Деловодна информация
00550
ОП-134 12/11/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/11/2019 (дд/мм/гггг)
00550-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД 837068284
пл. Войн № 1
Шумен BG333 9700 България
Дарина Недева +359 54876860
dnedeva@vik-shumen.net +359 54872428

Интернет адрес/и

http://vik-shumen.net/

https://vik-shumen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1072:-0512112019-q-q-q-&catid=55:2016-08-07-17-46-23&Itemid=165


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-shumen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1072:-0512112019-q-q-q-&catid=55:2016-08-07-17-46-23&Itemid=165
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен
45252210      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45252210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

Поръчката ще се изпълнява на територията на град Шумен, кв. „Дивдядово”.

1. Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен.
Под изграждане на обект „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен” град Шумен се разбира строителство на:
- Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) с капацитет при следните режими на работа:
• 450 l/s при нормален режим;
• 600 l/s при форсиран режим;
- Помпена станция (ПС) за пречистени води;
- Заустващ колектор на технологичните отпадъчни води (ТОВ), на база одобрен Работен проект, неразделна част от проекто договора.
- Кабелно захранване СрН 20кV, УПИ-1, кв. 125 и нов трафопост - тип БКТП 20/0.4kV/1000 kVA.
Обхватът на работа включва минимум, но не се ограничава, в следните задължения на Изпълнителя:
1.Изграждане на временно строителство и извършване на подготвителни дейности;
2.Изпълнение на строителни работи съгласно одобрения проект и програмата за изпълнение на дейностите, включително:
• Изпълнение на строително-монтажни работи, в съответствие с заложените в Техническата спецификация изисквания;
• Доставяне, монтиране и пускане в експлоатация на технологично и друго оборудване, свързано с процесите на пречистване на води и обработка на утайките;
• Всички дейности и процеси по необходимите строителни, конструктивни, механични, електро и др. дейности, както и други „нестроителни” дейности, като:
Изграждане на Съоръжения за пречистване на суровата вода за питейно-битови цели
? По пътя на водата:
- Разпределителни кранови шахти на вход ПСПВ:
• Кранова шахта на вход ПСПВ;
• Кранова шахта на байпас ПСПВ;
- Сграда решетки и сита, помещаваща следните съоръжения:
• Измервателно устройство на вход ПСПВ;
• Фини решетки;
• Макросита;
• Реагентно стопанство;
• Механични смесители;
- Филтърен корпус с бързи пясъчни филтри и резервоар за промивна вода;
- Сграда хлораторно;
- Контактен резервоар и помпена станция;
- Шахта с измервателно устройство на изход ПСПВ;
- Кранова шахта на изход ПСПВ.
? По пътя на технологичните отпадъчни води (ТОВ):
- Изравнител/Усреднител;
- Статичен смесител;
- Ламелни утаители с вградена камера за реакция;
- Утайкоуплътнители;
- Силоз за съхранение на утайки;
- Сграда обезводняване и реагентно стопанство за ТОВ.
? Спомагателни сгради и съоръжения:
- КПП (помещаващо се в Сграда решетки и сита);
- Административно-лабораторен корпус;
- Трафопост;
- Дизел-агрегат.
• Земни работи и окончателно засипване, дренаж (включително извозване и депониране на материали и земни маси, ако е необходимо;
• Изграждане на всички външни покрития (мазилки, армировка, зидария, скелетни и покривни конструкции, изолиране, измазване и т.н.);
• Всички довършителни и монтажни работи на станцията;
• Разрушаване на съществуващи конструкции, които трябва да бъдат премахнати, както и повторното използване или извозване и депониране на съответните материали на места, определени съгласно местните наредби и нивелиране на освободената площ;
• Свързване на новите инсталации със съществуващите съоръжения (тръби).
3. Изпълнение на част „електро, електро- механично и хидро- механично оборудване” съгласно одобрения проект и програмата за изпълнение на дейностите, включително доставката, изпитването и транспортирането до площадката на всички необходими материали и оборудване и тяхното влагане или монтаж и настройване, а именно:
• хидравлично, механично или електро оборудване, включително задвижващото оборудване, устройства за контрол, наблюдение, измерване;
• оборудване, което е необходимо за правилната експлоатация и поддръжка на инсталациите (осветление, отопление, телефонни връзки и др.)
•системата за диспечеризация.
4. Пускане в експлоатация на инсталациите и извършването на изпитания, определени в Изискванията на Възложителя.
Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в Техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение Т - Разход на електроенергия за технологични нужди    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
21148887.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
547

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата, необходими за изпълнението на обекта, ще се осигурят по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020”, съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката ІV-та група, минимум I-ва /първа/ категория.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Деклариране: Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), Раздел А:„Годност“, като посочва групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност или еквивалент.
Доказване: При условията на чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора горното изискване се доказва с копие на валидно към момента на сключване на договора Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
За повече информация: http://register.ksb.bg/.
В случай, че избран за изпълнител, е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2016, 2017 и 2018г., в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 30 000 000.00 лв (тридесет милиона лева и 00 ст.) лева без ДДС.
2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгл. чл. 171 ЗУТ на лицето/лицата, което/които ще осъществява/т строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Забележка: За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.1 , буква „д” ЗУТ и влязлото в сила разрепение за строеж в размер на 600 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Съгласно чл. 171а. от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.


Деклариране по т. 1: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи справка за общия оборот. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономически и финансови способности от ЕЕДОП.
Доказване по т. 1: При сключване на договор, както и при условията на чл. 67 ал. 5 ЗОП горното изискване се доказва със справка за общия оборот, удостоверения от банки, справка в Търговския регистър, както и/или годишните финансови отчети или техни съставни части, от които е виден горепосочения оборот.
Деклариране по т. 2: Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като посочва застрахователна сума, номер, издател и валидност на застрахователна полица.
Доказване по т. 2: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентен документ, издаден от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

I. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът в процедурата следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.
Забележка: Под „дейност, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира:
ново изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция на поне един обект „Пречиствателна станция“ по смисъла на &1, т. 4 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн. ДВ. бр.34 от 19 април 2005г.) и/или „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)“ по смисъла на Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (Обн. ДВ. бр.49 от 4 юни 2013г.).
Забележка: За „обект“ Възложтеля ще приеме ново изграждане изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция на Пречиствателна станция и/или „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)“ по законодателството на държавата, на територията, на която е извършено новото изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция.
Забележка: Възложителят не поставя изискване за обем идентичен или сходен с този на поръчката.
II. Участникът трябва да разполага с ключов персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
1) Ръководител на екипа - Образование и квалификация: завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“, „Магистър“ или еквивалентна образ. степен, в случаите, когато е придобита в чужбина, в проф. направление - „Архитектура, строителство и геодезия” и/или „Общо инженерство” в областта на „Техническите науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (КОВПН), утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна, с проф. квалификация „строителен инженер“, „инженер“, „архитект“ или еквивалентна, както и средно образование с 4 годишен курс на обучение и придобита проф. квал-я в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" за „строителен техник” или еквивалентна; Опит: да е реализирал мин. 1 участие като член на екип за изпълнение на строителен обект с позиция Ръководител екип или Ръководител строителен обект.
2) Ръководител на строителния обект - Образование и квалификация: завършено висше образование с придобита ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или еквивалентна образ. степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Водоснабдяване и канализация“, “Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения”, “Пречистване на водите“, „Хидротехническо строителство“, „Хидромелиоративно строителство“, „Водно строителство“ или друга спец., предоставяща знания, умения и компетентности, свързани със строителството и експлоатацията на системи и съоръжения от водния сектор в проф. направление - „Архитектура, строителство и геодезия” и/или „Общо инженерство” в областта на „Техническите науки“ съгласно КОВПН, утвърден с нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.или еквивалентна, с проф. квал-я „строителен инженер“, „инженер“, „архитект“ или еквивалентна, както и средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" за „строителен техник” или еквивалентна; Опит: да е реализирал мин. 1 участие като член на екип за изпълнение на строителен обект с позиция Ръководител или помощник ръководител.
3) Технически ръководител-Образование и квалификация: завършено висше образование с придобита ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или еквивалентна образ. степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с проф.квалификация „строителен инженер“, „инженер“, „архитект“..., Продължава в Раздел VI.3


Деклариране по т.I: Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с информация, която съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Доказване по т. I: При условията на чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Деклариране по т. II: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:
• Специалист/експерт (имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
• Образование (образователно-квалификационна степен, специалност, професионална квалификация и/или направление)
• Специфичен опит – брой участия в екип за изпълнение на строителен обект и конкретната заемана от лицето позиция.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.
Доказване по т. II: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора горното изискване се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе образователно-квалификационни степени, професионални направления, специалности и професионални квалификации.
Деклариране по т. III и IV: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез посочване в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на съответния сертификат (с посочване на номер на документа, дата на издаване и срок на валидност) или друг документ, доказващ въвеждането на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в Част IV, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандари за екологично управление, Поле 1 (относно критерия по чл. 63, ал. 1, т.10 ЗОП) и Поле 2 (относно критерия по чл. 63, ал. 1, т. 11 ЗОП).
Доказване на критериите по т. III и IV: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора горното изискване се доказва чрез представяне на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, доказващи въведената система за контрол на качеството, както и други доказателства за въведени мерки в зависимост от декларираното в ЕЕДОП.
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати,издадени от органи, установени в други държави членки.Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството,когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже,че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ППЗОП и изискванията на Възложителя. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3 и т. 4 ЗОП. В процедурата се прилагат специфичните национални основания за отстраняване, а именно: чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; осъждания за престъпления по: чл. 194 — 208,чл. 21За -217,чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК; Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР ЗОП; извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 КТ; чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл.13, ал.1 от ЗТМТМ
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Предвидена e гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС,без непредвидени разходи за СМР на ПСПВ, както и Гаранция, обезпечаваща пълния размер на авансово предоставените средства (в размер на до 10% от цената на Обекта по ценови таблици съгласно Договорното споразумение, без сумата за непредвидени разходи за СМР с включен ДДС).
III.1.7)
Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия, посочени в Проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Важно: Обществената поръчка се провежда при условията на чл. 114 от ЗОП - за обществената поръчка не е осигурено финансиране. В проекта на договор е включена клауза за отложено изпъление,в съответствие с нормативните изисквания.
III.1.8)
Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като юридическо лице. Предвид последното, на основание чл. 70 от ППЗОП договорът за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/01/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

ЦУ на "ВиК - Шумен" ООД с адрес: гр. Шумен, пл. Войн № 1, ет. 2, Заседателна зала

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

както и средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" за „строителен техник” или еквивалентна; Опит: да е реализирал мин. 1 участие като член на екип за изпълнение на строителен обект с позиция Технически ръководител.
4) Експерт „Контрол по качеството“ - Образование и квалификация: да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Опит: да е реализирал мин. 1 участие като член на екип за изпълнение на строителен обект с позиция Експерт „Контрол по качеството“.
5) Инженер „ВиК“ - Образование и квалификация: завършено висше образование с придобита ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или еквивалентна образ. степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Водоснабдяване и канализация“,“Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения”, “Пречистване на водите“,„Хидротехническо строителство“, „Хидромелиоративно строителство“, „Водно строителство“ или друга спец., предоставяща знания, умения и компетентности, свързани със строителството и експлоатацията на системи и съоръжения от водния сектор в професионално направление - „Архитектура, строителство и геодезия” и/или „Общо инженерство” в областта на „Техническите науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/ 24.06.2002 г. или еквивалентна, с проф. квал-ия „строителен инженер“, „инженер“ или еквивалентна; Опит: да е реализирал мин. 1 участие като член на екип за изпълнение на строителен обект с позиция експерт Инж. „ВиК“.
6) Специалист по електр. / Контр. изм. прибори и авт. – Обр. и кв.: завършено висше обр. с придобита ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или екв. обр. степен, в случаите когато е пр-та в ч-ина, в проф. напр. - „Маш. Инж-во” и/или „Електр., електр.и авт.” в областта на „Тех.е науки“ съгласно КОВОПН, утвърден с ПМС № 125/ 24.06.2002 г. или екв., с проф. квал-я „маш. инженер“ и/или „електро инженер“ или еквивалентна; Опит: да е реализирал мин. 1 участие като член на екип за изп-ие на стр. обект с позиция Специалист по електромеханика / Контр. Изм. прибори и автоматика.
7) Отговорник за контрол по спазването на ЗБУТ - Обр.и кв-я: правоспособно лице (притежаващо валидно удостоверение за завършен курс за „Координатор за безопасност и здраве в строителството или еквивалентен документ) с квал-я, проф. опит и техн. компетентност в областта на про-то, стр. и безопасното и здравословно изпълнение на СМР съгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за мин. Из.за ЗБУТ при извършване на СМР Опит: да е реализирал мин. 1 участие като член на екип за изп. на стр. обект с позиция Експерт по ЗБУТ.
8) Експерт по управление на строителните отпадъци – Опит: да има опит в изг. на мин. 1 отчет за изпълнение на ПУСО.
9) Инженер „Геодезист“ - Обр. и кв-я: завършено висше образование с придобита ОКС „Бак.“, „Маг-р“ или екв. образ. степен, по спец. "Геодезия, фотограметрия и картография", "Земеустройство", "Геодезия", "Маркшайдерство" или "Геодезия и маркшайдерство", както и лице със завършено висше образование в чужбина с призната и легализирана диплома по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 и чл. 10, ал. 2, т. 4 от ЗВО, която съответства на посочените специалности, с проф. Квал-я „инженер“ или екв.; Опит: да е реализирал мин. 1 участие като член на екип за изпълнение на строителен обект с позиция Инж. „Геодезист“.
ЗАБЕЛЕЖКА: ЕДНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ САМО НА ЕДИН ЕКСПЕРТ!
III. Уч-т трябва да има внедрена система за упр. на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или екв., с обхват на серт-ия в областта на стр-ото.
IV. Уч-т трябва да има въведена внедрена система за упр. по отношение на опазване на околната среда, съгласно EN ISO 14001:2015 или екв.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на 14-дневния срок от публикуване в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва