт геоложки и хидрогеоложки проучвания: образование -да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, с професионална квалификация „инженер“ по специалност „геология”, „хидрогеология” или еквивалентна; професионален опит - да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант и/или технически изпълнител на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. е) Експерт по част Електро: образование - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Електротехника”, „Електроенергетика и електрообзавеждане” или еквивалентна; професионален опит - да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант и/или технически изпълнител на електропроводи СН. ж) Експерт по част ВиК: образование - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалетно; професионален опит - да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант и/или технически изпълнител на външни (площадкови) водопровод и/или канализация. з) Експерт по Газопроводи: образование - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на газопроводите или еквивалетно; професионален опит - да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант и/или технически изпълнител на газопроводи. и) Експерт по част „Пожарна безопасност”: образование - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”; професионален опит- да е участвал като консултант/строителен надзор на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилага.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС, е една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция в полза на Възложителя; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
III.1.7)
Първо плащане в размер на предложената цена за оценка на съответствието - след извършване на оценката за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвения Комплексен доклад и след издадено Разрешение за строеж и представяне на оригинална фактура от изпълнителя. Междинно плащане в размер на 10 % от цената за упражняване на строителен надзор - след подписване на първия Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Междинно плащане в размер на 30 % от цената за упражняване на строителен надзор - след достигане на 50% от стойността на договора за инженеринг. Междинно плащане в размер на 30 % от цената за упражняване на строителен надзор - след достигане на 80% от стойността на договора за инженеринг. Окончателно плащане в размер остатъчната стойност от цената за упражняване на строителен надзор - след изготвяне на последния Техн. паспорт и издаване на последното РП.
III.1.8)
Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Документът за създаване на обединение да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката); б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката и да са уговорили солидарна отговорност на членовете му, когато такава не се предвижда съгласно приложимото законодателство.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Закон за устройство на територията (чл. 166 - 169) и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/06/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/02/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4, заседателна зала

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на офертата липсата на тези обстоятелства се доказва чрез попълване на р. А-Г от ч.т III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП. 2. Не могат да участват пряко или косвено в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице някое отизключенията по чл. 4 от горепосочения закон. 3. Не могат да участват или да представляват физически или юридически лица в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Участникът трябва да отговаря на изискванията по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ.
Освен на горните основания, Възложителят отстранява също:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
- участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;
- участник, чието ценово предложение надвишава определената максимална прогнозна стойност на поръчката;
- участник, който не е поставил ценовото си предложение в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” или, който по какъвто и да е начине включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да подава всяко заинтересовано лице в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва