Деловодна информация
1158Клон ТП Пристанище Варна
13-00-79-10 27/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
27/09/2019 (дд/мм/гггг)
1158-2019-0036 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

ДП Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна 130316140
пл.Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Мартин Щерев +359 52684619
m.shterev@bgports.bg +359 52655902

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/320


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bgports.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на буйове и доставка на оптика за тях в обхвата на действие на Клон – ТП Пристанище Варна
38100000      FG07
Доставки

В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, съгласно техническа спецификация, както следва:
• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг;
• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО;
• Подмяна на плаващи в момента навигационни средства с отремонтирани;
• Извършване на доков ремонт на извадени от водата плаващи СНО;
• Връщане на отремонтирани буйове на щатните им места на вода.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38100000      FG07
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Подходен канал (Канал 2),Варненско езеро, Пристанище Варна.

В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, съгласно техническа спецификация,, както следва:
• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг;-37 бр.
• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО;-34бр.
• Подмяна на плаващи в момента навигационни средства с отремонтирани;-34бр.
• Извършване на доков ремонт на извадени от водата плаващи СНО;
• Връщане на отремонтирани буйове на щатните им места на вода.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    20
Организация на изпълнението на поръчката    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В последните три приключили финансови години участниците следва да са реализирали общ и спецализиран оборот.

В последните три приключили финансови години участниците следва да са реализирали общ оборот не по-малко от 1 400 000 лв., в т.ч. оборот от изпълнение на дейности по доставка, монтаж и ремонт на СНО, в размер не по-малко от 700 000 лв.При подаване на офертата участниците декларират съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП .За доказване на това изискване се представят:
• Справка за общия оборот и оборота от дейности в сферата на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да притежава опит за изпълнение на поръчката. Да прилага системи за управление на качеството и на околната среда.
Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.


Да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите мин. един договор с дейности с предмет и обем, сходни на поръчката.
Под сходен предмет и обем се разбира опит в изпълнение на всички посочени по-долу дейности:
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи с вградена GSM мониторингова апаратура за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО);
- Доставка и монтаж на котвени устройства за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО);
да прилага системи за управление на качеството и на околната среда, както следва:
- EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО
- EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО
Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
Експерт с придобита образователна степен „магистър”, квалификация „Корабоводене” или еквивалент, с минимум 5 години опит в дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на средства за навигационно осигуряване(СНО).
Експерт с придобита образователна степен „магистър”, квалификация „електроинженер” или еквивалент, с професионален опит не по-малък от 3 години.
Експерт с придобита образователна степен „магистър”, квалификация „КММ” или еквивалент, с професионален опит не по-малък от 3 години.
При подаване на офертата участниците декларират съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП .Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
За доказване на тези изисквания се представят:
- списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в ЕЕДОП
- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, попълнен в ЕЕДОП и съдържащ информация относно дипломата на експерта, както и посочване на конкретни проекти, доказващи специфичен професионален опит, в т.ч. посочване на период на изпълнение на посочените проекти/дейности.
Копие от валидни сертификати за прилагане на системите за управление на качеството, съгласно изискванията на настоящата документация.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не е приложимо.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за обезпечаване изпълнението на договора във вид на парична сума в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или предоставя оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или полица по застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС съгласно член 111 ал.5 от ЗОП, със срок на валидност, надвишаващ с 30 календарни дни срока на изпълнение на договора.
Гаранция за авансово плащане в размер 30% от цената на договор.
III.1.7)
1. Авансово плащане в размер на 30 % / тридесет процента/ от общата цена за изпълнение на договора – в срок до 30 /тридесет/календарни дни след представяне от Изпълнителя на фактура за авансово плащане и безусловна неотменяема гаранция в полза на Възложителя за размера на аванса и със срок не по-кратък от 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на действие на настоящия договор. Гаранцията за размера на авансовото плащане се представя от Изпълнителя в срок от 30 /тридесет/ календарнидни от подписването на настоящия договор.
2.Окончателното плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) от общата цена за изпълнение на договора в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане без забележки окончателния доклад за изпълнение на всички дейности по договора, съдържащ и всички приемо-предавателни/констативни протоколи за извършените доставки/монтаж/ремонти.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


- Всички доставени, монтирани и въведени в експлоатация средства за навигационно осигуряване следва да отговарят на изискванията на Maritime Buyoage System and other Aids to Navigation и IALA Guideline No 1066 on The design of Floating Aids to Navigation Moorings на International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA);- При изпълнението на поръчката се изискват следните минимални гаранционни срокове:
- За доставените изделия и съоръжения - гаранционният срок на производителя, но не по-малко от 2 г.;
- За всички останали видове работа – 3 г.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/10/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

офис сграда на клон ТП "Пристанище Варна"

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1 по-горе, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган - не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000лв.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона заобществените поръчки;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. Специфични национални основания за отстраняване
8.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256-260 от НК;
8.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда;
8.3. Нарушения по чл. 13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
8.4.Наличие на свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.;
8.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.
8.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество*
9.От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за изключване.
10. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди при изтекъл срок и не удължи срокът на валидност на офертата си, преди издаването на окончателно решение по процедурата.
11. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 198 и чл. 197, ал. 1, т.1 във връзка с ал. 3 ЗОП - жалба срещу решението за откриване на процедурата може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва