Деловодна информация
01158
05-05-16#2 27/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
27/12/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0058 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 56876880
office.bourgas@bgports.bg +359 56876881

Интернет адрес/и

http://bgports.bg/bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/350


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/350
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Обзавеждане и оборудване на сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас“
39200000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработка и/или доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване за новопостроена сграда „Конгресен и научно-изследователски център”.
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за изработка и/или доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване. Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответства на предварително изготвения и предоставен от Възложителя интериорен проект.
Пълното и детайлно количествено описание на специализираното обзавеждане и оборудване са подробно посочени в Количествено-стойностна сметка, приложена към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея.
Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност и екологичност.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39200000      
39153000      
39151300      
39113200      
39120000      
39112000      
39136000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Бургас, пристанище Бургас, сграда "Конгресен център".

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за изработка и/или доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване. Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответства на предварително изготвения и предоставен от Възложителя интериорен проект.
Пълното и детайлно количествено описание на специализираното обзавеждане и оборудване са подробно посочени в Количествено-стойностна сметка, приложена към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея.
Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност и екологичност.
Критериите по-долу
 
ДА Общ срок за изпълнение на поръчката    30
Гаранционен срок    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма изискване
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1, от ЗОП – участниците трябва да са реализирали за последните три приключили финансови години минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

1. Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 2 000 000 лева, включително и минимален оборот от 1 000 000 лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
Под „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от изработка и/или доставка и монтаж на мебели.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП – участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП да прилага система за управление на качеството


1.Участниците трябва да са изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентичeн или сходен на този на настоящата обществена поръчка през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под предмет и обем „сходен или идентичен" с предмета на поръчката следва да се разбира: изработка и/или доставка и монтаж на офис мебели и изработка и/или доставка на столове – минимум 300 броя.
Забележка: За изпълнена дейност се приема дейност, чието изпълнение е приключило към датата, определена като краен срок за подаване на оферти.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В с посочване на стойностите, датите, получателите, вида и обема на извършените доставки.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството:
• Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен или идентичен с предмета на поръчката.
Под обхват „сходен или идентичен с предмета на поръчката” да се разбира доставка и/или монтаж и/или производство на мебели.
Продължава в VI.3 Допълнителна информация..
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Преди сключване на договора за изпълнение:
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:
IBAN : BG06 CECB 9790 1043 0564 01
BIC: CECBBGSF
Банка : ЦКБ АД - Клон БУРГАС
ДП „Пристанищна инфраструктура”
Клон-териториално поделение Бургас
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
1.Финансирането е със собствени средства.
2.Възложителят заплаща авансово 30 % (тридесет процента) от цената по алинея (2.1 i) от договора в срок от 20 (двадесет) дни от подписване на Договора и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане или сумата от [?] ([?]) лева, в една от формите, посочени в член 10 от Договора. Авансът се счита за усвоен след подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) от настоящия Договор.
(ii) Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по алинея (2.1) от договора от в размер на [?] (с думи: [?])в срок до 20 (двадесет) дни след доставката на оборудването и обзавеждането, предмет на договора и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) от Договор.
3. Предложената цена е в левове, без ДДС и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение предмета на поръчката.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/08/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/02/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

В административната сграда на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас на ДППИ : гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от III.1.3. -При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (обхват на сертификацията, валидност, номер)!
Забележка:
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП
2. Специфични национални основания за изключване, съгласно посочените в раздел „Г" от част III „Основания за изключване" на ЕЕДОП.
2.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256-260 от НК;
2.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда;
2.3. Нарушения по чл. 13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
2.4. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура;
2.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.
2.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
3. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
4. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срока на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва