Деловодна информация
01158
05-05-17#2 27/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
01158-2019-0059 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ 130316140
ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Бургас BG341 8000 България
Димитър Николов +359 56876880
office.bourgas@bgports.bg +359 56876881

Интернет адрес/и

http://bgports.bg/bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/351


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/351
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Озвучаване и мултимедия за конгресна зала в сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас”
32342410      
Доставки

Обществената поръчка е с предмет: „Озвучаване и мултимедия за конгресна зала в сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас”.
Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да изпълни доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на най-малко следното технологично оборудване по представената техническа спецификация: Стационарно монтирана фермена конструкция от четиримерни алуминиеви модули 4 метра всеки един, черен цвят – 14 броя; Електроакустична система; Мултимедия; Сценично осветление; Комплексен монтаж, пуск и настройка на системата; Поддръжка и обновяване (актуализиране) на лицензирания софтуер, инсталиран към системите през целия гаранционен срок, от датата на предаване на Възложителя на функциониращо технологично оборудване;
Поддръжка на всички компютри и периферни устройства от компонентите на системата през целия гаранционен срок от датата на предаване на Възложителя на функциониращо технологично оборудване; Да осигури необход.обучение.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32342410      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Бургас, пристанище Бургас, сграда "Конгресен център".

Стационарно монтирана фермена конструкция от четиримерни алуминиеви модули 4 метра всеки един, черен цвят – 14 броя; 2. ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНА СИСТЕМА, състояща се от продукти със следните минимални характеристики:
- Озвучително тяло тип Variable Dispersion Array, съдържащо 8 броя НЧ: 130 мм и 4 броя ВЧ: 1", разделени в 4 акустични секции с променяем ъгъл, Чувствителност: 100dB, Мощност (IEC60268-5): 350W, Ъгъл на излъчване: 100°H x 15/30/45/60°V, Честотен диапазон: 70 Hz - 20 kHz – 7 броя;
- Суббасово озвучително тяло 600W – 4 броя;
- Крепежни елементи за провестане на групи озвучителни тела – к-т;
- Усилвател на мощност 4 x 550W / 4?, Автономно захранване на всеки един от четирите усилвателни канала – 4 броя;
- Цифрова матрица с вграден музикален медиен сървър. Възможност за автоматизиране на музикалната програма чрез административен и потребителски интерфейс по система 365/24-7. Възможност за конфигуриране на индивидуални потребители с нива на потребителски достъп – 1 брой;
- Двулентово озвучително тяло, 12"+1", 400+100W, 130dB SPL – за сценичен монитор – 4 броя;
- Цифров смесителен пулт 32 XLR Inpu, 16 XLR outputs, 25 Mix buses, 8 DCA and 6 Mute groups, 8 Stereo effects, 40-Bit floating point DSP, 25 x 100 mm Motor fader, 7" Colour display, 32x32 USB Audio Interface, DAW remote control– 1 брой;
- Цифров стейч бокс 32 входа x 16 изхода -1 брой;
- Динамичен суперкардиоиден микрофон 50-16,000 Hz, 150 ohms – 2 броя;
- Динамичен кардиоиден микрофон 50-15,000 Hz, 300 оhms – 2 броя;
- Безжична приемо-предавателна система с Микрофонен предавател тип "брошка" – 4 броя;
- Безжична предавателна система тип "handheld" с Капсула - димнамичен кардиоид – 2 броя;
- Безжична предавателна система тип "handheld"с Капсула - димнамичен супер кардиоид – 2 броя;
- Микрофон тип „хедсет“, 40 - 20 000 Hz, 150 dB – 2 броя;
- Преносим компютър с операционна система и звуков интерфейс – 1 брой;
- CD/USB плеър – 1 брой;
- Активни мониторни озвучителни тела - звукооператор - двулентови – 2 броя;
- Слушалки - звукооператор - тип професионален монитор – 2 броя;
- Необходимите кабели, конектори, консумативи, стойки – комплект.
3. МУЛТИМЕДИЯ:
- ММ проектор 16:10, лазерен, WUXGA, 8000 lumens – 4 броя;
- Късофокусна оптика за видеопроектор 0.8-1.0:1 – 4 броя;
- Екран ръчно сглобяем, за монтаж на ферма с проволки - 4 броя;
- Аудио Видео пулт, USB 3.0 Streaming, 4-Channel Video Plus Stills, NTSC/PAL, HD, Computer Signal Compatible, 12-Channel Digital Audio – 1 брой;
- Превю монитор – 1 брой;
- Матрица HDMI/HDBaseT – 1 брой;
- HD BaseT екстендер – 2 броя;
- HD BaseT матричен екстендер – 1 брой;
- SDI/HDMI преобразувател – 2 броя;
- Необходимите кабели, конектори, консумативи, стойки – комплект.
4. СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ със следните минимални характеристики:
- прожектор: Сцена- предно осветление - ЛЕД 350W 3,000K >96CRI Warm White,14,000+ Lumen, 11° to 57° моторизиран зуум, Flicker Free – 4 броя
- профилен прожектор: Сцена- предно осветление - ЛЕД 130W, Warm White 3,000K >91CRI | 10,000+ Lumens, Flicker Free – 4 броя;
- осветително тяло: Сцена- предно осветление - softlight 240w, Linear White (3,200K - 5,600K), Flicker Free – 4 броя;
- прожектор: Сцена- задно осветление - ЛЕД 150W 3,000K >95CRI Warm White, 6,500+ Lumen, 15° to 38° моторизиран зуум, Flicker Free – 4 броя
- прожектор тип „мувинг хед“ Сцена- ефектно осветление – превключваема мощност на лампата 190/240/280W, 3° - 27° Spot, 1° - 18° Beam , 5° to 33° Wash, Full CMY, CTO, CTB, QUAD RGBY Filters – 4 броя;
- прожектор: Сцена- ефектно осветление - 36 x 25W, 7-in-1 RGBAW+Lime+UV LEDs , Flicker Free, Art-Net, Kling-Net, RDM протоколи – 4 броя;
- прожектор: Зала (към публика) - Wall Wash 150W COB RGBW LED, White (7200K - 3200K), 90° x 113° Elliptical Beam, Flicker Free – 4 броя;
- прожектор тип „мувинг хед“ 4 броя;
- 8 канален DMX сплитер – 3 броя
- Контролер за осветление с 15.6” Full HD multi touch screen - 1 бр
Критериите по-долу
 
ДА Общ срок за изпълнение на поръчката    30
Срок за отстраняване на възникнал проблем    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма изискване
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изискване

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП – участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
2.Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП - участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания


1.Участникът следва да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под дейност, идентична или сходна с предмета и обема на настоящата поръчка следва да се разбира: изграждане на системи за Електроакустика, мултимедия, конферентно оборудване, сценично осветление на конферентни и/или театрални и/или спортни (многофункционални) зали.
Доказване на посоченото изискване:
За доказване на посоченото изискване при подаване на офертата участниците попълват в част IV Критерии за подбор, в раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите, вида и обема на доставката.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, отговарящи на следните минимални изисквания:
Експерти – минимум 2 бр.:
• да притежават професионална квалификация в област Електроакустика и/или озвучаване или еквивалент;
• да притежават опит в изграждане на поне една система за: eлектроакустика и/или мултимедия и/или конферентно оборудване и/или сценично осветление,
Доказване на посоченото изискване:
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В, като следва да бъдат посочени имената на експертите и необходимите данни и информация, доказващи професионалната компетентност на лицата съобразно с поставените от възложителя минимални изисквания.
При деклариране на посоченото изискване участниците следва да представят следната информация:
а) по отношение на квалификацията се посочва номер на диплома/ сертификат, дата на издаване, сериен номер и учебно заведение, придобитата специалност и образователно - квалификационна степен;
б) по отношение на специфичния опит се посочва: наименование на възложителя на услугата с лице за контакт с телефон, период на заетост с посочване на конкретни дати, заемана позиция.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в съответствие с посоченото в ЕЕДОП, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
3.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството:
• Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен или идентичен с предмета на поръчката.
Под обхват „сходен или идентичен с предмета на поръчката” да се разбира доставка и монтаж и/или производство на озвучителни системи, мултимедия и сценично осветление.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (обхват на сертификацията, валидност, номер)!
Забележка:
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Продължава в VI.3 Допълнителна информация
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Преди сключване на договора за изпълнение:
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:
IBAN : BG06 CECB 9790 1043 0564 01
BIC: CECBBGSF
Банка : ЦКБ АД - Клон БУРГАС
ДП „Пристанищна инфраструктура”
Клон-териториално поделение Бургас
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
1.Финансирането е със собствени средства.
2. Съгласно Проекта на договор - Плащането на 100 % (сто процента) от цената по алинея (2.1) от договора се извършва в срок от 15 (петнадесет) дни след доставката, монтажа, инсталиране на система за електроакустика и осъществена проверка на функционалността им без забележки, констатирано с подписването на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.4) от договора. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.
3. Предложената цена е в левове, без ДДС и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение предмета на поръчката.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В административната сграда на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас на ДППИ : гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от III.1.3 - Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП
2. Специфични национални основания за отстраняване
2.1 Не могат да участват пряко и/или косвено в процедурата и ще бъдат отстранявани от участие лица, които са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим или са контролирани от лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Участник - обединение, което не е юридическо лице, също ще бъде отстранен от участие, ако в него участва/т лице/а, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим или контролирани от лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не е наличие някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
2.2 Не могат да участват или да представляват физическо или юридическо лице в процедурата, в продължение на една година от освобождаването си от длъжност, лице заемало висша публична длъжност и което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
Не може да участва в процедурата и юридическо лице, в което след освобождаването му от длъжност е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол, лице заемало висша публична длъжност и което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
Специфични национални основания за отстраняване представляват и следните обстоятелства :относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 от НК и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата, установени с влязло в сила наказателно постановление и съдебно решение нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63. ал.1 ши ал. 2, чл. 228, ал. 3 от КТ или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ши аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен .

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва