Деловодна информация
1158
05-11-37 30/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
30/12/2019 (дд/мм/гггг)
1158-2019-0060 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Венцислав Кръстев- експерт в дирекция СРПУЕ +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/349


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/349
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища“
72200000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва разработването и внедряването на интегрирана информационна платформа, която да осигури наблюдение, защита и реакция на измененията на съпътстващата среда по отношение на замърсяване вследствие разливи на нефтопродукти, което ще доведе до по-голяма предвидимост и безопасност на пристанищната дейност и водния транспорт, да предоставя данни в зависимост от определените чрез анализ параметри и да сигнализира при настъпили събития, които са идентифицирани като рискови, да осигурява възможност за цялостно наблюдение, проследяване на източниците на нефтени разливи и да спомогне за създаване на възможности за борба с разливите. В предметът на поръчката е предвидено също така интеграция на платформата с идентифицираните ИТ системи и/или надграждането им, както и обучаването на потребители на възложителя за работа с нея. Пълният обхват на дейностите,които трябва да се извършат са посочени в Техническото задание, неразделна част от настоящата документация
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София и офисът на изпълнителя на обществената поръчка

Предметът на обществената поръчка включва разработването и внедряването на интегрирана информационна платформа, която да осигури наблюдение, защита и реакция на измененията на съпътстващата среда по отношение на замърсяване вследствие разливи на нефтопродукти, което ще доведе до по-голяма предвидимост и безопасност на пристанищната дейност и водния транспорт, да предоставя данни в зависимост от определените чрез анализ параметри и да сигнализира при настъпили събития, които са идентифицирани като рискови, да осигурява възможност за цялостно наблюдение, проследяване на източниците на нефтени разливи и да спомогне за създаване на възможности за борба с разливите. В предметът на поръчката е предвидено също така интеграция на платформата с идентифицираните ИТ системи и/или надграждането им, както и обучаването на потребители на възложителя за работа с нея.
Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка (ТО)    60 %
Цена
40 %
II.2.6) Прогнозна стойност
3500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

Показателят за оценка „Техническа оценка” (ТО) съдържа следните подпоказатели: ПКП - „Професионална компетентност на персонала” и ПРП - „Подход за реализация на поръчката”. Подробна информация за начина на оценяване по отделните показатели за оценка и за броя точки, които ще получат участниците се съдържа в документацията за участие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката*, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години (2016, 2017, 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС.

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката*, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години (2016, 2017, 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС. За участник чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
* За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се приема сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от услуги, свързани с разработване и внедряване на информационни системи.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП горното изискване се доказва с представянето на документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с този на настоящата поръчка;
2. Участникът в процедурата трябва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват: разработване и поддръжка на информационни системи / софтуерни системи.


1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с този на настоящата поръчка. За дейност „сходна“ с предмета на настоящата поръчка се приема услуга с приключена гаранционна поддръжка, включваща разработване и внедряване на информационна система, интегрирана с други информационни системи за постоянен обмен на данни.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т.1б). Участникът посочва списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
Възложителят не поставя изискване по отношение на обема на изпълнените сходни услуги.
2. Участникът в процедурата трябва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват: разработване и поддръжка на информационни системи / софтуерни системи.
В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по разработване, внедряване и поддръжка на ИИП.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне на заверено копие или оригинал на сертификат за EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ разработване и поддръжка на информационни системи / софтуерни системи. Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП ще бъдат приемани и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по не зависещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
За отговарящи на изискванията се приемат и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата цена на договора без ДДС.
Изпълнителят предоставя и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата цена, преди изплащането на дължимия аванс по договора.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане се уреждат в договора за обществена поръчка.
III.1.7)
1. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 500 000,00 лева без ДДС (три милиона и петстотин хиляди лева без ДДС). Посочената стойност се явява и максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага за изпълнение на поръчката, т.е. прогнозната стойност представлява максимална (пределна) цена на договора и не следва да бъде надвишавана.
2. Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не е осигурено финансирането за нейното изпълнение. В тази връзка на основание чл. 114 от ЗОП, договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен под условие, като всяка от страните може да поиска неговото прекратяване без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
3. Начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка, където е предвидена схема на плащанията.
III.1.8)
Няма изискване обединенията да имат правна форма за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й.
В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, задължително в акта за създаване на обединението, членовете следва да уговорят солидарна отговорност за изпълнението на договора за обществената поръчка и трябва да бъде посочена следната информация:
- права и задължения на участниците в обединението;
- разпределение на отговорността между членовете на обединението;
- дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде направено и в отделен/обособен документ).
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/06/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/02/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато преди или по време на провеждането й за него са възникнали обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 - 5 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3-5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон.
Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са налице забранителните основания по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Освен на посочените по-горе основания, възложителят отстранява от процедурата:
а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;
б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
в) участници, които са свързани лица;
г) участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва